ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8845
София, 23.07.2021

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИВАН РАДЕНКОВ
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяЕМИЛИЯ МИТКОВА
по адм. дело 7548/2021. Document Link Icon


Производството е образувано по жалба вх. № 10347/22.07.2021 г., подадена от В. Ангелов, кандидат за народен представител в 19 МИР – Русе и 25 МИР София от ПП „Свобода“, против решение № 471-НС от 14.07.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с които са обявени съответно резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и шестото Народно събрание, произведени на 11.07.2021 г., съобразно получените действителни гласове от страната и извън страната за партии, коалиции и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите за народни представители (решение 471-НС от 14.07.2021 г.). Жалбоподателят излага съображения, че така получените действителни гласове са формирани в нарушение на разпоредбите на чл. 271, ал. 2 от Изборния кодекс в 19 МИР – Русе и 25 МИР София, в които не е преброен броя на контролните разписки и не е съпоставена разликата с броя на машинно гласувалите избиратели в контролната лента. Твърди, че следва да бъде установено дали има разминаване в резултатите от контролните записки с резултатите от контролните ленти, вписани в протоколите от резултатите от гласуването. Моли Върховният административен съд да отмени оспореното решение на ЦИК.
Като взе предвид изложеното в жалбата настоящият тричленен състав на Върховния административен съд, констатира, че жалбата е недопустима.
Според специалната разпоредба на чл. 304 от Изборния кодекс (ИК), споровете относно законността на изборите за народни представители се решават от Конституционния съд по реда, регламентиран с нормите на чл. 305 и чл. 306 ИК. В случая жалбоподателят оспорва обявените изборни резултати от произведените на 11.07.2021 г., избори за народни представители, поради което разглеждането на жалбата по реда на чл. 57 от ИК, респективно по чл. 58 от ИК от Върховния административен съд, е недопустимо. По тези съображения жалбата следва да бъде оставена без разглеждане и производството по делото да бъде прекратено.
По изложените съображения Върховния административен съд, тричленен състав,


ОПРЕДЕЛИ:ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В. Ангелов, кандидат за народен представител в 19 МИР – Русе и 25 МИР София от ПП „Свобода“ против решение № 471-НС от 14.07.2021 г. на Централната избирателна комисия.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7548/2021 г. по описа на Върховния административен съд.
На основание чл. 305, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 150, ал. 1 Конституцията на Република България, делото да се докладва на председателя на Върховния административен съд.
Определението е окончателно.