РЕШЕНИЕ

13550
София, 03.11.2020

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети септември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
ХРИСТО КОЙЧЕВ
при секретар Михаела Петрова
и с участието
на прокурора Мария Бегъмова
изслуша докладваното
от съдиятаХРИСТО КОЙЧЕВ
по адм. дело 9200/2020. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ).
Образувано е по жалба на С. Костов, чрез процесуален представител адв. Н. Кунев, с адрес [населено място], [адрес] срещу решение № 749/22.07.2020 г., постановено по адм. дело № 1390/2019 г. на Административен съд София – област /АССО/, с което е отхвърлена жалбата срещу решение № РД-05-107/17.10.2019 г. на Съвета за електронни медии, за предсрочно прекратяване на мандата му като генерален директор на Българското национално радио и договорът за възлагане на управление на БНР, считано от 18.10.2019 г.
В жалбата се навеждат доводи за неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон и допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила.
Сочи се, че съдът не е обсъдил нито едно от възраженията на Костов, както и че липсват изложени самостоятелни мотиви. Нито съдът, нито административният орган са обсъдили доводите на жалбоподателя относно неотносимостта на НП № РД-10-26/02.10.2019 г. към основанието за прекратяване предсрочно мандата на генералния директор. СЕМ е игнорирал и доклада от проверката, възложена от главния прокурор на Република България, в който е установено, че жалбоподателят не е бил уведомен за нещо по-различно от профилактика на студиен комплекс на програма „Хоризонт“, като липсват данни да е бил уведомен, че програмата ще бъде спряна.
Твърди се, че не са налице предпоставките на чл. 67, ал. 1, т. 2 от ЗРТ, тъй като БНР не е спирало в нито един момент на 13.09.2019 г. да предоставя радиоуслуга по отношение програма „Хоризонт“ чрез електронната съобщителна мрежа по смисъла на ЗРТ. СЕМ е приложил неправилно нормата на чл. 67, ал. 1, т. 2 от ЗРТ в частта „груби нарушения“, тълкувайки превратно както закона, така и доказателствата, с които разполага. Не е налице повече от едно грубо нарушение на принципите, залегнали в чл. 10 от ЗРТ, тъй като едното от издадените наказателни постановления – НП № РД-10-26/02.10.2019 г. касае налагане на глоба за нарушение на индивидуалната лицензия и е извън предметния обхват на чл. 10 от ЗРТ, а НП № РД-10-27/02.10.2019 г. е предмет на съдебен контрол за законосъобразност.
В жалбата подробно се излагат касационни доводи.
Моли се съда да отмени обжалвания съдебен акт и да постанови решение, с което да отмени акта на СЕМ.
Ответната страна – Съвет за електронни медии, чрез процесуалните си представители оспорват жалбата. Твърдят, че при постановяване на съдебния акт не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Съдът е обсъдил подробно събраните по делото доказателства и правилно е приел, че при издаване на решение № РД-05-107/17.10.2019 г. на СЕМ не да допуснати процесуални нарушения. Изложил е мотиви защо счита извършеното от жалбоподателя за „грубо нарушение“ на принципите на закона, като в оспорения акт СЕМ не твърди наличие на системни нарушения, а само на грубо такова.
Решението на АССО е законосъобразно и от материалноправна страна, тъй като са налице предпоставките, визирани в чл. 67, ал.1, т. 2 от ЗРТ, а именно извършено грубо нарушение на принципите, залегнали в чл. 10 от ЗРТ поради преустановено разпространение на сигнал на програма „Хоризонт“ на 13.09.2019 г. на територията на цялата страна. Поради факта, че задължението на генералния директор на БНР е да осъществява оперативното му ръководство, той носи отговорност при неразпространяване на съответната програма по начина, предвиден в закона. От събраните по делото доказателства съдът е достигнал до правилния извод, че липсва техническа причина и липсват форсмажорни обстоятелства, които да налагат спиране на сигнала на програма „Хоризонт“ за почти 5 часа. Спиране излъчването на програма „Хоризонт“ представлява грубо нарушение на принципите, въведени с чл. 10 от ЗРТ и е предпоставка за предсрочно прекратяване на мандата на генералния директор на БНР.
Ответникът моли съда да отхвърли жалбата и да му се присъдят разноските за юрисконсултско възнаграждение.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата.
Върховният административен съд, Седмо отделение, като взе предвид, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 211 от АПК, намира същата за допустима.
Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:
Съдебното производство е започнало по подадена жалба от С. Костов срещу решение № РД-05-107/17.10.2019 г. на Съвета за електронни медии, с което прекратен предсрочно мандата му като генерален директор на Българското национално радио, считано от 18.10.2019 г. и е прекратен сключения с него договор за възлагане на управление на БНР, считано от същата дата.
За да постанови своя акт АССО е приел за установено следното:
На 13.09.2019 г. е констатирано липса на излъчване на програма „Хоризонт“ на БНР за периода 06:00:02 ч. до 10:34:11 ч., с прекъсване от 10:38:08 ч. и програмата е била разпространена без прекъсване от 10:41:49 ч.
На 16.09.2019 г. генералният директор на БНР С. Костов е бил поканен в СЕМ за изясняване на възникналата ситуация, като по негови обяснения спирането на сигнала на програма „Хоризонт“ се дължи на технически проблем.
Видно от писмо, изпратено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ е, че тя не е била уведомена предварително за планирана техническа профилактика от страна на БНР.
На 09.10.2019 г. СЕМ взема решение за откриване на процедура за предсрочно прекратяване мандата на генералния директор на БНР и му предоставя 5-дневен срок да изрази становище във връзка с процедурата. Жалбоподателят е уведомен с нарочно писмо, в което като основание е посочена разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от АПК.
С писмо изх. № 20-619/14.10.2019 г. С. Костов е изразил становище, че не са налице предпоставките за предсрочно прекратяване на мандата му.
На 17.10.2019 г. е проведено заседание на СЕМ като с 5 гласа „за“ е прекратен мандата на генералния директор на БНР и договора му за управление, считано от 18.10.2019 г. СЕМ е посочил в мотивите си, че спиране доставянето на програма „Хоризонт“ на територията на страната засяга охраняваните от Конституцията и закона обществени отношения, свързани с правото за предоставяне и получаване на информация, правото на изразяване, със защита живота и здравето на гражданите в ситуация на бедствие или криза. Прието е, че задължението на БНР да разпространява чрез аналогово разпръскване 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, в продължение на срока на индивидуалната лицензия на програма „Хоризонт“ е публичноправно задължение, което е нарушено в конкретния случай от ръководителя на БНР, отговарящ за провежданата от обществения доставчик програмна политика по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 от ЗРТ. Събитието от 13.09.2019 г. е квалифицирано от СЕМ като грубо нарушение на принцип на ЗРТ, което реализира състава на чл. 67, ал.1, т. 2 от ЗРТ.
АССО е приел, че обжалваният акт е постановен от компетентен орган, предвид нормата на чл. 32, ал. 1 от ЗРТ и в предписаната от закона форма, като съдържа фактически и правни основания за издаването му. Прието е, че не са нарушени съществено административнопроизводствените правила и, че актът е издаден при спазване на материалния закон.
Прието е от първоинстанционния съд, че е безспорен фактът за спиране излъчването на програма „Хоризонт“ на 13.09.2019 г., като БНР е имала издаден лиценз за излъчване на процесната програма на цялата територия на Република България. Генералният директор на БНР, предвид нормата на чл. 68 от ЗРТ, има правомощие да провежда програмната политика и да осъществява оперативното ръководство на БНР. Със спиране излъчването на програма „Хоризонт“ генералният директор е нарушил публичноправното задължение на институцията да разпространява наземно аналогово радиоразпръскване 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, в продължение на срока на индивидуалната лицензия. Съдът е посочил, че липсват представени доказателства за наличие на реална техническа причина за неизлъчване на програмата, както и липсват форсмажорни обстоятелства програма „Хоризонт“ да не се излъчи на 13.09.2019 г. Прието е, че отговорността на генералния директор е да обезпечи създаването и разпространението на програмите на националното радио, като това неизпълнение е довело до грубо нарушение на разпоредби, касаещи принципите за осъществяване дейността на радио- и телевизионните оператори, като именно един от тези принципи е гарантиране право на информация на гражданите.
Първоинстанционният съд е приел, че със спиране сигнала на програма „Хоризонт“ са се засегнали охранявани от нормите на Конституцията и закона обществени отношения, свързани с правото на гражданите да им се предоставя и да получават информация и по този начин грубо е нарушен принципа, посочен в чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗРТ, което е предпоставка за реализиране състава на чл. 67, ал. 1, т. 2 от ЗРТ.
С горните изводи съдът е отхвърлил жалбата и е присъдил разноски на СЕМ.
Решението е неправилно, като постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила – касационно основание по чл. 209, т. 3 от АПК.
Съгласно разпоредбата на чл. 172а, ал. 2 от АПК към решението си съдът излага мотиви, в които се посочват становищата на страните, фактите по делото и правните изводи на съда. Именно в мотивите на съдебното решение следва да бъде даден отговор на важните и съществени въпроси, поставени за решаване на делото. В тях следва да са изложени фактите и обстоятелствата, които съдът е приел за установени въз основа на преценката на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и по вътрешно убеждение. Съобразно приетите за установени обстоятелства съдът следва да квалифицира фактите и да направи съответните правни изводи, които също следва да бъдат изложени в мотивите на решението. При мотивиране на фактическите и правни изводи на съда, същият следва да се произнесе по фактическите и правни доводи и възражения на страните, както и да обсъди събраните по делото доказателства, да посочи върху кои от тях основава приетата за установена фактическа обстановка, като обоснове приемането им или изключването от доказателствения материал. Тази разпоредба в случая е нарушена.
Видно от постановеното от съдебния състав на АССО решение, в него са описани установяванията, извършени от административния орган във връзка с временното неизлъчване на програма „Хоризонт“ по БНР. Съдът е посочил и събраните в хода както на административното производство, така и на съдебното писмени доказателства, имащи отношение към предмета на спора. Посочени са и правни норми от Закона за радиото и телевизията, цитирани и от СЕМ в оспореното решение. Изложени са изводите, мотивирали съда да приеме, че решението на СЕМ е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила. Същевременно в решението не се съдържат фактическите установявания и правните изводи на съда, относно материалната законосъобразност на атакувания административен акт.
Съдът е изложил лаконични мотиви по отношение наличието на предпоставките на нормата на чл. 67, ал. 1, т. 2 от ЗРТ, като изцяло е приел за основателни изложените от административния орган доводи, довели до извод за извършено грубо нарушение от страна на генералния директор на БНР на принципите за осъществяване на дейността на радио оператора и по точно на принципа, заложен в чл. 10, т. 2 от ЗРТ. Нормата на чл. 67, ал. 1, т. 2 от ЗРТ гласи, че мандатът на генералния директор на БНР, съответно на БНТ, се прекратява предсрочно: т. 2. ако се установи, че извършва или допуска извършването от други лица на груби или системни нарушения на разпоредбите относно принципите за осъществяване на дейността на радио- и телевизионните оператори. В съдебния акт липсва собствено тълкуване на нормата от страна на съда, както и излагане на съждения относно наличието на груби нарушения, т.е. съдът не е изложил своето виждане дали генералният директор на БНР е извършил или е допуснал да се извършат груби нарушения на основните принципи, уредени в нормата на чл. 10 от ЗРТ, свързани с радио дейността на оператора. Първоинстанционният съд се е задоволил само да преповтори мотивите на административния орган, без да извърши съответния анализ на фактите и да ги обвърже със съответните правни норми.
Съдът не е посочил кои от описаните в решението на административния орган факти приема за установени, осъществяват ли те състава на нормата на чл. 67, ал. 1, т. 2 от ЗРТ и правилен ли е извода на органа за наличие на основанията за прекратяване предсрочно на мандата на генералния директор на БНР.
Липсва обсъждане и анализ на наведените от жалбоподателя доводи и възражения в постъпилата жалба до съда. Не е ясно защо съдът възприема изцяло изводите на СЕМ за наличието на основанията, визирани в чл. 67, ал. 1, т. 2, а не коментира изложените от жалбоподателя аргументи. АССО не е обсъдил и анализирал наведените доводи за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила от страна на СЕМ, свързани с необсъждане на обясненията и възраженията на Костов във връзка с провеждане на процедурата по предсрочното му освобождаване от заеманата длъжност.
Съдържанието на обжалваното решение не отговаря на изискването на чл. 172а, ал. 2 от АПК. Процесуалните правила относно съдържанието на съдебния акт са съществени, а нарушаването им го опорочава - чл. 209, т. 3, пр. 2 от АПК. Отхвърлянето на жалбата при липса на собствени фактически установявания и правни изводи на съда досежно материалната законосъобразност на оспорения акт, препятства възможността на настоящата инстанция да извърши проверка на правилността на първоинстанционното решение относно приложението на материалния закон. Преценката на доказателствата и излагането на изводи по същество за първи път в касационната инстанция би довело до ограничаване правото на участие на страните в делото, респективно би ги лишило от същинската касационна проверка относно законосъобразното провеждане на съдебното производство по обжалване на процесния акт.
Това налага решението да бъде отменено, а делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на АССО, който да се произнесе по оспорването, като изложи мотиви по всички правнорелевантни факти, в съответствие с изискването на 172а, ал. 2 от АПК.
Представените пред настоящата инстанция писмени доказателства - заверени ксерокопия на част от имейл кореспонденция от 28.09.202 г.от П. Костов до В. Добрева с дата 12.09.2020 г., от В. Добрева до Д. Антов и П. Костов с дата 13.09.2020 г. и 2бр. прикачени файла от Интернет страницата на "ABV.BG", от страна на касатора не удостоверяват нови факти, извън тези установени пред административния орган.
При действието на чл. 226, ал. 3 от АПК въпросът за разноските пред настоящата инстанция следва да се реши от първоинстанционния съд при новото разглеждане на делото.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 във вр. с чл. 222, ал. 2, т. 1 от АПК, Върховният административен съд, петчленен състав


РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 749/22.07.2020 г., постановено по адм. дело № 1390/2019 г. на Административен съд София – област.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, при спазване на указанията, дадени в мотивите на решението.
Решението е окончателно.