ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1839
София, 12.02.2021

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ГЪРБАТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
по адм. дело 1738/2021. Document Link Icon


Производството се развива по реда на чл.58 от Изборния кодекс във връзка с чл. 132, ал.2, т.8 и чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по жалба от Коалиция „Демократична България – Обединение“, представлявана от А. Атанасов и Х. Иванов срещу „Протоколно решение на Централна избирателна комисия от 08.02.2021 год. от Указания относно обработването и защитата на личните данни“. В изложението си, жалбоподателят твърди, че приетите Указания са частично незаконосъобразни, поради което ги обжалва в частта на т. 2, в частта относно Администратори, обработващи лични данни и лица, които обработват лични данни в изборния процес по указания на администратора: „Правата и задълженията им по отношение на обработване на личните данни са ограничени, доколкото правата и задълженията им в изборния процес са изчерпателно и лимитативно изброени. Случаите, когато тези субекти обработват лични данни са изрично определени ИК /право на пряка видимост при установяване на резултатите от гласуването, право получаване на копие от секционния протокол и други/. При обработване на лични данни тези субекти не могат да излизат извън предвидените в ИК права и задължения“. Обжалва се и точка 9 в частта, която гласи, че „Всички останали участници в изборния процес не могат да обработват лични данни чрез видео заснемане и/или разпространение поради несъвместимост на ролята им в изборния процес с целта на обработване на лични данни чрез видеозаснемане в изборния процес. Функциите и ролите на тези участници изборния процес са изрично и лимитативно определени в ИК“.
Твърди се, че обжалваното решение е прието на основание чл. 57 ал. 1 т. 49 от Изборния кодекс, както и че тази хипотеза не е изброена в чл. 58 ал.1 от същия, в която са посочени решенията на Централна избирателна комисия, които подлежат на обжалване пред Върховния административен съд. Жалбоподателят счита, че процесното решение подлежи на обжалване на общо основание, предвидено в чл. 65 от Административнопроцесуалния кодекс, поради това, че посредством него се приемат указания, които съдържат елемент на решение, тъй като създават правила, засягащи правата и законните интереси на участници в изборния процес, а именно правата и интересите на наблюдателите застъпниците и представителите на партии, коалиции и съответно на политическите формации и кандидатите, които ще участват в изборите за народни представители.
От съда се иска да се произнесе с решение, с което да уважи жалбата и да отмени Указанията относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес, изработени съвместно от Централна избирателна комисия и Комисия за защита на личните данни и приети от ЦИК с протоколно решение от 08.02.2021 год. в оспорените части
Ответникът по жалбата - Централна избирателна комисия не изразява становище.
Върховен административен съд, при преценка относно допустимостта на настоящото производство, взе предвид следното:
Жалбата е депозирана в указания в чл. 58 ал. 1 от ИК тридневен срок.
С разпоредбата чл. 58, ал.1 от Изборния кодекс, законодателят изрично е определил решенията на Централна избирателна комисия, които могат да бъдат обжалвани чрез административния орган пред Върховен административен съд, а именно тези по чл.57, ал.1, т.5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 26а, 29, 30, 33, 34 и 45.
Съобразно практиката на ВАС, за да се определи родовата подсъдност на депозираната жалба, следва да се прецени доколко оспореното решение попада в приложното поле на чл. 58 ал.1 от ИК.
С Протоколно решение № 284 от 08.02.2021 год. Централна избирателна комисия е утвърдила Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес. Решението е издадено на основание чл. 57, ал.1, т. 49 от Изборния кодекс.
Текста на чл. 57, ал.1, т. 49 от ИК изрично регламентира правомощията на ЦИК, съвместно с Комисията за защита на личните данни, да издава указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес.
При запознаване със съдържанието на цитирания от жалбоподателя протокол и приложените от административния орган Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес се установява, че Централна избирателна комисия е упражнила именно правомощията си по чл. 57, ал.1, т. 49 от ИК.
Предвид описаното, приетите от ЦИК Указания или отделни текстове от тях не попадат сред актовете, визирани в разпоредбата на чл. чл. 58, ал.1 от ИК, които са родово подсъдни на Върховен административен съд. Следва да се формулира единствено възможен извод, че липсва абсолютна процесуална предпоставка за надлежното упражняване на правото на оспорване на описаните по – горе Указания пред настоящата съдебна инстанция.
Следва за пълнота да се отбележи, че оспореното протоколно решение, описано в титулната част на жалбата има процедурен характер и не подлежи на самостоятелно обжалване.
Жалбата, в частта, с която се оспорват Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес се явява недопустима за разглеждане от Върховен административен съд, с оглед на което, на основание чл. 135, ал. 1 и 2 от АПК, жалбата на Коалиция „Демократична България – Обединение“ следва да се изпрати по подсъдност на Административен съд София - град, който е родово и местно компетентен да се произнесе по нея, след като извърши проверка за допустимостта й на всички основания.
Поради гореописаното и на основание чл. 58, ал.1 от ИК и чл. 135, ал. 1 и 2 от АПК, настоящият състав на четвърто отделение на Върховен административен съд


ОПРЕДЕЛИ:


ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1738/2021 г. по описа на Върховен административен съд.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на компетентния да се произнесе по жалба на Коалиция „Демократична България – Обединение“ срещу Протоколно решение на Централна избирателна комисия от 08.02.2021 год. за утвърждаване и публикуване на Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес съд - Административен съд - София град..
Определението не подлежи на обжалване.