П Р О Т О К О Л

София, 09.03.2016 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на девети март две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИЛКА ПАНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
РОСЕН ВАСИЛЕВ
при участието на секретаря Мариана Салджиева
и с участието на прокурора Динка Коларска
сложи на разглеждане дело № 75 по описа за 2016 година Document Link Icon,
докладвано от съдията РОСЕН ВАСИЛЕВ


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 ГПК на второ четене:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Р. М. Ч., редовно призован, се явява лично.
ОТВЕТНИКЪТ: Висш съдебен съвет, редовно призован, се представлява от юрк. Г., с пълномощно по делото и В. М. - Директор на дирекция "Дисциплинарна дейност" в А., надлежно упълномощен.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Министърът на правосъдието, редовно призован, се представлява от юрк. К. и юрк. Г., надлежно упълномощени.

За В. се явява прокурор-Коларска.
Р. Ч.: Да не се дава ход на делото. Правя искане за отвод на докладчика по делото съдия Р. В. по следните съображения: Същият е командирован през 2014 г. във ВАС. В същия район-Б. са работили във времето, в което той е правораздавал около една трета от членовете на В., а именно В. П., Д. У., М. Л., Н. С., Е. А., М. К., което предполага наличието на контакти евентуално познанства, което по моя преценка би могло да повлияе на вътрешното убеждение на докладчика.
В. М.: Считаме, че посочените обстоятелства не налагат отвод на член от състава на съда.
ЮРК. Г.: Присъединявам се.
ЮРК. К.: Не са налице предпоставки за отвод на член на настоящия състав на ВАС по делото. В случая жалбоподателят не представя доказателства за твърдените близки контакти, от което да се доведе до извод за евентуална предубеденост на член на състава на съда, поради което моля да оставите искането без уважение.
ЮРК. Г.: Присъединявам се.
ПРОКУРОРЪТ: Считам, че направеното искане за отвод по някое от основанията по чл. 22 ал, 1, т. 6 от ГПК, според които, когато съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в безпристрастието на съдията се иска неговия отвод или отстраняване от съдебния състав. Изложеното като такова обстоятелство, че член на съдебния състав е работил в съдебния район, в който са работили членове на В., който е и административен огран постановил оспореният акт намирам, че без да е подкрепено от доказателства в някаква конкретика не може да обоснове основания за отвод, поради което намирам това искане за неоснователно.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в настоящия състав намира, че не са налице основанията по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК за отвод на докладчика по делото съдия Р. В.. Жалбоподателката не изложи съществени обстоятелства, които да сочат на някаква липса на обективност от страна на съдия В. в процеса, а така изложените твърдения за познанства не са достатъчни, за да се счита, че в съдията може да се мотивира някаква предубеденост по спора. Всеки един от нас има колеги състуденти, с които се познава лично, но това не означава, че личните отношения са пренесени и в служебните такива. Обстоятелството, че съдия В. е командирован във ВАС отново не налага отстраняването му от разглеждане на делото, тъй като той с дейността си досега е доказал безпристрасност по споровете и компетентност за участие в процеса, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за отвод на докладчика по делото и член на състава съдия Р. В..

Р.Ч.: Нямам други възражения по хода на делото. Да се даде ход.
Юрк. Г.: Да се даде ход на делото.
В. М.: Да се даде ход на делото.
Юрк. К.: Да се даде ход на делото.
Юрк. Г.: Да се даде ход на делото.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ДОКЛАДВА жалба от Р. М. Ч. против решение на В. по протокол № 57/19.11.2015 г., т. 5 по дисциплинарно дело № 33/2014 г.:
ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка във връзка с подадената жалба:
ДОКЛАДВА писмен отговор от Висшия съдебен съвет:

Р. Ч.: Запозната съм с преписката. Във връзка със сочените от мен конкретни пороци на обжалвания акт на В., а именно наличието на предубеденост от страна на дисциплинарния състав и неправилна интерпретация на доказателствата, довело до погрешни изводи, представям следните доказателства: Пълен стенографски протокол от заседанието на В. от 08.01.2015 г., незаверен и който съм изтеглила от сайта на В.. Чрез същия удостоверявам предмета на извършената проверка от назначената с решение от това заседание на В. комисия, с оглед на доводите си, че едно от дисциплинарните производства образувани срещу мен и обединени в едно дисциплинарно дело № 33 е образувано във връзка с неправомерно извършена проверка, извън предмета на указаната в решението на В., от член на В. Г. Г., която се явява един от вносителите на едно от предложенията, председател на дисциплинарния съвет и докладчик. Наред с това представям заверено копие на моя молба от 14.05.2015 г. до В. по повод бездействието на последния да извърши конкретни действия и ме уведоми по сигнала ми касаещ, действията на Г. Г., които по моя преценка са извършени в нарушение на правилата на Етичния кодекс и което от своя страна не и дава основание да участва в дисциплинарния състав. Представям отговор на В. от 22.06.2015 г., в заверено копие, чрез което установявам, че изпратените от мен сигнали срещу действията на председателя на дисциплинарния състав не са разгледани към 22.06.2015 г., а са изпратени по дисциплинарното дело, по-скоро първият от сигналите. Представям заверено копие на моя молба от 29.06.2015 г. до В. и в частност Комисия по професионална етика и превенция на корупцията, чрез която отново прилагам два броя сигнали с молба да бъде извършена проверка във връзка с посочените в сигналите факти, с оглед твърденията ми за извършени от Г. Г. нарушения на правилата на Етичния кодекс. Представям заверено копие отговор на В. подписано от председателя на комисията по професионална етика и превенция на корупцията от 04.08.2015 г., с който съм уведомена, че В. и в частност КПЕПК не е намерила да е налице нарушение на принципите регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати по отношение на Г. Г.. Представям моя молба до В. във връзка с изготвения от комисията назначена с решение на В. от 08.01.2015 г. доклад касаещ дейността на ръководството на СГС и в който доклад изрично в отделен раздел е засегната моята работа като съдия от 2009 г. до 2014 г. и с която молба моля да се даде отговор на постъпилото от мен възражение по повод неистинските факти поднесени в този доклад. Представям писмо на В., подписано от председателя на КПЕПК от 04.08.2015 г., с приложена изискана с моя молба справка за подадени сигнали срещу мен в заверени копия. Представям в заверено копие писмо на В. от 04.07.2013 г. във връзка с извършвана справка по движението на н.о.х.д. № 5249/2011 г. по описа на наказателно отделение на СГС - известно като делото "Октопод" инициирана от Г. Г. през 2011 г. Представям два броя разпореждания, заверени копия, подписани от мен в качеството ми на председател на осми състав при търговско отделение на СГС и чрез, които удостоверявам конкретни нарушения в работата на деловодителя на осми състав, каквито твърдения съм навела в дисциплинарното производство. Представям заверено копие от две саморъчно написани бележки от деловодителя на осми състав, чрез които удостоверявам начинът на комуникация и невъзможността на деловодителя да създаде необходимата организация във връзка с обема на работа на осми състав при търговско отделение. Представям моя молба до В., това представлява вторият сигнал, касаещ работата на председателя на дисциплинарния състав - Г. Г. и който не е приложен към делото. Приложен е само първия. Същите доказателства в незаверени копия съм подготвила и за другите страни. Наред с така представените доказателства имам следните доказателствени искания: Моля във връзка с твърденията, едно от констатираните и разгледано в обжалваното решение на В. нарушение, касещи делото "Октопод" да се изиска справка от Специализирания наказателен съд, където се намира делото понастоящем и от която да се установи за периода 01.01.2014 г. до 22.01.2015 г., това е дата на която съм отстранена от длъжност, подготвени ли са от състава на съда предварителни графици във връзка с работата по делото "Октопод", като се приложат заверени копия на протоколите от съдебни заседания, в които са изготвени тези графици. Моля да бъде изискана от В. извършена проверка, веднъж през 2011 г. и втори път през 2014 г., касаеща работата ми в качеството на председател на 29-ти състав при наказателно отделение на СГС по делото "Октопод" и в частност ритмичността на провеждане на съдебни заседания, налице ли е необосновано отлагане и съответно причините за отлагане на делото. Моля във връзка с твърдяното в обжаланото решение нарушение, касаещо търговско дело № 3641 по описа на СГС, търговско отделение за 2011 г. да бъде изискана справка от СГС - налице ли е произнасяне от Софийски апелативен съд, а във връзка с обжалваното решение на проведено събрание на кредиторите, кога се е произнесъл Софийски апелативен съд, с какъв акт и кога делото е върнато на СГС. Относно твърденията квалифицирани като нарушение на мои служебни задължения и касаещи търговско дело № 4887/2011 г. и търговско дело № 649/2011 г., а именно: По първото дело се твърди, че неоправдано и безпричинно е отложено свикано събрание на кредиторите, а по второто, че необосновано не е изпращана въззивната жалба срещу решението по това дело на Софийски апелативен съд. В тази връзка и тъй като твърдя, че причина за тези случаи са действията на деловодителя по делото, който по първото дело не е изпратил надлежно съобщение в ТР, за свикване събрание на кредиторите и което да бъде обявено своевременно седем дни преди заседанието, а по второто дело, неизпълнение на изрични разпореждания на съда във връзка с изпращане на въззивната жалба, моля да бъде допусната в качеството на свидетел бившата деловодителка от СГС, осми състав - В. В.. Тъй като не разполагам с данни за адреса и, а такъв е налице по дисциплинарното производство, тъй като тя е разпитвана в това й качество, моля адресът в случай, че уважите молбата ми да бъде констатиран от дисциплинарното дело и на същия адрес да бъде изпратена призовката. Предоставям на другата страна.
Юрк. Г.: Намираме така направените доказателствени искания за неоснователни и неотносими към предмета на настоящото производство. Моля същите да бъдът оставени без уважение. По отношение искането за допускане в качеството на свидетел на В. В. моля да бъде взето предвид, че посоченото лице вече е предоставило свидетелските си показания в хода на дисциплинарното производство. Посредством тези свидетелски показания фактическата обстановка е изяснена в пълнота. Не намираме, че има допълнителни обстоятелства, които се нуждаят от изясняване в хода на настоящото производство посредством тези свидетелски показания.
М. М.: Присъединявам се към казаното.
Юрк. К.: Присъединявам се към казаното.
Юрк. Г.: Присъединявам се.
Прокурорът: По отношение на представените днес писмени доказателства намирам, че част от тях се намират в административната преписка, но за да бъда конкретна трябва да се запозная с тях. Не чух какви нови обстоятелства, освен установените в рамките на дисциплинарното производство ще се установяват с направените доказателствени искания по отношение трите справки, които се иска да бъдат събрани и по отношение на свидетеля, който е разпитан в рамките на дисциплинарното производство надлежно и може тези доказателства да се ползват от съда в кръга на чл. 171, ал.1 АПК. В тази връзка намирам, че доказателствените искания за събиране на справки от съответните съдилища са неоснователни. Да се приобщят към делото писмените доказателства представени днес, като се ценят с акта по същество. Неоснователно е искането за разпит на свидетел.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че следва да бъдат приети писмените доказателства, които се представят днес от жалбоподателката и ще бъдат ценени с оглед и останалия доказателствен материал по делото. Съдът счита, че производството по делото следва да бъде спряно, тъй като във ВАС е образувано тълкувателно дело № 7/2015 г., което касае и съществени въпроси във връзка с настоящото производство. Образуваното тълкувателно дело № 7/2015 г. е висящо към настоящия момент и няма постановено решение. Безспорно е, че решението по това тълкувателно дело ще има значение за правилното решаване на спора, доколкото касае въпросите относно правомощията по чл, 173, ал. 2 от АПК, вр. с чл. 172, ал.2 АПК на ВАС при оспорване решенията на В. за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати и изборни членове на В.. Освен това съгласно чл. 130, ал. 2 от ЗСВ тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.
По изложените съображения съставът счита, че настоящото съдебно производство следва да бъде спряно до приемане на тълкувателно решение от общото събрание на колегиите на ВАС по тълкувателно дело № 7/2015 г., а по направените искания за събиране на нови доказателства ще се произнесе в закрито заседание с определението, с което ще бъде възобновено производството по делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства под опис, както и днес представените от жалбоподателката - молба до В. от Р. Ч., 2 бр. разпореждания от 05.02.2014 г., писмо изх. № 11-03-071/2013 г., писмо изх. № 96-00-466/04.08.2015 г., справка за сигналите срещу съдия Ч. и движението по тях, молба до В. от Р. Ч., молба изх. № 94-00-348/04.08.2015 г., молба вх. № 94-00-348/29.06.2015 г., писмо изх. № 94-00-348/22.06.2015 г., молба № 94-00-348/14.05.2015 г., пълен стенографски протокол № 1/08.01.2015 г., ксерокопие на две саморъчно написани бележки.
СПИРА производството по адм. дело № 75/2016 г. по описа на ВАС до приемане на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 7/2015 г. от общото събрание на колегиите на Върховен административен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок от днес, тъй като страните присъстват в съдебната зала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: