Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

10353
София, 10/13/2021


Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ХИНОВА
сложи на разглеждане адм. дело № 10230 по описа за 2021 година Document Link Icon,Производството е образувано по жалба с вх. № 14111/08.10.2021 г. по описа на ВАС, подадена от И. Лулчев, против протоколно решение на Централната избирателна комисия от 05.10.2021 г., с което е оставен без разглеждане сигнал вх. № ПВР-10-11 от 4 октомври 2021 г.
С разпореждане на председателя на четвърто отделение на Върховния административен съд от 08.10.2021 г. жалбата е оставена без движение като неотговаряща на изискванията на чл. 150, т. 8 от АПК – не е била подписана лично от подателя и не е представен сертификат за квалифициран електронен подпис.
На жалбоподателя е дадено указание в срок до 10.00 часа на 11.10. 2021 г., на основание чл. 58, ал. 5 от ИК да представи подписана лично жалба или сертификат за КЕП. Указано му е, че ако не изпълни указанията в посочения срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по образуваното дело ще бъде прекратено.
Видно от данните по делото, разпореждането е редовно връчено на 08.10.2021 г. на електронния адрес, от който е изпратена жалбата, като е отразено системно съобщение, че връчването е осъществено успешно. Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл в 10.00 часа на 11.10.2021 г., понеделник – присъствен ден, като по делото не са приложени доказателства за отстраняване на констатираната нередовност.
Налице е хипотезата на чл. 158, ал. 3 от АПК, предвиждащи, че ако нередовностите не бъдат отстранени в дадения срок, председателят на отделението с разпореждане оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството по делото.
По изложените съображения, председателят на четвърто отделение на Върховния административен съд

РАЗПОРЕДИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 14111/08.10.2021 г. по описа на ВАС, подадена от И. Лулчев, против протоколно решение на Централната избирателна комисия от 05.10.2021 г., с което е оставен без разглеждане сигнал вх. № ПВР-10-11 от 4 октомври 2021 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10230/2021г. по описа на Върховния административен съд.
Разпореждането може да се обжалва пред тричленен състав на четвърто отделение на ВАС в седемдневен срок от съобщаването му на страните.