ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 08.10.2019Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ТОДОР ТОДОРОВ
СТЕЛА ДИНЧЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
по адм. дело 11538 / 2019. Document Link Icon

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 187, ал. 1 вр. чл. 193, ал. 7 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).
Образувано е по жалба на А. Вутова – прокурор в Апелативна прокуратура – София, изпълняващ функциите на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, против решение по т. 1 от протокол № 27 от заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 11.09.2019 г. С обжалваното решение е назначен Р. Димов – административен ръководител – районен прокурор на Софийската районна прокуратура, на длъжност „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – София. Направено е искане да бъде представена конкурсната документация, касаеща горепосоченото решение на ПК на ВСС.
Следва да се отбележи, че към настоящия момент административният орган е предоставил заверено копие от цялата административна преписка по издаване на акта, като изисканата информация се съдържа в материалите по делото.
След преценка на доказателствата по административната преписка, Върховният административен съд, шесто отделение, приема, че делото е родово подсъдно на настоящия съд.
С оглед извършената проверка на обстоятелствата, касаещи допустимостта на жалбата, съдът намира, че следва да насрочи делото за разглеждане в открито съдебно заседание.
На основание чл. 170, ал. 1 от АПК следва да се укаже на административния орган, че може да заяви становище по оспорването на т. 1, както и че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.
На основание чл. 154, ал. 1 от ГПК, субсидиарно приложим съгласно чл. 144 от АПК, следва да се укаже на жалбоподателя, че следва да установи фактите, на които основава своите искания и от които би черпил благоприятни последици във връзка с оспорването на решението на ПК на ВСС.
Водим от горното и на основание чл. 157, ал. 1 от АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,

ОПРЕДЕЛИ:
НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 03.12.2019 г. от 11.00 часа, във втора зала на Върховния административен съд.
КОНСТИТУИРА като страни в производството:
1. Жалбоподател: А. Вутова, с адрес за призоваване [населено място ], [адрес].
2. Ответник: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с адрес за призоваване гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.
3. Заинтересована страна: Р. Димов, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Ген. М. Скобелев“ № 23, Софийска районна прокуратура.
УКАЗВА на административния орган, на основание чл. 170, ал. 1 от АПК, че може да заяви становище по жалбата, както и че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.
УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 154, ал. 1 от ГПК, субсидиарно приложим съгласно чл. 144 от АПК, че следва да установи фактите, на които основава своите искания, и от които би черпил благоприятни правни последици.
УКАЗВА на страните, че до насроченото съдебно заседание могат да представят писмен отговор и писмените доказателства, с които разполагат и да посочат доказателствата, които искат да бъдат събрани.
ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните за насроченото съдебно заседание, като им се изпрати препис от настоящото определение с дадените по-горе указания.
ДА СЕ УВЕДОМИ Върховна административна прокуратура за образуваното съдебно административно производство.
Определението не подлежи на обжалване.