ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 09.02.2018Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЕТА МИЛЕВА
ЛЮБОМИР ГАЙДОВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
по адм. дело 3922 / 2017. Document Link Icon


Съдът констатира, че след съдебното заседание, състояло се на 24.01.2018 г. от [ЮЛ]по делото са постъпили молби съответно от 26.01.2018 г., от 30.01.2018 г., от 02.02.2018 г. и от 06.02.2018 г.
Първите три молби се отнасят до копиране на приложения № 1 и 8 към писмо изх. 05-08-1381 от 23.01.2017 г., изготвено от процесуалните представители на министъра на околната среда и водите и съдържащо опис на доказателства, поискани от този жалбоподател.
Съгласно чл. 152, ал. 2 АПК административният орган е длъжен да изпрати на съда заверено копие от цялата преписка по издаването на акта. В случая това е сторено, като в писмо изх. № 05-08-1381 от 20.11.2017 г. на министъра на околната среда и водите се съдържа опис на административната преписка. В съдебното заседание, състояло се на 24.01.2018 г., процесуалният представител на ответника е заявил, че посочените в писмо изх. № 05-08-1381 от 23.01.2017 г. писмени доказателства, които се представят по искане на [ЮЛ], не са част от административната преписка по издаване на оспорения административен акт. Съгласно чл. 171, ал. 1 АПК доказателствата събрани редовно в производството пред административния орган имат сила и пред съда. В тежест на ответника е да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му – чл. 170, ал. 1 АПК. [ЮЛ]не съобразява така законово регламентираната доказателствена тежест.
Цитираният жалбоподател иска да копира на компакт дискове, посредством директно записване на собствен преносим компютър приложения № 1 и 8 към писмо изх. № 05-08-1381 от 23.01.2017 г. Като правно основание сочи нормите на чл. 128, т. 3 ГПК и чл. 132, т. 2 ГПК.
Съдът намира, че искането е неоснователно по следните съображения:
Разпоредбата на чл. 128, т. 3 ГПК регламентира задължението за представяне на преписи от исковата молба и от приложенията към нея според броя на ответниците, поради което не е приложима. Текстът на чл. 132, т. 2 ГПК се отнася до представяне на преписи от отговора и приложенията към него според броя на ищците. В случая писмо изх. № 05-08-1381 от 23.01.2017 г. не представлява отговор на жалбата по смисъла на чл. 131 ГПК.
Нормата на чл. 171, ал. 2 АПК дава възможност по искане на страните съдът да събира и нови доказателства, допустими по Гражданския процесуален кодекс. Според чл. 190, ал. 1 ГПК всяка страна може да иска от съда да задължи другата страна да представи намиращ се у нея документ, като обясни значението му за спора. Тази норма също не е приложима по отношение на приложения № 1 и 8 към писмо изх. № 05-08-1381 от 23.01.2017 г., тъй като исканите документи са представени по делото и страната може да се запознае с тях. В молбите не се уточнява какво е значението на документите за спора.
Никъде в разпоредбите на АПК и субсидиарно приложимия ГПК не е предвидено задължение на съда да осигурява на жалбоподателя исканата форма на копиране.
Освен това се съобразява, че приложения № 1 и 8 към писмо изх. № 05-08-1381 от 23.01.2017 г., които съдържат географска информационна система и слоеве от тази система, представляват обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Върховният административен съд не е сред задължените субекти по чл. 3 ЗДОИ, поради което няма задължение, а и право да дава и да разпространява такава информация. Действително, съгласно чл. 4, ал. 1 ЗДООИ всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация, но това става при условията и по реда, определени в този закон. Нормите на АПК и ГПК не дерогират специалния закон относно реда за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.
Неоснователни са и исканията на [ЮЛ]за представяне от ответника на становищата на заинтересованите страни относно необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за актуализация на План за управление на НП „Пирин”, тъй като не кореспондират с т. т. 20, 22, 23, 24, 25, 27 и 28 от класьор № 1 от административната преписка.
Във връзка с искането за назначаване на технически експертизи съдът съобразява, че с Решение № 821 на Министерския съвет от 29.12.2017 г. за изменение и допълнение на Решение № 646/2004 г. на Министерския съвет са извършени изменения и допълнения в Плана за управление на НП „Пирин”. При това положение предходния план не е актуален и не е необходимо неговото изследване. Освен това предмет на спора е законосъобразността на решение № ЕО-1 от 01.03.2017 г., издадено от министъра на околната среда и водите, който въпрос е правен.
Предвид цитираното решение на Министерския съвет следва да бъдат дадени указания на жалбоподателите да уточнят правния си интерес от оспорване на процесното решение.
Министърът на околната среда и водите следва да бъде задължен да посочи изрично след Решение № 821 на Министерския съвет от 29.12.2017 г. издал ли е нов административен акт за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за актуализация на План за управление на Национален парк „Пирин”. Ако такъв не е издаден, да отрази стартирана ли е нова процедура и на какъв етап се намира тя.
По изложените съображения и на основание чл. 171, ал. 5 АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,

ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на [ЮЛ]със седалище и адрес на управление в [населено място] за копиране на приложения № 1 и 8 към писмо изх. № 05-08-1381 от 23.01.2017 г., както и за представяне от ответника на становища от заинтересованите страни, относно необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за актуализация на План за управление на НП „Пирин” и за назначаване на технически експертизи.
ЗАДЪЛЖАВА министъра на околната среда и водите в 3-дневен срок, с копия до жалбоподателите, да посочи изрично след Решение № 821 на Министерския съвет от 29.12.2017 г. издал ли е нов административен акт за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за актуализация на План за управление на Национален парк „Пирин”. Ако такъв не е издаден, да отрази стартирана ли е нова процедура и на какъв етап се намира тя.
УКАЗВА на жалбоподателите след постъпване на отговора на ответника в 7-дневен срок и с оглед на него, както и на Решение № 821 на Министерския съвет от 29.12.2017 г., да посочат правния си интерес от оспорване на процесния административен акт.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕПИСИ от определението да се изпратят на страните.

Особено мнение: