РЕШЕНИЕ

1
София, 02.01.2020

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
МИРА РАЙЧЕВА
при секретар Ирена Асенова
и с участието
на прокурора Георги Камбуров
изслуша докладваното
от съдиятаКРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
по адм. дело 12165/2019. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 216 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
Образувано е по жалбата на "Сириус Секюрити" ООД, със седалище гр. София, представлявано от управителя Е. Банчев, чрез адвокат Р. Петрова, против решение № 932/05.09.2019 г. постановено от Комисията за защита на конкуренцията /Комисията, КЗК/ по преписка № КЗК-661/2019 г. С жалбата се оспорват изводите на КЗК относно тълкуването и прилагането на ЗОП, като се твърди, че не е съобразено опорочаването на процедурата, вследствие допуснати при провеждането й съществени нарушения на императивни изисквания. Изложени са съображения, че Комисията не е взела предвид, че до участие в процедурата е допуснато и класирано на първо място "Трафик СОТ" ЕООД независимо, че са били налице условията за отстраняването му, тъй като предложението му не отговаряло на всички въведени от възложителя критерии за подбор и изисквания, както и на тези, съгласно действащото трудово и осигурително законодателство. Поддържат се част от заявените пред КЗК оплаквания, като се излагат подробни съображения за липсата на възможност с предложения от класираното на първо място дружество, общ брой охранители, да бъдат изпълнени всички условия съгласно утвърдената от възложителя документация. Твърди се, че КЗК не е обсъдила доводите, релевирани от жалбоподателя с допълнително становище, нито представените с него доказателства, в резултат на което не е констатиран наличен в крайния акт на възложителя, съществен порок на проведената процедура. С оглед изложените съображения за допуснати от КЗК нарушения на процесуални правила, необоснованост и противоречие на решението й с приложимия материален закон, касаторът претендира отмяна на решението със съответните последици и присъждане на направените по делото разноски.
Ответникът - изпълнителният директор на "Пристанище Варна" ЕАД, редовно призован, чрез процесуалния си представител юрисконсулт А. Спасова, в писмен отговор изразява становище за неоснователност на касационната жалба и претендира отхвърлянето й, ведно с присъждане на юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция.
Заинтересованата страна "Трафик СОТ" ЕООД, със седалище гр. Пловдив, редовно призована, не изразява становище по касационната жалба.
Представителят на Върховната административна прокуратура, взел участие в настоящото производство, дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата.
Върховният административен съд, четвърто отделение, като прецени доводите на страните и данните по делото приема, че жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок, поради което е допустима, а разгледана по същество - неоснователна, по следните съображения:
С решение № 932/05.09.2019 г. постановено по преписка № КЗК-661/2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията, е оставена без уважение жалбата на "Сириус Секюрити" ООД - гр. София, срещу решение № 706/18.07.2019 г. на изпълнителния директор на "Пристанище Варна" ЕАД за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка, с предмет "Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на "Пристанище Варна" ЕАД", открита с решение № 154/11.03.2019 г. на възложителя. При постановяване на посочения резултат от КЗК са обсъдени всички наведени с първоначалната жалба, възражения на оспорващия, като са изложени подробни и правилни мотиви в подкрепа на направения краен извод, че при провеждане на процедурата не са осъществени твърдяните от него противоречия с процесуални и материалноправни норми. Въз основа приобщените в преписката документи от КЗК са направени фактически констатации за релевантните за спора обстоятелства. Констатирано е, че процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет е открита с решение № 154/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на "Пристанище Варна" ЕАД, с което са одобрени обявлението и документацията за участие. Отчетено е, че сред въведените критерии за подбор има и такъв, касаещ минималния брой квалифицирани специалисти, с които следва да разполага всеки от участниците в процедурата за изпълнението на поръчката, контрола по качеството и поддържането на технически системи за сигурност, и по-конкретно - 100 охранители и поне двама ръководители охрана към момента на подаване на заявлението; двама служители, преминали обучение и притежаващи сертификат за "Превенция и противодействие на тероризма"; двама служители - квалифицирани специалисти с петгодишен опит в охраняването и поддържането на технически системи за сигурност в стратегически обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката и един служител - квалифициран специалист, притежаващ сертификат/удостоверение по Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата (ISPS code). Взети са предвид условията, въведени към техническото предложение за изпълнение на поръчката - да е в пълно съответствие с техническата спецификация и останалите изисквания на възложителя, както и да съдържа "Мотивирана концепция за охрана", сочеща организацията и начина на изпълнение на поръчката, съобразени със задължителните елементи на техническата спецификация и изискванията, в т.ч. относно сертификацията и разрешителния режим, приложим в обектите за охрана на пристанищата в качеството им на стратегически обекти, и "Предложение за брой и разпределение на охранителите по постове и обекти на охрана" с информация за всеки от предвидените охранители за всички постове на охрана. Отчетено е, че ценовото предложение на всеки участник задължително включва предлагана обща месечна цена в лева без ДДС за изпълнение на услугата за всички обекти /Пристанище Варна-изток, Пристанище Варна-запад и Складова база Варна/, в т.ч. всички разходи за съответния обект, разходи за заплати и начисления върху тях, екипировка, униформено облекло, радиосредства, специални технически средства, паник бутони, въоръжение, управление, автопатрул, обучение на охранителния състав, технически системи за сигурност, застраховки и др. присъщи разходи ако има такива, и отделно - средна цена без ДДС за месечна издръжка на 1 брой охранител за всички постове, която не може да бъде по-малка от текущия размер на минималната работна заплата за 2019 г., увеличен с коефициент 2, ведно с подробен анализ на ценообразуването за всеки пост и обект на охрана. При анализ на горепосочените изисквания и конкретно направените от "Трафик СОТ" ЕООД, техническо и ценово предложения, обосновано е прието, че класираното на първо място дружество стриктно се е придържало към тях, като е представило оферта, съответстваща на всички предварително обявени условия.
От една страна, във връзка с оплакванията в жалбата, обосновано е прието, че класираният на първо място участник е изпълнил поставения от възложителя критерий за подбор, да разполага с минимален квалифициран персонал за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката - поне сто охранители и двама ръководители охрана. От друга е отчетено, че в техническото си предложение дружеството ясно е заявило изпълнението на всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация и нормативноустановените условия, в т.ч. относно минималната работна заплата за съответната година, и е декларирало, че при изготвяне на офертата си е спазило всички задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. Представената от "Трафик СОТ" ЕООД мотивирана концепция за охрана на обектите сочи на примерна организация и режим на работа на охранителите за всеки от обектите, включително планове за охрана с приложени схеми, в които е указано разположението на постовете и месечен график за работа на изпълнителите на дейностите, част от предмета на поръчката. Дружеството е предложило обща месечна цена за всички обекти на охрана в размер на 115 136 лв без ДДС и средна месечна издръжка на 1 брой охранител за всички постове - 1 120 лв без ДДС, което е в съответствие с изискванията на възложителя. Във връзка с предоставените от него данни, в отговор на изисканите му при условията на чл. 54, ал. 13 ППЗОП от помощния орган на възложителя, разяснения относно начина на формиране на предложения брой охранители, с цел проверка дали описания брой охранителен състав и разпределението му по охранителни постове и режим на работа осигуряват спазването на трудовото законодателство, обосновано е констатирано, че предлаганият брой охранители за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката и оферираната цена удовлетворяват изискванията на възложителя, без да будят съмнение относно съобразеността им с относимите разпоредби на трудовото и осигурително законодателство.
Във връзка с обективираните в първоначалната жалба на "Сириус Секюрити" ООД и възпроизведени в касационната му жалба, изчисления и аналитични съображения в обратен смисъл, от КЗК правилно е изтъкнато, че след като предложението на класирания на първо място участник кореспондира с поставените от възложителя минимални изисквания, в т.ч. за броя лица, които ще осъществяват дейността по охрана и тяхното заплащане, а представената с техническото му предложение, мотивирана концепция за охрана е съобразена с изискванията на утвърдената документация, в какъвто смисъл са констатациите на назначената от възложителя комисия, то в случая не е налице основание да се приеме, че предложението на "Трафик СОТ" ЕООД е следвало да бъде отстранено от участие в процедурата. Още повече, че в подкрепа на направения от помощния орган на възложителя, извод в обратен смисъл, са представените от дружеството детайлни разяснения, придружени от правилник за вътрешния трудов ред в обектите по поръчката и отговор на запитване до Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", Дирекция "Инспекция по труда"-Пловдив, обективиращ положително становище за съответствие на изготвената от "Трафик СОТ" ЕООД обосновка относно необходимия му за изпълнение на поръчката, брой охранители, с трудовото законодателство в страната, с оглед посочения режим на работа, при условията на сумарно изчисляване на работното време. При наличие на такова становище на органа, осъществяващ контрол за съблюдаването на трудовото законодателство, в т.ч. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, спрямо концепцията на избрания за изпълнител участник, обосновано офертата на "Трафик СОТ" ЕООД е приета за изготвена в съответствие с приложимите нормативни изисквания и условията по процедурата, предварително обявени и станали задължителни за спазване, както от участниците при изготвяне на офертите, така и за помощния орган при проверка на съответствието им със заданието по поръчката. Наред с горното, правилно е взето предвид, че ценовото предложение на дружеството включва всички изискуеми от възложителя елементи - обща месечна цена за всички обекти, както и средна месечна издръжка за един охранител, в установените от възложителя граници. Правилно е отбелязването в атакуваното решение на КЗК, че възложителят не е страна в трудовите правоотношения между охранителното дружество - работодател и охранителите - негови служители, като за евентуални нарушения на трудовото законодателство "Трафик СОТ" ЕООД, като работодател, би понесло съответна административно-наказателна отговорност по КТ при упражнен контрола за спазване на трудовото законодателство от ИА "Главна инспекция по труда" към Министерството на труда и социалната политика. В този смисъл е и утвърдената практика на КЗК и ВАС по аналогични спорове, според която контролът за законосъобразност, упражняван от КЗК, не включва обследване на договорните отношения между участниците в процедурата и наетите от тях за изпълнение на предмета на поръчката лица, още по-малко се дължи повторно извършване на всички действия и проверки, осъществени преди това от помощния орган на възложителя. В този смисъл, предвид наличните по преписката данни, правилно КЗК приела за неоснователни оплакванията на жалбоподателя, основани на бройката охранители, предложена от "Трафик СОТ" ЕООД за изпълнението на дейностите по предмета на поръчката. Във връзка със съображенията в касационната жалба следва да се отбележи, че не намира основание и твърдението, че извод в обратен смисъл налага писмо изх.№ 19055334/04.06.2019 г. на ИА "Главна инспекция по труда", което от една страна няма задължителен характер, а от друга - обективира отговор на конкретно зададен от "Сириус Секюрити" ООД, въпрос. След като в процесната документация е изрично записано, че охранителната дейност следва да се осъществява при стриктно спазване на трудовото и осигурително законодателство, евентуалното им нарушение ще влече съответната отговорност на участника, но не обуславя на този етап извод за налично нарушение на процедурата, нито за несъответствие с изискванията на възложителя.
Наред с горното, законосъобразно КЗК приела за неоснователни останалите оплаквания на жалбоподателя. От документите по делото, в т.ч. и попълнения от класирания на първо място участник ЕЕДОП, се установява, че не намират основание твърденията, че комисията за провеждане на процедурата необосновано е приела, че "Трафик СОТ" ЕООД разполага с изискания му лиценз за извършване на частна охранителна дейност по охрана на имуществото на физически или юридически лица, както и че е завишила оценката на техническото му предложение, по показателя "Организация, качество на персонала и изпълнението - концепция за изпълнението на охранителната дейност". Видно от данните по преписката помощният орган на възложителя е отчел изискванията за изготвяне на техническите оферти на участниците и дадените им указания да представят концепция за охрана, която да допълни и надгради изискванията на техническата спецификация, като с оглед конкретно направените предложения е поставил оценки в границите на утвърдената методика за оценяване. Във връзка с оплакванията в касационната жалба следва да се отбележи, че и само с оглед обстоятелството, че протоколът на помощния орган на възложителя включва мотиви за поставените оценки, позоваващи се на кратки описания на направените от участниците технически предложения по горепосочения показател, КЗК е следвало да приеме, че при оценяването не са допуснати нарушения, обосноваващи отмяна на атакувания акт на изпълнителния директор на "Пристанище Варна" ЕАД. Разглеждането, оценяването и класирането на участниците е в прерогативите на комисията, назначена от възложителя, а осъществяваният от органа по преразглеждането, контрол на дейността й се свежда до преценка спазени ли са изискванията по ЗОП и предварително обявената методика за оценка. Преценката за мотивираност на оспорения акт на възложителя не следва да се извършва изолирано, а с оглед на това дали изложените от помощния му орган съображения при оценка на техническите предложения, позволяват сравнителен анализ на представените оферти, обосноваващ оценяването на всеки от участниците в границите, предварително утвърдени с методиката за оценяване /каквато възможност в случая е налице/. Поради това, правилно са приети за неоснователни твърденията в жалбата за допуснато нарушение при оценяването, тъй като назначената от възложителя комисия по конкретно изложени съображения, при спазване на обявената методика за оценяване е поставила съответен брой точки, като нито е въвела нови показатели или подпоказатели при оценяването, нито е допуснала математически грешки при изчисляването на комплексните оценки. След като утвърдената методика за оценка /след изменението й/ и конкретните данни от предложението на "Трафик СОТ" ЕООД обосновават възможността разработената от дружеството концепция за охрана да бъде оценена с 80 точки, както това е сторено от помощния орган на възложителя включително при отчитане на представен договор за електронни съобщителни услуги, не би могло да се приеме, че не е спазена процедурата по оценяване на техническите предложения по горепосочения показател.
Между страните липсва спор, че след допускането, разглеждането и оценката на направените от двамата допуснати до крайното класиране участници в процедурата, комисията е класирала на първо място и предложила за изпълнител "Трафик СОТ" ЕООД, а на второ - касаторът в настоящото производство. Предвид данните по преписката, обосновани са направените от КЗК изводи, че не се установяват допуснати при тези действия на комисията, назначена от възложителя, съществени нарушения на процесуални правила, нито такива на приложимия материален закон. Въз основа резултатите от дейността на помощния орган, изпълнителният директор на "Пристанище Варна" ЕАД е издал законосъобразно решение № 706/18.07.2019 г., с което класирал участниците в процедурата и определил за изпълнител на поръчката "Трафик СОТ" ЕООД.
Не намира основание и твърдението за допуснато процесуално нарушение от КЗК, изразяващо се в необсъждане на доводите, допълнително наведени от жалбоподателя, след запознаване с документите по преписката. Комисията за защита на конкуренцията е специализиран орган, на когото със Закона за обществените поръчки е възложено извършването на контрол за законосъобразност върху актовете на възложителите, постановени в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Производството във връзка с осъществяване на този контрол е уредено в глава Двадесет и седма от специалния закон, като нормата на чл. 214 ЗОП препраща към разпоредбите на АПК само за неуредените въпроси. Обектът на изследване в производството и свързаните с него фактическо установяване и правен анализ, са конкретизирани с нормата на чл. 207 ЗОП, като се свежда до обстоятелствата по жалбата. След приключване на проучването законът предоставя възможност на страните да се запознаят със събраните по преписката доказателства и да представят допълнително такива, но най-късно в деня преди провеждане на заседанието за разглеждане на жалбата - чл. 209 ЗОП. Откритото заседание на комисията се насрочва след приключване на проучването съгласно чл. 209, ал. 2 от закона. С изясняването на обстоятелствата по жалбата се дава възможност на страните за становища, след което заседанието се закрива - чл. 211, ал. 5 и ал. 6 ЗОП. Подробната регламентация на производството сочи, че предметът на изследване в него е тясно свързан с доводите на страната, обективирани в първоначално подадената жалба. По изложените съображения съдът приема, че правилно КЗК е отказала обсъждане на допълнителните твърдения за допуснати нарушения и доказателства на жалбоподателя, наведени и представени след изтичане на преклузивните срокове по чл. 197 и чл. 209, ал. 4 ЗОП, а оттам и не са налице сочените от касатора нарушения на процесуални правила при постановяване на решението на Комисията.
Гореизложеното налага извода, че правилно са приети за неоснователни оплакванията на жалбоподателя относно действията на комисията по допускането, оценяването и класирането на участниците в процедурата, а оттам и че не са налице нарушения по смисъла на ЗОП, предпоставящи отмяна на решението на възложителя за определяне на изпълнител по процесната обществена поръчка. Поради това съдът приема, че обжалваното решение на КЗК е законосъобразно, като при постановяването му не са осъществени нарушения, представляващи отменителни основания.
С оглед изхода от спора, основателно е предявеното от процесуалния представител на възложителя искане за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение по делото, определено от съда в размер на 200 лв при условията на чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ. Поради това касаторът следва да бъде осъден да заплати посочената сума на "Пристанище Варна" ЕАД.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка с чл. 216, ал. 6 ЗОП, Върховният административен съд, четвърто отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 932/05.09.2019 г. постановено от Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК-661/2019 г.
ОСЪЖДА "Сириус Секюрити" ООД, ЕИК 202755334, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Лозенец", ул. "Хенрик Ибсен" № 3, представлявано от управителя Е. Бачев да заплати на "Пристанище Варна" ЕАД, ЕИК 103061301, със седалище и адрес на управление гр. Варна, пл. "Славейков" № 1, представлявано от изпълнителния директор П. Сеферов, сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение по това дело.
Решението е окончателно.