П Р О Т О К О Л

София, 14/02/2013 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на четиринадесети февруари две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
АНЕЛИЯ АНАНИЕВА
при участието на секретаря Милка Ангелова
и с участието на прокурора Мария Бегъмова
сложи на разглеждане дело № 511 по описа за 2013 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ЕМАНОИЛ МИТЕВ


На поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК, на второ четене:


КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБОПОДАТЕЛИ: [фирма] , [фирма], [фирма] - редовно призовани, се представляват адвокат В., редовно упълномощен от първата инстанция.

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: [фирма] - редовно призован, се представлява от адвокат П., редовно упълномощена.

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия" - редовно призован, не се представляват.

КАСАЦИОННИТЕ и частни жалбоподатели: [фирма], [фирма] , [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] - редовно призовани, се представляват от адвокат НАЧЕВА и адвокат И., надлежно упълномощени от първата инстанция.

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: [фирма], редовно призован, се представлява от адвокат Б., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ: Министърът на околната среда и водите - редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н. и юрисконсулт Б., надлежно упълномощени.


ОТВЕТНИЦИТЕ: [фирма], [фирма] и [фирма] - редовно призовани, не изпращат представители.

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Производството по настоящето дело е образувано по пет касационни жалби.

ДОКЛАДВА касационната жалба на [фирма], [фирма] и [фирма] срещу решението на тричленния на ВАС по адм. д. № 5502/2010 г. на тричленен състав на ВАС, към която не са приложени писмени доказателства. По повод същата е постъпил писмен отговор от [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма].

ДОКЛАДВА касационната жалба на [фирма] срещу същото решение на ВАС, тричленен състав, към която не са приложени доказателства по делото. По повод на касационната жалба е постъпило възражение от МОСВ чрез процесуалния представител.

ДОКЛАДВА касационната жалба от Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия" срещу същото решение на ВАС, тричленен състав, без приложени писмени доказателства и искания. По повод на тази касационна жалба е постъпило възражение от МОСВ, към което няма приложени доказателства и направени искания.

ДОКЛАДВА касационната жалба на [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма] срещу същото решение на тричленния състав на ВАС, като към нея няма приложени писмени доказателства. По тази касационна жалба е постъпило също писмено възражение от МОСВ.

ДОКЛАДВА касационната жалба на [фирма], [населено място], без приложени доказателства. По повод касационната жалба има постъпило възражение от МОСВ.

Докладва частната жалба от [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма]. срещу определение от 01.08.2012 г. по адм.д. № 5502/2010 г. на ВАС, тричленен състав. По повод на частната жалба е постъпило писменото становище от МОСВ, към което няма приложени писмени доказателства.

Докладва отговор на касационната жалба от [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма].

Адвокат В.: Поддържам касационната жалба. Няма да соча други доказателства. Нямам искания.

Адвокат П.: Поддържам касационната жалба. Присъединявам се към останалите касационни жалби. Няма да соча доказателства.

Адвокат И.: Поддържам касационната жалба, както поддържам и частна жалба срещу определението, в което е отхвърлено искането за спиране на обжалвания акт. Поддържам отговорите на касационните жалби на останалите жалбоподатели. Имаме доказателствени искания, направени с молба от 12.02.2013 г. и сме представили писмено доказателство, представляващо доклад на Европейската комисия относно изпълнението на Р. директива за водите. Представили сме две молби, като едната е за отправяне на преюдициално запитване до С., а другата е за представяне на писмено доказателство и представлява Доклад на Европейската комисия относно изпълнението на Р. директива за водите и в частност приложение Планове за управление на водите, който доклад е от 66 страници и затова сме го представили в три екземпляра и е общодостъпен на страниците на Европейския съюз на български език с дата 14.11.2012 г., и преди това не е съществувало. Това е ново доказателство по отношение на делото, възникнало след решаване му от първата инстанция.

Юрисконсулт Б.: Оспорваме жалбите. Поддържаме представените възражения по делото по касационните жалби, включително и възражението по подадената частна жалба. По днес представените писмени доказателства - не сме запознати, но следва да се има предвид, че нови обстоятелства в настоящата инстанция могат да се претендират само във връзка с касационните основания. Процесуалният представител на ищеца не доказа в каква връзка са представени тези доказателства и моля ни да дадете възможност да се запознаем с представените.

Адвокат В.: Моля да получим препис от доказателствата по писмените молби на [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма] от 12.02.2013 г., и да ни се предостави препис от същите, за да се запознаем с тях.

Адвокат П.: Правя същото искане за възможност да се запозная с писмените доказателства, за да взема становище.

Адвокат Б.: Поддържам жалбата на [фирма]. Относно доказателствените искания - присъединявам се към искането на колегите.


ПРОКУРОРЪТ: Не съм имала възможност да се запозная с двете молби и представените към тях доказателства, респективно отправеното преюдициално запитване. Считаме, че следва да се предостави такава възможност и на прокуратурата, но касаторът, които прави тези доказателствени искания трябва да се обоснове във връзка с кое касационно основание ги представя.

Адвокат НАЧЕВА: В решението на първата инстанция е възприето, че разрешителните на жалбоподателите са оценени с оглед на представените в последното съдебно заседание пред първата инстанция писмени доказателства Методика – „Подходи и методологии за разработване на РУРБ на И.”. Тази методика не е част от административната преписка за изработване на плана и от доклада, който представяме сега като нововъзникнало доказателство е видно, че плана за т.н. „басейн” е изработен без наличието на такава методика, и че тази методика е в процес на изработване в момента, т.е. това е във връзка със събирането и анализа на данните за оценяване на разрешителните и събиране на предварителна информация по повод съставяне на правилен извод от административния орган за утвърждаване в този му вариант, в който е одобрен.

Адвокат И.: Доказателствата са в подкрепа на нашата теза, че решението на първата инстанция е необосновано, тъй като първоинстанционният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, като е постановил решението си по доказателство, което не е било част от административната преписка. Обясняваме касационните основания. Също така считаме, че Доклада на ЕК съдържа достатъчно информация, от която се вижда, че неправилно е възприета фактическата обстановка от първоинстанционния съд, което пак е касационно основание за необоснованост.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, установи, че от изявленията на процесуалните представители на касационните жалбоподатели [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма] и частни жалбоподатели в производството по настоящето дело, че на 12.02.2013 г. са депозирали по делото 2 броя молби, една от които е за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съд и друга от същата дата, с която се представя като доказателство по делото Доклад на Комисията до Европейския парламент и съвета за изпълнението на Р. директива за водите (2000/60/EO)Планове за управление на речните басейни, които доказателства са приложени към горните молби, но със същите не са запознати останалите участници в съдебното производството. С оглед исканията на останалите страни по делото да им се предостави възможност за запознаване с новопредставените писмени доказателствата и направените искания по молбите от 12.02.2013 г., и обстоятелството, че същите не са получени от тях, съдът намира, че производството по настоящето дело следва да се отложи, като се задължат жалбоподателите по тези молби да представят копия от писмените доказателства и молбите, за да бъдат изпратени и връчени на останалите страни по делото.


По изложените съображения, СЪДЪТ


О П Р Е Д Е Л И:


ЗАДЪЛЖАВА касационните жалбоподатели: [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма] да представят копия от писмени доказателства, приложени по молбите от 12.02.2013 г. за всички участници по делото, в това число и копие за съда. Преписи на същите да се изпратят на страните по делото за запознаване и вземане на становище.

ОТЛАГА делото за друга дата, за която дата се призоват страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: