Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

11638
София, 09/15/2020


Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
сложи на разглеждане адм. дело № 9636 по описа за 2020 година Document Link Icon,
Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба, подадена от Министерство на правосъдието, представлявано от министъра на правосъдието, чрез пълномощниците му – главен юрисконсулт - Д. Гаванозова и главен юрисконсулт – А. Панова, против решение № 624 от 29.05.2020 г., постановено по адм. дело № 462 от 2020 г., по описа на Административен съд – Варна, с което е отменен отказ на директора на Дирекция "Правни дейности" в Министерството на правосъдието по т. 1 и т. 2 от заявлението на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията за предоставяне на достъп до посочената обществена информация и преписката е върната за ново произнасяне в тази част, а по т. 3 и 5 от заявлението жалбата е отхвърлена.
С разпореждане от 13.08.2020 г. председателят на пето отделение на Върховния административен съд (ВАС) е оставил без движение касационната жалба и е указал на касатора в седемдневен срок от получаване на разпореждането да внесе държавна такса в размер на 70,00 лв. по сметка на ВАС и да представи платежен документ за извършеното плащане.
Съобщението за постановеното разпореждане е изпратено на посочения по делото адрес на пълномощника на министъра на правосъдието на на 19.08.2020 г. – сряда, присъствен ден, получено от главен юрисконсулт А. Панова. Указаният седмодневен срок е изтекъл и указанията не са изпълнени и към настоящата дата.
Намирам касационната жалба за нередовна, поради което същата следва да се остави без разглеждане. Съгласно чл. 213б, ал. 2 от АПК, ако нередовностите не бъдат отстранени в срока по чл. 213б, ал. 1 от АПК, председателят на отделението с разпореждане оставя касационната жалба без разглеждане и прекратява производството по делото. Срокът по чл. 213б, ал. 1 от АПК е законово определен. Налице е процесуално бездействие за изпълнение на законовите процесуални задължения за внасяне на дължимата държавна такса по сметка на Върховния административен съд и представяне на платежен документ за извършеното плащане.
На следващо място, освен нередовна касационната жалба е и подадена срещу съдебен акт, който не подлежи на обжалване, поради което е налице и основанието по чл. 213б, ал. 3 от АПК за оставянето й без разглеждане. Съгласно чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ, обн. ДВ, бр.77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., решението на административния съд по жалба срещу решение за предоставяне на достъп до информация или отказ за предоставяне на информация не подлежи на касационно оспорване. Даденото от съда указание с обжалваното решение, че същото подлежи на оспорване в 14-дневен срок пред касационната инстанция не създава право за подаване на касационна жалба и не може да преодолее изричната законова забрана. Касационната жалба се явява недопустима на основание чл. 215, т. 4 от АПК и съдебното производство следва да бъде прекратено.
За пълнота в изложението следва да се посочи, че касационната жалба е подадена и от ненадлежна страна, което е още едно основание за нейната недопустимост. Издател на оспорения акт и ответник в производството пред Административен съд - Варна, надлежно конституиран от съда е директорът на Дирекция "Правни дейности", чиито акт е частично отменен. Само същият като страна в производството притежава правото да подаде касационна жалба. Министерството на правосъдието от чието име е подадена касационната жалба не е страна и не разполага с право на касационно оспорване, по аргумент от чл. 210, ал. 1 от АПК. Същото не притежава и качеството по чл. 210, ал. 2 от АПК, тъй като решението няма сила на пресъдено нещо и не е неблагоприятно по отношение него. Пълномощниците са упълномощени не е от директорът на Дирекция "Правни дейности", а от министърът на правосъдието.
Предвид изхода на спора е основателна претенцията на ответника по касация, своевременно заявена, за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение, доказана в размер на 300,00 лева, действително заплатена сума за адвокатско възнаграждение, видно от представения договор за правна защита и съдействие от 14.08.2020 г. – л. 14 от настоящото дело.
Предвид изложеното и на основание чл. 213б, ал. 2 и чл. 215, т. 4 от АПК,

РАЗПОРЕДИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Министерство на правосъдието, представлявано от министъра на правосъдието, чрез пълномощниците му – главен юрисконсулт - Д. Гаванозова и главен юрисконсулт – А. Панова против решение № 624 от 29.05.2020 г., постановено по адм. дело № 462 от 2020 г., по описа на Административен съд – Варна.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 9636 от 2020 г., по описа на Върховния административен съд, пето отделение.
ОСЪЖДА Министерство на правосъдието да заплати на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, със седалище и адрес на управление гр. Варна, с ЕИК 176143308, представлявано от Ю. Чолаков, сумата от 300 (триста) лева за адвокатско възнаграждение.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба, в седемдневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.