ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 20.01.2020Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
МАДЛЕН ПЕТРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя ЕМИЛИЯ МИТКОВА
по адм. дело 14154 / 2019. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 185 - чл. 196 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ .
Образувано е по жалби на С. Зорова, действаща като ЕТ “С. ЗОРОВА“ и К. Иванова действаща като ЕТ „К. ИВАНОВА“, с които се обжалват Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения на чл.27, ал.6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. /Правила/.
С молби от 20.01.2020г. ЕТ "Г. Мавродиев-73" представляван от Г. Мавродиев", ЕТ " С. Главчева", представляван от С. Главчева и ЕТ "В. Кацилова" представляван от В. Кацилова, са направили искане на основание чл.189,ал.2 АПК за конституирането им на страната на оспорващите по настоящото дело.
Държавна такса за образуване на производството е внесена от молителите и към всяка молба са приложени жалби, ведно с копия за ответните страни.
На първо място настоящият състав намира ,че молбите са редовни и процесуално допустими.
Жалбоподателите са страни по договори с Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с които им е отпусната финансова помощ по мярка 311 от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР и са адресати на писма издадени от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с които са уведомени, че срещу тях е открито производство по издаване на АУПДВ, в размери представляващи 100% от получената субсидия.
Съгласно нормата на чл.189, ал.2 АПК, всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия, поради което и при установен правен интерес молителите следва да бъдат конституирани като жалбоподатели.
Предвид на изложеното и на посоченото правно основание, Върховният административен съд, първо отделение.

ОПРЕДЕЛИ:

КОНСТИТУИРА като жалбоподатели по делото: ЕТ "Г. Мавродиев-73" представляван от Г. Мавродиев", ЕТ " С. Главчева", представляван от С. Главчева и ЕТ "В. Кацилова" представляван от В. Кацилова.
Копие от жалбите да се връчат на ответната страна по делото.
Новоконституираните страни да се призоват за датата на съдебното заседание, на посочения съдебен адрес, чрез адв.Г. Янев.
Определението не подлежи на обжалване .