ОПРЕДЕЛЕНИЕ

3186
София, 21.03.2016

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА
ТАНЯ РАДКОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяСВЕТЛАНА ЙОНКОВА
по адм. дело 2800/2016. Document Link Icon


Кметът на [община] обжалва с частна жалба разпореждане от 22.02.2016 г. по адм.д.№471/2016 г. на Варненския административен съд.
Жалбоподателят моли разпореждането да се отмени като незаконосъобразно.
Ответниците по частната жалба [фирма], Сдружение "Събрание за защита на демокрацията" и [фирма] я оспорват.
Върховният административен съд приема, че частната жалба е подадена в срок и е основателна.
Производстото пред Варенския административен съд е образувано по искане на [фирма], Сдружение "Събрание за защита на демокрацията" и "БМГрадина"15 О. за преустановяване на действията на длъжностни лица от ОД на МВР В. на подчинение на кмета на [община] по контрол и забрана за движение на МПС по алейната мрежа на територията на м."Салтанат" на основание чл. 250 АПК. В искането се твърди, че собственици на имоти в посочената местност неправомерно не са допускани до имотите им с моторни превозни средстава, без действията на посочените длъжности лица до произтичат от административен акт или от закона.
С обжалваното разпореждане Варненският административен съд е приел, че е налице хипотезата на чл. 250 ,ал. 1 АПК. Полицейските служители от звено "Общинска полиция" при [община] извършвали фактически действия, изразяващи се в ограничаване на свободното предвижване на граждани с лични и служебни автомобили до обектите на територията на м."Салтанат" В.. Тази местност няма одобрен подробен устройствен план. По общия устройствен план на В. попада в "Устройствена зона за градски паркове и градини за широко обществено ползавене". Съдът е приел, че с оглед характера на общия устройствен план и фактическото ползване на местността не може да се приеме,че тя представлява част от Приморски парк, поради което не е приложима разпоредбата на чл.15, ал.7 от Закона за движение по пътищата. С разпореждането е наредил на началника на звено полицейските служители от звено на "Общинска полиция" при [община] безусловно да се прекратят действия по ограничаване на свободното придвижване на граждани с лични и служебни автомобили до обекти в м."Салтанат", В..
Разпоредбата на чл. 250 ,ал. 1 АПК предоставя активна правна легитимация на всеки правен субект, който има правен интерес, да сезира надлежно съда с искане за защита срещу неоснователни действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или закон. Тази хипотеза предвижда извършване на фактически действия от длъжностни лица или по нареждане на такива, които не са преустановени към момента на депозиране на искането и ефективно нарушават или застрашават права, свободи или законни интереси на частноправни субекти. Съдържанието на защитата се състои в незабавно и безусловно прекратяване на действията, а предоставянето й е обусловено от преценката за наличие на основание за извършването им.
Преминаването и паркирането на МПС в населените места е регламентирано със Закона за движение по пътищата. Този закон се прилага и за м."Салтанат" в [населено място], независимо от статута му съгласно действащите устройствени планове и фактическото позване на територията и обектите в нея. За тази местност са приложими и разпоредбите на подзаконов нормативен акт - Нардеба за обществения ред, издадена от Ощински съвет В.. Релевантно за предмета на спора е обстоятелството дали фактическите действия на общинската полиция във В. във връзка с контрола по придвижването на граждани с лични и служебни автомобили в м."Салтанат" се основат на административен акт или закон или не. Предмет на спора не е преценката за законосъобразност на действията на общинската полиция, извършени въз основа на закона. Недопустимо е в това производство съдът да квалифицира действията на полицията като извършени в нарушение на разпоредба от Закона за движение по пътищата. Ирелевантни за спора са и обстоятелствата, свързани с регулационния статут на местността и фактическия начин на ползването й. Тези обстоятелства биха имали значение за реализиране на правото на достъп до обектите, включително и с моторни превозни средства, съгласно разпоредбите на закона, регулиращ тези правни отношения. След като общинската полиция извършва контрол върху придвижването на граждани с лични и служебни МПС до обектите в м."Салтанат" въз основа на Закона за движение по пътищата и Наредбата за обществения ред на ОС Варна, действията, извършвани от полицейските служителни не са фактически действия по смисъла на чл. 250, ал.1 АПК. Тези действия са основават на законов и подзаконов нормативен акт, посочени по-горе.
Като е приел, че са налице фактически действия по смисъла на чл. 250, ал.1 АПК и е постановил безусловното им прекратяване, Варненският административен съд е постановил разпореждането си при допуснато нарушение на материалния закон. То следва да се отмени , като вместо него се постанови определение, с което да се отхвърли искането на [фирма], Сдружение "Събрание за защита на демокрацията" и [фирма] за преустановяване действията на полицейските служители от звено "Общинска полиция " при [община] , с които се ограничава свободното придвижване на гаждани с лични и служебни автомобили до обекти в м."Салтанат" В..
По изложените съображения и на основание чл. 235, ал.1 АПК, Върховният административен съд
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ разпореждане от 22.02.2016 г. по адм.д.№471/2016 г. на Варненския административен съд и место него постановява:
ОТХВЪРЛЯ искането на [фирма], Сдружение "Събрание за защита на демокрацията и [фирма] с правно основание чл. 250, ал.1 АПК за преустановяване действията на полицейските срлужители от звено "Общинска полиция " при [община], с които се ограничава свободното придвижване на граждани с лични и служебни моторни превозни средства до обекти в м. "Салтанат" В..
Определението е окончателно.

Особено мнение: