П Р О Т О К О Л

София, 16.03.2017 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА СОЛАКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
ЕМИЛИЯ КАБУРОВА
при участието на секретаря Мария Попинска
и с участието на прокурора Веселин Найденов
сложи на разглеждане дело № 1430 по описа за 2017 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ


На поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИ ЖАЛБОПОДАТЕЛИ:
Министърът на здравеопазването - редовно призован, се представлява от юрисконсулт Здравкова, надлежно упълномощена.

Министерски съвет на Република България - редовно призован, се представлява от юрисконсулт Тодорова, надлежно упълномощена.

Национална здравноосигурителна каса - редовно призована, се представлява от юрисконсулти Колева и Немска, надлежно упълномощени.

ОТВЕТНИЦИ:
[ЮЛ] - редовно призован, се представлява от секретаря на сдружението А. Г..

[ЮЛ] - редовно призован, се представлява от адвокат Николова, надлежно упълномощена.

[ЮЛ] - редовно призовано, се представлява от адвокат Николова, надлежно упълномощена.

ЗА ВАП се явява прокурор Найденов.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което


О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА на министъра на здравеопазването срещу решение № 12532/21.11.2016 г., постановено по адм. дело № 5342/2016 г. на ВАС, пето отделение. Към касационната жалба няма приложени писмени доказателства.
ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА на Министерски съвет на Република България срещу решение № 12532/21.11.2016 г., постановено по адм. дело № 5342/2016 г. на ВАС, пето отделение. Към касационната жалба няма приложени писмени доказателства.
ДОКЛАДВА писмено становище от министъра на здравеопазването във връзка с касационната жалба на Министерски съвет на Република България.
ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА на Национална здравноосигурителна каса срещу решение № 12532/21.11.2016 г., постановено по адм. дело № 5342/2016 г. на ВАС, пето отделение. Към касационната жалба няма приложени писмени доказателства.
ДОКЛАДВА отговор на касационните жалби от адвокат Христина Николова - пълномощник на [ЮЛ] и [ЮЛ].
ДОКЛАДВА становище от [ЮЛ].

ЮРИСКОНСУЛТ Здравкова: Поддържам касационната жалба. Няма да представям други доказателства.
ЮРИСКОНСУЛТ Тодорова: Поддържам касационната жалба. Няма да соча доказателства.
ЮРИСКОНСУЛТ Колева: Поддържам касационната жалба. Нямам доказателствени искания и няма да представям доказателства.
А. Г.: Оспорвам касационните жалби. Няма да соча други доказателства.
АДВОКАТ Николова:Оспорвам касационните жалби. Няма да представям доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
ЮРИСКОНСУЛТ Здравкова: Разпоредбата за електронната идентификация има изключително значение в теоретичен и в практически план. Поради това е важно да се извърши повторен контрол за законосъобразност от петчленният състав на ВАС, тъй като за нас е важно да знаем противоречи ли на акт от по-висок ранг и дали административният орган е излязъл извън своята компетентност, както и дали се въвеждат ограничения за правата на гражданите. Поради това, моля да обсъдите всички аргументи, изложени в касацонните жалби и да постановите допустимо, законосъобразно, правилно и достатъчно убедително съдебно решение. Претендирам разноски.
ЮРИСКОНСУЛТ Тодорова: Моля да уважите касационната жалба по подробно изложените в нея съображения. Моля да обезсилите решението на тричленния състав, като прекратите делото, респективно да отмените решението на първоинстанционния съд в частта, с която се обявява за нищожна разпоредбата на чл.2, ал.5 от Наредбата за осъществяване правото на медицинска помощ и вместо него да постановите друго, с което да отхвърлите като неоснователни жалбите срещу тази разпоредба. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.
ЮРИСКОНСУЛТ Колева: Моля да уважите касационната ни жалба и да отмените решението в частта, в която е обявена за нищожна разпоредбата на чл.2, ал.5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119/2006 г. на МС. НЗОК е изградила регистрационната система и същата е въведена от 4 месеца в лечебните заведения за болнична помощ. Дали тя ще бъде въведена и в доболничната помощ, ще зависи от вашето решение.
А. Г.: Моля да отхвърлите касационните жалби като неоснователни и да оставите в сила първоинстанционното решение. Моля да ни присъдите разноски.
АДВОКАТ Николова: Моля да оставите без уважение касационните жалби като неоснователни и недоказани. Във връзка с казаното от процесуалния представител на НЗОК, считам същото за неоснователно и по никакъв начин не е аргумент за ползите от въвеждането на наредбата. Нещо повече, налице са данни, че нейното въвеждане не доведе до желания резултат. Резултатът е единствено хаос, направени разходи от лечебните заведения и от гражданите. За това, че касата е спестила значителни средства, няма представени доказателства, че те са именно от въвеждането за тази система. Претендирам присъждане на разноски, за което представям списък.
ЮРИСКОНСУЛТ Тодорова: Правя възражение за прекомерност на разноските по отношение на [ЮЛ].
ЮРИСКОНСУЛТ Здравкова: Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение по отношение на [ЮЛ].
ПРОКУРОРЪТ: Жалбите са процесуално допустими, подадени в срок от надлежни страни. Доводите на жалбоподателите са за допуснати от първоинстанционния съд нарушения на материалния и необоснованост на решението от първата инстанция. Решението на първоинстанционния съд следва да се остави в сила, тъй като не са допуснати сочените в жалбите основания.
За да постанови обжалваното решение съдът е приел представените доказателства. Изяснил е релевантните факти. За проверката по чл.168 от АПК е обсъдил доказателствата, възраженията, относимата и приложимата правна уредба. За приетото фактически и правно се е обосновал. Мотивираният извод на съда е за обявяване на нищожна разпоредбата на чл.2, ал. от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119/2006 г. последно изменена и допълнена в ВД бр. 22/2016 г. с текст „На всяко здравно осигурено лице се генерира уникален идентификационен номер по чл.63, ал.1 т.1 от Закона за здравното осигуряване посредством електронна автентификация. При всяко получаване на медицинска помощ лицето се автентификира, чрез този номер, с което потвърждава оказаната му медицинска помощ.“, тъй като липсва законова делегация, която да делегира правомощия на издателя на наредбата – на МС не са делегирани със закон правомощия да генерира уникален идентификационен номер на здравноосигурено лице. Разпоредбата е в противоречие с Директива 24/2011 г. и Регламент 910/2014 г. с оглед изискванията за изработването на електронна здравна система, съвместима с тази на държавите членки в ЕС. Липсват фактически и правни основания за промяна извода на първоинстанционния съд, Решението на ВАС е правилно, обосновано и постановено при спазване на приложимия материален закон и съдопроизводствените правила.
С оглед гореизложеното считам, че решението на първоинстанционния съд следва да се остави в сила, поради липса на касационни основания по чл.209 от АПК.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: