П Р О Т О К О Л

София, 18.03.2015 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на осемнадесети март две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОНКА ЧАКЪРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при участието на секретаря Николина Аврамова
и с участието на прокурора Нели Христозова
сложи на разглеждане дело № 9195 по описа за 2014 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ИЛИАНА СЛАВОВСКА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Р. Р. Б., редовно призован, не се явява, представлява се от АДВ. К., надлежно упълномощен.
ОТВЕТНИКЪТ: Градският прокурор на Софийска градска прокуратура (СГП), редовно призован, не се явява, представлява се от заместник-главния прокурор при СГП З. Т., надлежно упълномощена.
ЗА ВЪРХОВНАТА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА ПРОКУРОР Н. Х..

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.
З. Т.: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба, към която нови доказателства няма приложени:

АДВ. К.: Поддържам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.
З. Т.: Оспорвам касационната жалба. Други доказателства няма да соча.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

АДВ. К.: Моля да уважите касационната жалба и отмените процесното решение на Административния съд - С.-град (АССГ), респективно оспорения отказ, и задължите ответника да предостави исканата обществена информация.
В допълнение към изложените доводи за нарушение на материалния закон считам, че първоинстанционният съд не е отчел чл. 41 от Конституцията на Република България, както и Тълкувателно решение № 7/04.06.1996 г. по конституционно дело № 1/1996 г. на Конституционния съд на Република България, според което ограничаването на правото на информация е изключение от принципа. Липсва нормативно основание да се смята, че цял един сегмент информация, свързана с дейността на органите на съдебната власт е извън понятието "обществена информация".
Считам, че не е отчетен и чл. 10 от Европейската конвенция за защита на правата на човека, така както е изтълкуван в практиката на Европейския съд за правата на човека, а именно относно ролята на медиите и журналистите на обществен страж - обстоятелството, че необоснованият отказ представлява информационен монопол и форма на цензура.
Понятието "обществена информация" съгласно чл. 11 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) включва и всяка получена и събрана във връзка с дейността на органите информация. В това отношение не е съобразена и постоянната практика на ВАС - цитирам решение № 9720/2006 г. по адм. дело № 6223/2006 г. на петчленен състав, в което е обобщена цялата такава относно понятието "обществена информация", която практика не е съществено изменена и към настоящия момент. Според нея "обществена информация" е всяка съвкупност от данни, структурирана по определен критерий и цел, както и всяко сведение за положение или дейност на задължените субекти.
Не е отчетена включително и Вашата практика, свързана с дейност на органите на съдебната власт, цитирам - решение № 14701/2014 г. по адм. дело № 6440/2014 г. на пето отделение на ВАС относно информацията за имената на прокурорските помощници; решение № 132/2014 г. по адм. дело № 11045/2013 г. на седмо отделение на ВАС относно информация за забавените дела в Софийския градски съд.
Не е съобразена също така и практиката, според която магистратите, както и народните представители представляват лица, заемащи публична висша държавна длъжност, и дължат по-голяма прозрачност. Тя е в съответствие и с Решение на Конституционния съд № 4/26.03.2012 г. по конституционно дело № 14/2011 г., многократно цитирано от ВАС, конкретно относно статута на магистратите - решение № 10398/2013 г. по адм. дело № 2551/2013 г. на пето отделение на ВАС, както и относно статута на народния представител - решение № 6681/2013 г. по адм. дело № 13332/2012 г. на ВАС - пето отделение.
Тук особено важно е обстоятелството, че при народните представители публичността на информацията (както отбелязва К. съд) е свързана с основен принцип на демократичната държава и на правовия ред - това е представителната демокрация, тъй като чрез наличието и знанието на тази информация гражданите отиват да гласуват.
Поради изложените съображения моля да отмените обжалваното решение и уважите оспорването на отказа на градския прокурор на Софийска градска прокуратура.
З. Т.: Моля да оставите без уважение така депозираната касационна жалба и потвърдите първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно, мотивирано и базирано на доказателствата, събрани в хода на делото.
Считам, че в атакуваното решение правилно е възприета тезата, че информацията не съставлява обществена такава по смисъла на ЗДОИ, тъй като въз основа на нея не би могло да се направи заключение и изгради собствено мнение за дейността на правно задължения субект. Иска се информация за индивидуалната натовареност на конкретен магистрат, която в никакъв случай не би могла да доведе до обобщение относно дейността на правно задължения субект.
На следващо място, при постановяване на процесния съдебен акт изрично е посочено, че не е постъпило съгласие от трето задължено лице, а съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗДОИ това е основание за отказ да се предостави поисканата информация. Считам, че в първоинстанционното решение също така правилно е отразено, че не е налице надделяващ обществен интерес, доколкото общественият интерес безспорно касае политическата дейност на третото лице, но не и дейността му като магистрат.
С оглед на изложеното смятам, че не са налице основания за уважаване на касационната жалба, и моля да я отхвърлите и потвърдите първоинстанционното решение.
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е подадена в срок от надлежна страна, допустима е и по същество неоснователна. Не са налице касационните отменителни основания по чл. 209 от АПК. Правилни са изводите на съда, че оспореният административен акт - решение № ОИ-2/2014 г. от 12.02.2014 г. на градския прокурор на СГП, с което е отказан достъп до обществена информация, поискана със заявление вх. № ОИ-2/2014 г. от 16.01.2014 г. по описа на СГП е издаден от компетентен орган в кръга на правомощията му, предоставени със заповед № ЛС 603 от 26.02.2013 г., издадена на основание чл. 138, т. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ на главния прокурор на Република България. Правилно съдът е приел, че исканата от жалбоподателя информация не е обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Легалното определение на обществената информация по чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ сочи информация, която е свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за работата на прокуратурата и следствените служби. Предмета на исканата информация не може да допринесе за формиране на собствено мнение на гражданите за дейността на съдебната власт. Информацията за работата на един следовател по никакъв начин не може да изясни и да послужи за съставяне на мнение относно работата на прокуратурата. Не може да се приемат доводите на жалбоподателя, залегнали в жалбата му, че се касае за информация със засилен обществен интерес, тъй както съдът е обсъдил в мотивите на оспореното решение, че не се касае за обществена информация и по никакъв начин не може да се приеме давайки тази информация може жалбоподателят да си състави мнение за работата на съдебната власт. Обосновано съдът е посочил, че тази информация не може да бъде предоставена и по реда на ЗСВ, и на процесуалните закони. Не са касае за работата по конкретно дело, която дейност и достъп би била предоставена по силата на правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България. В сайта на прокуратурата се публикуват докладите за дейността й и всеки гражданин може да получи информация за работата на прокуратурата. Понастоящем Д. П. работи като народен представител и неговата работа е обществена, но исканата информация от прокуратурата е неотносима информация към работата му като народен представител.
С оглед на изложеното считам, че решението на съда е постановено при правилно приложение на процесуалните правила и материалния закон, поради което се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: