П Р О Т О К О Л

София, 11.12.2012 година

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на единадесети декември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА СОЛАКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
ЕМИЛИЯ КАБУРОВА
при участието на секретаря Михаела Цветкова
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 14767 по описа за 2008 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ЕМИЛИЯ КАБУРОВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Сдружение "Асоциация на парковете в България", редовно призован, се представлява от председателя на С. Т. Б. и от адв. С. О. от АК-Х., редовно упълномощен от по-рано.
ОТВЕТНИКЪТ: Министърът на регионалното развитие и благоустройството, редовно призован, се представлява от юрк. С. И., надлежно упълномощена от по-рано.
ОТВЕТНИКЪТ: Председателят на Общински съвет - Ц., редовно призован, се представлява от адв. Д. Г. от АК-Б., редовно упълномощен от по-рано.

Съдът докладва постъпилата молба от МОСВ на 18.06.2012 г., с която се обоснована правен интерес за участие по делото и се иска конституирането на Министерството като страна в процеса.

ЮРК. И.: Уважаеми съдии, считам, че искането за конституиране на Министъра на околната среда и водите не следва да бъде уважено, тъй като от мотивите на молбата ние не намираме обоснован правен интерес, по силата на който Министърът на околната среда и водите да се включи по настоящото дело. Цитирани са мотиви свързани с решение на седемчленен състав, което е във връзка с молба за отмяна на решение на екологична оценка и има съвсем различен и съвсем различни страни и не виждам как МОСВ има място в настоящото производство.
АДВ. О.: Министърът на околната среда и водите има правен интерес да участва по делото. Министърът е оттеглил един акт като нецелесъобразен и незаконосъобразен, това е екологичната оценка, която по същество представлява съгласуване на Общия устройствен план на [община] или изменение в него. Министърът има право да участва по делото, да изяви становище и да не позволи да бъде процедиран и да влезе в сила един Общ устройствен план без съгласуване, което е задължително по закон от страна на МОСВ. Двете министерства имат различни функции. Функцията на Министъра на околната среда и водите е специфична и тя се изразява в настоящия случай в процедурата за съгласуване по екологична оценка на Общия устройствен план.
Т. Б. /управител на Сдружение "Асоциация на парковете в България"/: Съгласно Закона за опазване на околната среда екологичната оценка е част от Общия устройствен план, заедно със самите доклади, които са довели до нея. Ние не можем да разглеждаме един Общ устройствен план без самата екологична оценка, защото в нея се поставят условията, които се разпорежда тяхното действие на самия план.
АДВ. Г.: Становището на [община] е, че не следва да се конституира МОСВ като заинтересована страна в настоящото производство, тъй като те са си внесли оценката и тя е след издаване на процесната заповед. При издаването на последната са спазени всички законови изисквания. Считам, че няма никакво правно основание МОСВ да бъдат конституирано в процеса.

Върховният административен съд, намира искането за конституиране на МОСВ като заинтересована страна в процеса за допустимо по реда на чл. 153, във връзка с чл. 154 от АПК, тъй като се касае за заинтересовано ведомство, чието съгласие и участване при изработване на плана е изискуемо съгласно регламентираната в ЗУТ процедура.
Предвид горното и на основание чл. 153, във връзка с чл. 154 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна МОСВ представлявана от министъра.
В залата се намира представител на МОСВ, юрк. Е. Н., надлежно упълномощена.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ЮРК. И.: Моля отново да бъде обсъдена и преценена възможността за прекратяване на съдебното производство. Запознати сме с мотивите на определението на петчленен състав, втора колегия, но считаме, че същото следва да се разгледа в контекста на измененията и допълненията на ЗУТ /обн.ДВ, бр. 82/2012 г. в сила от 26.11.2012 г./. Представям молба с изложените съображения. Тъй като от 2008 г. е образувано съдебното производство, когато проверявах в деловодството на второ отделение установих, че графичните части към Общия устройствен план не се намират в кориците на делото. След като говорих с колегите от деловодство и със секретаря се установи, че не са били приложени по делото поради дългия период от време на обуването през 2008 г., графичната част на плана се е съхранявала в деловодството и поради обема си не е приложена по делото и е върната в общината. Моля да бъде прието повторно.
АДВ. Г.: Представям повдигнато в цвят копие от Общия устройствен план на [община] със съответните извадки, която моля да бъде приета.

АДВ. О.: Да се приеме копието на Общия устройствен план. Запознати сме с графичната част и няма нужда се запознаваме.
Т. Б. /управител на Сдружение "Асоциация на парковете в България"/: Да се даде ход на делото.
ЮРК. Н.: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на ДЕЛОТО и ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА на Сдружение "Асоциация на парковете в България", както и постъпилото писмено становище на 10.11.2012 г. от Председателя на Общински съвет Ц.:

АДВ. О.: Поддържам жалбата. Няма да представям други доказателства и нямам доказателствени искания.
Т. Б. /управител на Сдружение "Асоциация на парковете в България"/: Поддържам жалбата. Няма да представям други доказателства и нямам доказателствени искания.
ЮРК. И.: Оспорвам жалбата. Да се приеме като доказателство по делото представеното копие. Нямам доказателствени искания.
АДВ. Г.: Оспорвам жалбата. Няма да представям други доказателства и нямам доказателствени искания.
ЮРК. Н.: Да се приеме като доказателство по делото представеното копие. Нямам доказателствени искания.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателство по делото днес представената повторно графична част повдигнато в цвят копие от Общия устройствен план на [община].

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, второ отделение, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

АДВ. О.: Поддържам жалбата по изложените аргументи в нея. Твърдим двата довода за незаконосъобразност. Първият е липсата от съгласуване от страна на МОСВ, поради липсата на екологична оценка на Общия устройствен план.
Второто е противоречие със ЗУЧК, тъй като към момента на издаване на заповедта, а това мисля, че е 13.08.2008 г., ЗУЧК вече е влязъл в сила. По-специално разпореждания на плана са в противоречия с охраняема зона А и Б на строителните права и норми в ЗУЧК.
Поддържам искането посочено в жалбата, че самият план има неясен предмет, не е ясно дали е изменение на ОУП, това е стария ПУП на [община] по силата на ПРЗ на ЗУТ се приравнява на ОУП и съответно се изменя сега или е абсолютно нов Общ устройствен план.
Т. Б. /управител на Сдружение "Асоциация на парковете в България"/: Поддържам казаното от адв. О..
ЮРК. И.: Уважаеми съдии, считам, че жалбата е недопустима. В случай, че приемете същата за допустима, моля да я отхвърлите като неоснователна и недоказана. Възраженията за нищожност в жалбата като издадена от некомпетентен орган не се подкрепят от представените по делото доказателства. Заповедта е подписана от зам.министър в качеството на заместващ Министъра на регионалното развитие и благоустройството, за което по делото има представена заповед за заместване. Към момента на издаването на заповедта за одобряване на Общия устройствен план на Ц. са били налице всички материално-правни предпоставки за това, включително е било налице и становище по екологична оценка, така че ако следващите оттегляния на този индивидуален административен акт не могат да се отразят върху законосъобразността на заповедта за одобряване на ОУП, бих желала да изложа и допълните възражения, ако ми дадете срок за писмена защита.
АДВ. Г.: Поддържам становището на МРРБ. Считам, че производството по делото следва да бъде прекратено. В случай, че се разгледа жалбата, моля същата да не бъде уважена и отхвърлена като неоснователна. Представили сме писмено становище, което поддържам.
ЮРК. Н.: Уважаеми съдии, тъй като в хода на адм. дело № 12421/2008 г. становището, което по екологична оценка издадена от Министъра на околната среда и водите беше оттеглена и след последващи молби за отмяна на влязло в сила решение в мотивите на адм. дело № 655/2011 г. съдът дава указания на Министъра на околната среда и водите да издаде ново становище по екологична оценка във формата и съдържанието на чл. 26 от Наредбата за опазване на реда за извършване на екологична оценка. Считам, че становището по екологична оценка, тъй като същото е част от процедурата на изменение на ОУП има пряко отношение към законосъобразността на заповедта на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е одобрено изменението на ОУП. В тази връзка в мотивите на определение на петчленен състав по адм. дело № 10976/2012 г., което е окончателно, съдът вземайки в предвид разпоредбата на чл. 19, ал. 5 от ЗУЧК е посочил, че изменението на ОУП на [община] не може да влезе в сила без становище за екологична оценка, тъй като екологичната оценка е част от плана. По претендираната недопустимост на производството считам, че в същото това определение съдът ясно е посочил, че чл. 19, ал 3 от ЗУЧК не се прилага, а в случаите на липсващо становище по екологична оценка. От друга страна следва да се вземе в предвид и разпоредбата на чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, съгласно която за провеждане на процедура по екологична оценка следва да е налице план или негово изменение в процеса на изготвяне или одобряване от централни териториални органи на изпълнителната власт. В тази връзка считам, че заповедта на Министъра на регионалното развитие и благоустройството следва да бъде отменена, тъй като липсва съществен елемент във фактическия състав и процедурата по нейното одобряване, тъй като, за да изпълни указанията на Министъра на околната среда и водите за издаде ново становище по екологична оценка следва да е налице план в процес на изготвяне, а не действащ такъв. Представям писмени бележки, в които подробно съм изложила съображенията си.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок, като дава тридневен срок на страните да представят писмени бележки.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.06 часа.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: