П Р О Т О К О Л

София, 21.11.2016 година

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА
ТАНЯ РАДКОВА
при участието на секретаря Михаела Петрова
и с участието на прокурора Лилия Маринова
сложи на разглеждане дело № 5341 по описа за 2016 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ТАНЯ РАДКОВА


На поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК на второ четене:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: [ЮЛ]., редовно призован, се представлява от адв. Полина Савова, редовно упълномощена.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: [ЮЛ], редовно призован, се представлява от адв. Полина Савова, редовно упълномощена.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:[ЮЛ], редовно призован, се представлява от адв. Полина Савова, редовно упълномощен.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: [ЮЛ], редовно призован, се представлява от адв. Полина Савова, редовно упълномощена.
ОТВЕТНИКЪТ: Министъра на здравеопазването, редовно призован, се представлява от юрк. Стела Здравкова, надлежно упълномощена.
ЗА ВЪРХОВНАТА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор Лилия Маринова.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. САВОВА: Да се даде ход на делото.
ЮРК. ЗДРАВКОВА: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Второ отделение намира, че няма пречки относно даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА на [ЮЛ]., [ЮЛ]., [ЮЛ] и[ЮЛ] против Наредба № 2 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Кардиология" на МЗ:

АДВ. САВОВА: Поддържам жалбата, няма да представям доказателства и нямам доказателствени искания.
ЮРК. ЗДРАВКОВА: Оспорвам жалбата, Представям документи под опис, които са част от административната преписка.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА и ПРИЛАГА приложените с жалбата и административната преписка писмени доказателства по опис, както и днес представените писмени доказателства по опис от юрк. Здравкова, процесуален представител на Министъра на здравеопазването.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Второ отделение, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

АДВ. САВОВА: Уважаеми съдии, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата. Налице са отментелни основания. Считам, че са нарушени съдопроизводствените правила, поради което е и основанието на нашата жалба.
Моля, да ни се присъдят и разноски пред настоящия съд, като представям списък с разноски и за четирите сдружения, които моля да приемете.
ЮРК. ЗДРАВКОВА: Уважаеми съдии, моля жабата да бъде оставена без разглеждане. Според мен не са отстранени указанията по това да се посочи, коя е конкретната разпоредба, която се оспорва с жалбата. Смятам, че дори и след допълнението към жалбата не става ясно, в какво се състои искането и нередовността на оспорвания акт. Освен това, смятам, че жалбата е недопустима по три причини.
На първо място, според мен няма обоснован правен интерес от нито един от жалбоподателите. Фактът, че са посочени предмет и дейност на четирите сдружения, с нищо не се свързва с конкретни разпоредби от акта, който е оспорен, нито изцяло с този акт. Намирам, че трябва да са налице, а всъщност не са налице доказателства по отношение на това, в какво точно са нарушени личните интереси и права на жалбоподателите, на техните членове и къде се намира прекия интерес между жалбата и оспорения акт.
На второ място: Жалбата е недопустима и поради обстоятелството, че се оспорва един акт, който така посочен в Петитума на същата, на практика не е част от материалното право. Оспорва се Наредба № 2, която е обнародвана в бр. 32/2010 г., каквато Наредба № 2 за стандарта по кардиология в такъв в брой в ДВ не е обнародвана.
На трето място: Според мен, Върховния административен съд вече се е произнасял по въпроса за това, имало ли е процедурни нарушения при издаването на тази Наредба. Моля, да имате в предвид решението по адм. дело № 12412/2011 г., което е оставено в сила с решението по адм. дело № 7560/2012 г. Ако сметнете, че жабата е допустима, моля да приемете същата за неоснователна и да я оставите без уважение. Нито един от посочените пороци в жалбата не е налице. С нищо министърът не е излязъл извън своята компетентност и не е нарушил Закона за нормативните актове, нито е нарушен и Закона за лечебните заведения, на чието основание изобщо е издадена Наредбата.
Правя възражение за така посочения и претендиран хонорар, тъй като на практика процесуалното представителство не се извършва от един и същ колега, а всъщност се иска хонорар от всяка едно от жалбоподателите. Жалбата е една, документацията е една, делото е едно и правя възражение.
Моля, да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение да настоящата инстанция.
ПРОКУРОРЪТ: Производството по адм. дело № 5341/2016г. г. на ВАС е образувано по оспорване на [ЮЛ], [ЮЛ] , [ЮЛ] и [ЮЛ] против Наредба № 2 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология“ /Наредбата/. Наредбата е нормативен административен акт по определението на чл. 75, ал. 1 от АПК предвид същността на въведените правила и адресатите, към които е насочена. Актът произхожда от надлежен орган. По начало издаването на нормативни административни актове е изрично правомощие на органа, предвиден в Конституцията, закон или указ. В случая материалната компетентност на министъра на здравеопазването /по смисъла на чл. 76 от АПК/ е определена по силата на законовата делегация от чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ. При издаването на оспорения подзаконов акт са удовлетворени изискванията за спазване на писмената форма като условие за действителност. По отношение на спазването на административнопроизводствените правила и съобразяването на материалния закон е необходимо да се изложи следното: Изричното посочване на вида на акта, с който следва да бъде въведен медицинския стандарт предопределя съдържанието му - съгласно чл. 7, ал. 2 ЗНА наредбата се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Сдруженията декларират, че оспорват изцяло акта на министъра на здравеопазването. Относно предвидената процедура е необходимо да се каже, че са спазени правилата по чл. 26, ал. 2 ЗНА, приложими на основание чл. 80 АПК - проектът е публикуван на интернет страниците на министерството. Освен това наредбата е обнародвана съгласно чл. 5, ал. 5 КРБ и чл. 37, ал. 1 ЗНА. По този начин са спазени съществени административнопроизводствените правила, завършващи процедурата по издаването на акта. ЗНА придава обаче изключително значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт. Мотивите по чл. 28, ал. 2, т. 1 - т. 5 от с. з. следва да са налице при обсъждането им, а разпоредбата на чл.28, ал.3 от закона предвижда, че проект за нормативен акт, към който такива липсват, не следва да се обсъжда от компетентния орган. Прегледът на материалите по административната преписка сочи, че разглеждането на въпросния проект на заседания на Съвета по „Стандарти за качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност” от 09.07.2009 г. не могат да се възприемат като мотиви или доклад по смисъла на ЗНА. Проверката за законосъобразност на правните норми се извършва от мотивите за приемането им, като задължителен елемент на подзаконовия нормативен акт. Мотивите изясняват целите на вносителя и са от съществено значение за адресатите на акта, така че последните да могат да разберат фактите и причините, убедили министъра на здравеопазването да възприеме съответния вариант на уредба при определяне на медицинските стандарти и реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта, като се запознаят с тях.Съдържанието на протокола от проведеното заседания, както и на протокола-решение № 19 от заседанието на ръководството на Министерството на здравеопазването от 04.12.2009 г. /то впрочем касае само публикуването на проекта на интернет-страницата/ не сочат същински мотиви, включващи цели и финансова обосновка за приемане на нормативния акт, както и очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива. Разпоредбите на чл. 28, ал. 2 и ал. 3 ЗНА са императивни, поради което неспазването им съставлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила. А според нормата на чл. 26, ал. 1 ЗНА изработването на проект за нормативен акт се извършва при зачитане принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Направената констатация е достатъчно основание за незаконосъобразност на административния акт, поради което същият следва да бъде отменен.Относно доводите в жалбата досежно нарушенията на трите алинеи на чл. 3 на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол над стопанската дейност – Липсата на мотиви към оспорената Наредба препятстват да бъде извършен контрол дали са спазени ограниченията по този закон.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Второ отделение обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: