П Р О Т О К О Л

София, 15.04.2013 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на петнадесети април две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИКОЛАЙ УРУМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
ТАНЯ КУЦАРОВА
при участието на секретаря Мариана Калчева
и с участието на прокурора Нели Христозова
сложи на разглеждане дело № 8474 по описа за 2012 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ПАНАЙОТ ГЕНКОВ


След изпълнение разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, на именно повикване на второ четене страните се представиха така:

Жалбоподателят К. Г. Д., редовно призован, не се явява и се представлява.
Жалбоподателят Политическа партия "Зелените", редовно призована, не се представлява.
Жалбоподателят Сдружение за дива природа "Б.", редовно призован, се представлява от адв. В..
Ответникът министерство на околната среда и водите, редовно призован, се представлява от юрк. С. и юрк. К..
Заинтересованата страна [фирма], редовно призован, се представлява от адв. Ж. и адв. Д..

адв. В.: Да се даде ход на делото.
юрк. С.: Да се даде ход на делото.
юрк. К.: Да се даде ход на делото.
адв. Ж.: Да се даде ход на делото.
адв. Д.: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Постъпила е на 12.3.2013 г писмена молба от адв. Ж., процесуален представител на "А. М.", с приложени под опис писмени доказателства.
Постъпило е на 29.3.2013 г. писмено становище от БЦЗИ.

адв. В.: Поддържам жалбата. Моля да се отложи делото, като се даде възможност на министерство на околната среда и водите да представят исканите писмени доказателствата.
юрк. С.: Представена е цялата административна преписка по обжалваното решение на министерство на околната среда и водите. До настоящия момент нямаме други данни. Няма да сочим нови доказателства, нямаме доказателствени искания.
адв. Ж.: Оспорвам жалбите. Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да сочим нови доказателства, нямаме доказателствени искания.
адв. Д.: Оспорвам жалбите, да се приемат представените писмени доказателства. Няма да сочим нови доказателства, нямаме доказателствени искания.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че следва да се приемат представените с писмена молба под опис писмени доказателства. Счита делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените под опис писмени доказателства.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
адв. В.: Моля да уважите жалбата и отмените решението, като неправилно и незаконосъобразно. Моля да ни присъдите разноските по делото. Ще представя писмени бележки.
юрк. С.: Моля да оставите жалбите без уважение, като неоснователни. Решението е правилно и законосъобразно. Ще представя писмени бележки.
юрк. К.: Моля да оставите жалбите без уважение, като неоснователни. Решението е правилно и законосъобразно.
адв. Ж.: Моля да оставите жалбите без уважение, като неоснователни. Решението е правилно и законосъобразно. Ще представя писмени бележки.
адв. Д.: Моля да оставите без уважение жалбите. Решението е правилно и законосъобразно. Ще представя писмени бележки.
Прокурорът: Жалбите са подадени в срока по чл. 99, ал. 6 от ЗООС и от надлежни страни - лица засегнати от постановения акт, поради което са процесуално допустими, но по същество неоснователни.
Оспореното решение е постановено от компетентен орган по смисъла на чл. 94, ал. 1 от ЗООС и в предвидената форма, като съдържа реквизитите по чл. 99, ал. 3 от ЗООС.
При постановяване на акта са спазени изискванията на административнопроизводствените правила, обуславящи законосъобразното протичане на процедурата. В чл. 2 от Наредбата за условията за извършване на оценка за съвместимост се урежда последователността на действията.
Изпълнено е изискването за уведомление от страна на инвеститора до компетентния орган и засегнатото население относно конкретното инвестиционно намерение. Спазена е и разпоредбата на чл. 95 от ЗЗОС, във вр. с чл. 9 от посочената наредба, като на най ранния етап на инвестиционното намерение са информирани компетентните органи и засегнатата общественост, организирани са консултации, изработен е доклад с определен обхват на съдържанието на О., който е преработен и съгласно това преработване е представен за оценка съгласно чл. 13 от НУРИОВОС. Изпълнена е процедурата по чл. 97 от ЗООС, изискваща инвеститорът да организира съвместно със засегнатите общини и кметства обществено обсъждане.
Изискването на чл. 6, § 2 от Директива № 337/Е., изм с Директива 2003/35/ЕО е транспортирано в чл. 95, ал. 1 от ЗООС, вр. чл. 4, ал. 2 от Наредбата, като в настоящия казус е спазено.
Общественото обсъждане е проведено, съобразно реда, уреден в чл. 17 от Наредбата. Видно от заповедта на кмета на общината е определена дата и място за обсъждането, осигурен е достъп до доклада на О. и приложенията към него.
Изготвен е протокол от обсъждането, към който са приложени и постъпилите писмени становища. Видно от присъствения лист при обсъждането са участвали представители на обществеността от [населено място], Б., Баня, П., О.. Неоснователни са доводите за нарушения на процедурата с оглед провеждането на обсъждането.
Необоснован е доводът, че неправилно е съгласувано инвестиционното предложение по чл. 31, т. 12 от З. поради изискването на закона това да се осъществи само ако заключението на оценката по чл. 31, ал.10 е,че предметът на опазване в защитената зона няма да бъде значително увреден. Районът на инвестиционното предложение не засяга пряко защитени територии съгласно ЗЗТ, но тъй като концесионната площ на находище „А.” попада в границите на защитена зона „Средна гора”, то е извършена оценка на съвместимостта с направен извод, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природни местообитания и популации. Извършената оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природни местообитания и популации. Извършената оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение дава възможност за решение по чл. 39, ал. 12 от НОС, което е обосновано от доклада за ОСВ /оценка на степента на въздействие/. Оценката на въздействие върху растителния и животински свят водят на територията обосновава, че изграждането и експлоатацията на обекта не водят до значителни отрицателни въздействия, като дейността следва да бъде съобразена с предложените мерки и препоръки, дадени в анализа.
Доводите във връзка с неправилност на извода за липса на характеристиката значителност на въздействието са неоснователни.
В чл. 7, § 3, изр. 1 от Директива 92/43/Е. изрично се посочва, че изискването за оценка е обвързано от условието да съществува вероятност проектът да окаже значително влияние върху съответната територия. Условието е изпълнено, когато въз основа на обективни елементи не може да се изключи вероятност да окаже такова значително влияние. В този аспект са обсъдени обстоятелствата, като е направен обоснован извод за това, че извършването на съответната дейност няма да увреди целостта на обекта. Поради това следва да се приеме, че е изпълнено изискването на посочената разпоредба /в този смисъл следва да се посочи и решение по С-418/2004 г.-т. 243-245, не може да се разреши проект,з а който не е извършена оценка за вероятността за отрицателно въздействие /С-182/10/.Одобрението се извършва при условие,че е установено обстоятелството,че дейността няма да засегне отрицателно съответната територия, това е така, когато от научна гледна точка не съществува основателно съмнение относно липсата на такива последици. В случая тези основания се съдържат в доклада, свързан с оценката и не са опровергани.
Следва в това отношение да се посочи, че принципът за пропорционалност и съразмерност изисква да не се нахвърлят границите на необходимото за постигане на легитимни цели, следвани от приложимата правна уредба, като се има предвид,че при избор между няколко подходящи мерки приложима е тази, която създава най-малки ограничения, а породените ограничения да са съразмерни с целите, за които е предприета мярката.
Поради това не са налице нарушения на закона и съответно неправилно прилагане на релевантните правни норми при издаване на оспореното решение. То е законосъобразно, а жалбите са неоснователни и следва да се отхвърлят.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок след съвещание.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 9.32 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: