Ново Р/О: Ново Р/О, 11727 / 06.10.2014 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

3808
София, 19.03.2014

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОНКА ЧАКЪРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
МИРА РАЙЧЕВА
ВЕСЕЛА ПАВЛОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяДОНКА ЧАКЪРОВА
по адм. дело 3367/2013. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 248 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) във връзка с чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е молба на министъра на правосъдието за изменение на решение №2305/18.02.2014 г., постановено по адм. д.3367/2013 г. по описа на Върховния административен съд, осмо отделение, в частта относно присъдените разноски.
Ответникът по молбата Сдружение с нестопанска цел "СЕФИТА" я оспорва в писмен отговор.
Останалите страни в съдебното производство, редовно уведомени за молбата на министъра на правосъдието, не са изразили становище в определения срок.
Върховният административен съд намира молбата за молбата за тълкуване на решението за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна.
Настоящият съдебен състав намира, че е искането за изменение на съдебното решение е неоснователна, защото не е налице неправилност при определяне на дължимите разноски. Решаващият съдебен състав е изложил мотиви относно доказания размер на разноските, направени от оспорващите нормативния акт. Заплатените разноски за възнаграждение за един адвокат не се явяват прекомерни с оглед фактическата и правна сложност на настоящия спор. Оспорването на нормативен акт не предполага "несложен" правен спор. Доводите относно "минималното проведено от жалбоподателя доказване" не кореспондира с обстоятелствата по спора, които се концентрират относно правни въпроси от принципно значение, което предполага необходимост от специални знания и подготовка. В случая при преценка правната и фактическа сложност на спора, следва да се вземе предвид, че производството е образувано по оспорване, подадено от множество лица, представлявани от един адвокат.
В този смисъл не е налице прекомерност на присъдените разноски с оглед фактическата и правна сложност на спора и правилно с решение №2305/18.02.2014 г., постановено по адм. д.3367/2013 г. по описа на Върховния административен съд, осмо отделение, са присъдени действително направените и доказани разноски.
По изложените съображения и на основание чл. 248 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, Върховният административен съд, осмо отделение,

ОПРЕДЕЛИ:


ОТХВЪРЛЯ молбата от 06.03.2014 г. на министъра на правосъдието за изменение на решение №2305/18.02.2014 г., постановено по адм. д.3367/2013 г. по описа на Върховния административен съд, осмо отделение, в частта относно присъдените разноски.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението.

Особено мнение: