ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 27.05.2019Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БИСЕРКА ЦАНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МИРОСЛАВ МИРЧЕВ
РОСИЦА ДРАГАНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя БИСЕРКА ЦАНЕВА
по адм. дело 5736 / 2019. Document Link IconПроизводството е по реда на чл. 185 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по жалба на М. Вранеску от [населено място], [адрес], с която са оспорени разпоредбите на: чл. 40 от Наредба №1 от 09.02.2017година за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приета в Решение на Пленума на ВСС по протокол №, обективирано в протокол № 37 от 27.11..2018година, т.6. Изложени са съображения, че цитираните разпоредби противоречат на по- висша по степен законова норма, а именно разпоредбата на чл.192, ал.2 от ЗСВ. На следващо място се твърди, че ВСС е излязъл извън нормотворческата му компетентност , предоставена по силата на разпоредбата на чл.194г ЗСВ.
Към съпроводително писмо изх. № ВСС-5314/10.05.2019г. на Висш Съдебен съвет /ВСС/ са приложени доказателства, съставляващи административната преписка.
Преди разглеждане на делото в открито заседание съдът извърши проверка на редовността и допустимостта на жалбата, като констатира следното:
Жалбата отговаря на изискванията, посочени в чл. 150 от АПК. Представени са приложенията по чл. 151 от АПК, поради което жалбата е редовна. Предмет на оспорване с подадената жалба са разпоредбите на чл
Оспорените разпоредби са насочени към неограничен кръг адресати. Съгласно нормата на чл. 186, ал. 1 от АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Цитираната разпоредба предпоставя необходимост от непосредствен, пряк и личен правен интерес за оспорване на подзаконов акт. Наличието на такъв интерес според текста на чл. 159, т. 4 от АПК, е основание за допустимост на подадената жалба.
Настоящият състав на ВАС, Осмо отделение счита, че в случая е установен правен интерес от оспорването, тъй като М. Вранеску е участник в конкурс за повишение в ГК на ВКС, обявен в ДВ №1 2018г., по който е проведен избор от ВСС с решение, обективирано в протокол №37 от 27.11.2018г., т.6 на ВСС. При служебна справка в деловодството на Върховния административен съд не се констатира образуването на друго дело между същите страни, на същото основание, нито има влязло в сила съдебно решение. Оспорването на подзаконов нормативен акт не е ограничено със срок. При редовна и допустима жалба оспорването на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК следва да бъде съобщено чрез обявление в "Държавен вестник" и в интернет страницата на Върховния административен съд.
На основание чл. 189, ал. 1 от АПК като страни по делото трябва да бъдат конституирани оспорващият и ответната страна по жалбата, а именно органът, издал оспорения акт – Висш съдебен съвет.
Водим от гореизложеното и на посоченото основание Върховният административен съд, състав на Осмо отделение,
ОПРЕДЕЛИ:ДОПУСКА за разглеждане жалбата на М. Вранеску от [населено място], [адрес], с която са оспорени разпоредбите на чл. 40 от Наредба №1 от 09.02.2017година за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
Конституира като страни по делото:
Жалбоподател: М. Вранеску от [населено място], [адрес]. Ответник: Висш Съдебен съвет
ОСПОРВАНЕТО да се съобщи чрез обявление в "Държавен вестник" и в интернет страницата на Върховния административен съд по реда на чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК и да се постави обявление на определеното за това място в сградата на Върховния административен съд.
УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от жалбата, от които ползва благоприятни за себе си правни последици.
УКАЗВА на административния орган, че носи доказателствената тежест за установяване изпълнението на предвидените от закона изисквания за приемане на подзаконовия нормативен акт в оспорената част, в това число и спазването на изискванията по чл. 26, ал.1 и ал. 2 ЗНА.
Насрочва делото в открито съдебно заседание на 16.10.2019 г. от 11,00 часа, 1 зала, за когато да се призоват страните.
Определението е окончателно.