РЕШЕНИЕ

9411
София, 12.09.2015

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на единадесети септември две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ
при секретар Ирена Асенова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяАДЕЛИНА КОВАЧЕВА
по адм. дело 10188/2015. Document Link IconПроизводството е по реда на чл.145 и следващите във връзка с чл.132, ал.2, т.8 АПК във връзка с чл.58, ал.1 ИК.
Образувано е по жалба, подадена от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и В.” против решение № 1855-МИ/НР/ от 4.09.2015 година на Централната избирателна комисия за назначаване на Общинска избирателна комисия в [община], област С.. Правят се възражения за противоречие с материалния закон – отменително основание по смисъла на чл.146, т.4 АПК.
Централната избирателна комисия изразява становище за неоснователност на жалбата.
Жалбата е подадена от надлежна страна в срока по чл.58, ал.1 ИК и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Производството пред ЦИК е за назначаване на общинска избирателна комисия, по състава на която не е постигнато съгласие между представителите на политически сили, участвали в консултациите при кмета на [община]. Разногласията са по разпределението на ръководните места в комисията. Предложения за тях са направени от седем от представените осем политически сили.
Видно от данните по приложената преписка, на 25.08 2015 година при кмета на общината са проведени консултации за съставяне на ОИК в състав от 11 членове, в това число председател, заместник-председател и секретар. На тях са присъствали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. Представителят на ПП „Герб” е предложил за председателското място лицето З. Е. Х. с юридическо образование. Със същото образование и за същото място е направено предложение и от представителя на жалбоподателя за Е. М. В.. На проведените консултации не е постигнато съгласие кой от двамата юристи да бъде определен за председател на комисията. Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на ПП „Д.”, ПП „Атака” и Коалиция „АБВ”. Към него са приложени и особени мнения на представителите на ПП „Д.” и Коалиция „Патриотичен фронт”. В последното се възразява персонално срещу предложения от ПП „Герб” председател на комисията. Кметът на общината е изпратил на 27.08.2015 година в ЦИК всички документи, изискуеми по чл.75, ал.6 във връзка с ал.3, 4 и 5 ИК.
На 28.08.2015 година пред кмета е постъпило предложение от пълномощника на ПП „Герб” за замяна на предложения за председател З. Е. Х. с лицето Р. А. С.. Приложени са и необходимите документи, установяващи висшето образование на С. – управление на социално-политическите дейности. Те са изпратени в ЦИК на 31.08.2015 година, заседавала на 4.09.2015 година в присъствие на 19 члена. За разпределението на ръководните места в комисията: председател – посочен от ПП „Герб”; заместник-председател, посочен от Коалиция „Б. – Лява България”са гласувани три предложения, като относими към настоящия спор са второто и третото. Второто предложение е за разпределение на ръководните места между политическите партии и коалиции: председател от ПП „Герб”, заместник-председател от Коалиция „Б. – Лява България” и секретар от ПП „Д.”. Междупартийното разпределение е прието със 17 гласа „за” и 2 гласа „против”. Третото е предложеното проекто-решение за персоналния състав на комисията. То е прието със същото мнозинство. Взетото решение е незаконосъобразно.
Видно от съдържанието на протокол № 234 от заседанието на ЦИК, проведено на 4.09.2015 година, комисията се е запознала единствено с предложенията на партиите за разпределение на ръководните места в избирателната комисия, направени преди провеждането на консултациите при кмета. Коментирани са публикации в медиите относно първоначалното предложение на ПП „Герб” за неин председател. ЦИК дори не е отразила, а още по-малко коментирала допълнително постъпилото предложение от същата политическа сила, с което е оттеглено първоначалното предложение за председател и за такъв е предложено друго лице, което до този момент изобщо не е фигурирало в предложението на партията. Членовете на ЦИК никъде не са извършили дори минимално сравнение между новото предложение на ПП „Герб” и своевременно направеното от Коалиция „Патриотичен фронт” предложение за председател на комисията, за да мотивират направения избор. Без дори са стане ясно между кои две лица се извършва такъв, в решението на ЦИК направо е вписан за председател Р. А. С..
Разпоредбата на чл.75, ал.11 ИК оправомощава ЦИК при липса на постигнато съгласие между политическите сили, да назначи общинска избирателна комисия по направените предложения на партиите и коалициите, което включва и назначаването на съответните лица за ръководните постове. За да бъде законосъобразно упражнено това правомощие обаче, комисията следва да изложи мотиви относно приемането на една от две представени кандидатури. В противен случай постановеният от нея административен акт не покрива изискването за законосъобразност по чл.59, ал.2, т.4 АПК. А в настоящия случай дори не става ясно между кои лица е извършван изборът и преценката. Ето защо постановеното от нея решение е незаконосъобразно и следва са се отмени, а преписката се върне за произнасяне при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона.
Водим от гореизложеното и на основание чл.58, ал.3 ИК, Върховният административен съд, четвърто отделение
РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба, подадена от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и В.” решение № 1855-МИ/НР/ от 4.09.2015 година на Централната избирателна комисия.
ВРЪЩА преписката на Централната избирателна комисия за назначаване на ОИК в [община], област С. при спазване на указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Особено мнение: