ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 19.02.2019Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
РОСЕН ВАСИЛЕВ
СИБИЛА СИМЕОНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
по адм. дело 15235 / 2018. Document Link Icon

Производството е по чл. 167, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 187, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
В жалбата на А. Иванов - съдия в Районен съд гр. Благоевград е направено искане да бъде допуснато предварително изпълнение на решението по т. 6.4 от протокол № 37 от заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 27.11.2018 г., на основание чл. 187, ал. 1, предложение второ ЗСВ.
При преценка на искането на жалбоподателя, съдът приема следното:
С цитираното решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 ЗСВ, е повишена Р. Янчева - съдия в Софийски градски съд на длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд - Гражданска колегия.
Разпоредбата на чл. 193, ал. 7 ЗСВ предвижда, че решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187 от същия закон. В чл. 187, ал. 1 ЗСВ е посочено, че всеки заинтересован може да обжалва решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 7-дневен срок от обявяването му. Жалбата спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго.
От цитираните текстове се налага извода, че Законът за съдебната власт не предвижда предварително изпълнение на решенията на колегиите на ВСС, взети при условията на Раздел II „а“, Глава девета „Конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на съдия, прокурор и следовател в органите на съдебната власт. Избор на административни ръководители на органите на съдебната власт“.
В решенията на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет относно назначаването на съдии във Върховния касационен съд по настоящия конкурс, не е допуснато предварително изпълнение.
Съдът намира, че този подход на цитираната колегия е правилен и не следва да се допуска предварително изпълнение на решението по т. 6.4 от протокол № 37 от 27.11.2018 г., тъй като разпоредбата на чл. 193, ал. 7 ЗСВ предвижда съдебно обжалване на решения от вида на посоченото и препраща към чл. 187 ЗСВ, също допускаща съдебно обжалване, а първата алинея на чл. 187 ЗСВ сочи, че жалбата спира изпълнението на решението. Това законодателно решение е свързано с обществения интерес за съдии да бъдат назначени само тези кандидати, за които при провеждане на конкурсната процедура не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, на материалния закон и целта му.
Въпросите по кадровата обезпеченост на Върховния касационен съд са от компетентността на Висшия съдебен съвет, на Пленума на ВСС, на Съдийската колегия на ВСС и на Председателя на съда. В тази връзка са разпоредбите на чл. 16, ал. 1, чл. 30, ал. 2, т. 8, чл. 30, ал. 5, т. т. 1, 6 и 7, чл. 188 ЗСВ, чл. 189 и чл. 115 ЗСВ. Жалбоподателят не е сред тези органи на съдебната власт, а и не е призван да защитава обществения интерес.
Наред с изложеното се съобразява, че А. Иванов оспорва решение по т. 6.4 от протокол № 37 от заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 27.11.2018 г. Това означава, че той не доказва правен интерес да иска допускане на предварително изпълнение на цитирания административен акт, в каквато връзка настоящият съдебен състав е дал указания на оспорващия с определение от 16.01.2019 г.
С оглед на тези мотиви съдът намира, че не са налице предпоставките на чл. 167, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 АПК и искането за допускане на предварително изпълнение на решение по т. 6.4 от протокол № 37 от заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 27.11.2018 г. следва да бъде оставено без уважение.
Предвид така изложените мотиви, от стр. 2 от определението от 14.02.2019 г. следва да отпадне текста „...никъде в ЗСВ не е предвидено допускане на предварително изпълнение на решенията на ВСС...“, а вместо него да се чете „...в разпоредбите на чл. 193, ал. 7 и на чл. 187, ал. 1 ЗСВ е предвидено съдебно обжалване на решенията на Съдийската колегия на ВСС...“. Първоначално посоченото в определението се дължи на писмена грешка по смисъла на чл. 175, ал. 1 АПК и не отразява действителната воля на съда, поради което допуснатата очевидна неточност следва да бъде отстранена.
Водим от горното и на основание 167, ал. 3 АПК във връзка с чл. 187, ал. 1, предложение второ ЗСВ, и на основание чл. 175, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, Шесто отделение,

ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А. Иванов - съдия в Районен съд гр. Благоевград да бъде допуснато предварително изпълнение на решението по т. 6.4 от протокол № 37 от заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 27.11.2018 година.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в определението от 14.02.2019 г. от което отпада текста „ ...никъде в ЗСВ не е предвидено допускане на предварително изпълнение на решенията на ВСС...“, а вместо него да се чете „...в разпоредбите на чл. 193, ал. 7 и на чл. 187, ал. 1 ЗСВ е предвидено съдебно обжалване на решенията на Съдийската колегия на ВСС...“.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 3-дневен срок от съобщаването му пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Особено мнение: