П Р О Т О К О Л

София, 13.04.2017 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на тринадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
РУМЯНА ПАПАЗОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
РОСЕН ВАСИЛЕВ
при участието на секретаря Светла Панева
и с участието на прокурора Любка Стамова
сложи на разглеждане дело № 2416 по описа за 2017 година Document Link Icon,
докладвано от съдията РОСЕН ВАСИЛЕВ


На поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Министъра на здравеопазването - редовно призован, представлява се от юрисконсулт З., с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИЦИТЕ:
Сдружение "Национално сдружение на частните болници" - редовно призован, представлява се от адвокат Н., надлежно упълномощена.
Сдружение "Център за защита правата в здравеопазването" - редовно призован, представлява се от адвокат С., с пълномощно по делото.
Сдружение на общинските болници в България - редовно призован, представлява се от адвокат Н., надлежно упълномощена.
Сдружение Българска болнична асоциация - редовно призован, представлява се от адвокат Н., надлежно упълномощена
ЗА В. се явява прокурор С..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА на Министъра на здравеопазването срещу решение № 149/09.01.2017 г., постановено по адм. дело № 5341/2016 г., по описа на ВАС, Второ отделение. Изложените доводи в касационната жалба са за недопустимост на решението, необоснованост и материална незаконосъобразност. Към касационната жалба с подробно развити мотиви в подкрепа на касационните доводи, няма приложени писмени доказателства, няма направени доказателствени искания.
ДОКЛАДВА постъпил на 20.02.2017 г. отговор на касационната жалба, депозиран от пълномощника на Сдружение "Център за защита правата в здравеопазването".

ЮРИСКОНСУЛТ З.: Поддържам касационната жалба. Понастоящем няма да представям други доказателства и нямам доказателствени искания.
АДВОКАТ Н.: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.
АДВОКАТ С.: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча доказателства и нямам доказателствени искания.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ЮРИСКОНСУЛТ З.: Моята касационна жалба е подробна. В нея съм изложила подробно аргументите си, поради което твърдя, че първоинстанционното решение е недопустимо, алтернативно то е и неправилно. Моля съобразявайки моите аргументи, да обезсилите първоинстанционното решение и да прекратите производството, алтернативно да отмените първоинстанционното решение и да постановите друго, с което да бъде оставена без уважение жалбата.
АДВОКАТ Н.: Оспорвам касационната жалба по изложените в писменият отговор от "Център защита правата в здравеопазването" аргументи, към които изцяло се присъединявам. Считам, че същата е неоснователна и моля да бъде оставена без уважение, а първоинстанционното решение потвърдено. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, за което представям списък на разноските.
АДВОКАТ С.: Моля да оставите касационната жалба без уважение. Не са налице отменителни основания. Поддържам писмения отговор представен на 20.02.2017 г. Представям списък на разноските, който моля да приемете и да ни бъдат присъдени същите.
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е подадена в срок и от надлежна страна, поради което е процесуално допустима, а по същество е неоснователна. Решението на ВАС е правилно, а също така и допустимо, а поддържаните доводи по чл. 209, т. 2 и т. 3 от АПК са неоснователни. Правилно съдът е приел, че оспорващите сдружения имат качеството на активно легитимирани субекти, тъй като иницииралите съдебен контрол организации са юридически лица с нестопанска цел, създадени в обществена полза и предмет на дейност и основни цели, които обуславят наличие на правен интерес от оспорването. По силата на чл. 186, ал. 1 от АПК правото на оспорване принадлежи на правните субекти, чиито права, свободи и законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от акта или за които този акт поражда задължения. Следователно, задължителна предпоставка за допустимост на оспорването е наличието на правен интерес от търсената правна защита. Съгласно Тълкувателно решение № 2/2010 г., по т.д. № 4/2009 г. на ВАС, съсловните организации и други юридически лица с нестопанска цел могат да оспорват подзаконови нормативни актове при наличие на правен интерес, обоснован от предмета на дейност и целите, за които са създадени. В настоящия казус организациите чрез развиваната обществена дейност в областта на здравеопазването, вкл. подобряване на нормативната база, защита правата на пациентите, гражданите и организациите в сферата на здравеопазването и др., имат качеството на активно легитимирани субекти, поради което жалбата им срещу подзаконовия нормативен акт е процесуално допустима, а доводите в противен аспект са неоснователни. Твърдението, че следва да се установят данни за конкретно засягане на отделните членове на сдруженията, сочи на неправилно прилагане на Тълкувателно решение № 2/2010 г. Страна в производството са сдруженията като юридически лица, поради което правният интерес се обсъжда с оглед предмета на дейност и целите, за които е създадено сдружението. Неоснователно е и твърдението, че с постановено решение по предходно производство по оспорване на Наредба № 2/2010 г. е налице произнасяне по спазването на административно процедурните правила, поради което такова произнасяне е недопустимо, тъй като с посоченото решение съдът се е произнесъл само по оспорената т. 7.8. от приложението към наредбата, а не по акта в неговата цялост. Освен това жалбоподателят с така поддържаните аргументи допуска смесване на предмета на съдебния контрол, определен от жалбоподателя и обхвата на този контрол, съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК. Неоснователни са и доводите за неправилно прилагане на материалния закон и необоснованост на правните изводи. В съответствие с установените по делото факти е прието, че приетата Наредба е издадена в нарушение на императивните норми на чл. 28, ал. 2 и чл. 26 от ЗНА в приложимата редакция. В тази насока следва да се посочи, че дейността по издаване на нормативни актове се подчинява на принципите на АПК по чл. 4, 6, 8 и 12, а спазването на предвидената процедура е задължение, което обезпечава законосъобразно формиране на управленчески решения и приемане на регулиращите определени обществени отношения правни норми съобразно принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност (чл. 26, ал. 1 от ЗНА). Поради това мотивирането на предложението и възможността за предварително разгласяване и обсъждане е гаранция за спазване на посочените принципи, а неизпълнението на тези задължения е съществено нарушение на административнопроцесуалните правила. Проект, към който не са приложени съответстващи на законовите критерии мотиви, съответно доклад, не се обсъжда (чл. 28, ал. 2 от ЗНА). Мотивите с дефинираното от законодателя съдържание трябва да са налице преди внасяне на проекта и да са станали достояние на заинтересованите, за да могат да участват в обсъждането. Правилно е отбелязал съдът, че не е приложен доклад, а само проект за наредбата без мотиви, както за началната наредба, така и за последващите изменения. Изложеното в най-общ вид без отчитане на спецификата на медицинските дейности и кратко описание на измененията не е обосновка на измененията и допълненията на наредбата и не обхваща характеристиките по чл. 28, ал. 2 от ЗНА. Липсата на надлежна обосновка препятства съдебния контрол по същество за съобразяване на подзаконовия акт с материалноправните правила и води до извод за неговата незаконосъобразност. При така направените изводи, съдът е постановил решението си в съответствие с доказателствата и при правилно приложение на закона. Не са налице касационни основания за отмяна на решението. То е правилно и следва да се остави в сила.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: