РЕШЕНИЕ

7784
София, 26.06.2015

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на седемнадесети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ГЪРБАТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИО ДИМИТРОВ
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
при секретар Милена Ценова
и с участието
на прокурора Георги Христов
изслуша докладваното
от съдиятаМАРИО ДИМИТРОВ
по адм. дело 6450/2015. Document Link Icon


Производство по чл.122е от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с глава дванадесета от АПК.
Образувано е по жалба от Застрахователно акционерно дружество "А. България", [населено място], подадена чрез пълномощник адв. П. П., против решение №346 от 22.04.2015г. по преписка №К. - 195/2015г. на Комисията за защита на конкуренцията, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу Решение № 2/27.02.2015 г. на управителя на [фирма] за откриване на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в обществен транспорт" за нуждите на [фирма] за период от пет години", както и е възложено заплащане на разноски в размер на 500 лв. и е оставено без уважение искането на дружеството за възлагане на разноски по производството. В жалбата се излагат доводи, че решението е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Излага, че К. неправилно е приела, че не е допуснато нарушение на чл.25, ал.5 и ал.6, чл.1 и ал.2 от ЗОП, във връзка с въведените от възложителя изисквания по Раздел III.2.3.1 "Технически възможности" от обявлението - всеки кандидат да е изпълнил през последните три години, поне една услуга свързана с предоставянето на застрахователни услуги за обществен превоз, осъществяван чрез релсови превозни средства, както и по Раздел III.2.3.3 "Технически възможности" от обявлението - всеки кандидат в процедурата следва да притежава актуален кредитен рейтинг (на участника или на компанията - майка на кандидата) минимум посочени агенция, присъден от Б. или еквивалентни на тях рейтинги на други международно признати агенции за кредитен рейтинг, съобразно изискванията на действащите нормативни актове на Европейския съюз. Излага, че са неправилни изводите на К. за липса на нарушение на чл.50, ал.1, чл.51, ал.1 и чл.53г от ЗОП по отношение изискването за кредитен рейтинг, както и въведеното изискване по Раздел III.2.2 "Технически възможности" относно доказване на икономическо и финансово състояние. Смята, че е неправилен извода на К., че не е допуснато нарушение от възложителя на чл.303а от Търговския закон относно начина на плащане на годишната застрахователна премия. Излага също, че решението на К. не е съобразено с друго решение на К., постановено по сходен случай. Иска, да се отмени обжалваното решение и да се уважи жалбата срещу решението на възложителя, както и да се присъдят направените разноски по делото.
Ответникът - Комисия за защита на конкуренцията редовно призован не се явява и не взема становище по жалбата.
Ответникът - управителя на [фирма], [населено място] , чрез процесуален представител ст. юриск. Б. Ж., с писмено становище и в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна и излага доводи за правилност на обжалваното решение, с искане да бъде потвърдено, като се присъдят направените разноски по делото.
Участващият в производство на основание чл.217, ал.2 от АПК представител на Върховна административна прокуратура излага становище, че жалбата е неоснователна. Излага, че решението е правилно и законосъобразно.Смята, че е неоснователно твърдението на касатора за нарушение разпоредбата на чл. 25, ал. 5 и 6 от ЗОП и чл.1 и 2 от ЗОП от страна на възложителя чрез поставяне на условието кандидатите в процедурата да са изпълнили през последните три години минимум поне една услуга свързана със застрахователни услуги по застраховане на пътници в обществен превоз, осъществяван чрез релсови превозни средства. Смята, че условието е общо и не изисква посочването на конкретен предмет на договорите, като се визират релсовите превозни средства изобщо, а не конкретен вид релсово превозно средство, както и отсъства точна и конкретна индивидуализация на вида на застрахователния договор по предмет и вид на релсовите превозни средства, поради което не е налице нарушение на забраната по чл.25, ал.6 от ЗОП, както и предоставяне на необосновано предимство на определени кандидати и ограничение участието на лица в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Излага, че предвид прогнозната стойност на обществената поръчка и подлежащия на застраховане риск, не е необосновано и прекомерно, поставеното от възложителя изискване към участниците за минимум определен кредитен рейтинг с посочени минимално изискуеми степени, присъдени от съответните агенции, поради което не е налице нарушение на разпоредбите на чл.2 и чл.25, ал.5 и ал.6 от ЗОП. Смята, че жалбата следва да се остави без уважение като неоснователна.
Настоящият съдебен състав на Върховния административен съд, след като прецени данните по делото и доводите в жалбата в съответствие с чл.218 и чл.220 от АПК, приема за установено следното:
Жалбата е подадена от надлежна страна и в срока по чл.122е, ал.1 от ЗОП, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество жалбата е основателна.
С решение №346 от 22.04.2015г. по преписка №К. - 195/2015г. на Комисията за защита на конкуренцията, е оставена без уважение жалбата на [фирма] срещу Решение № 2/27.02.2015 г. на управителя на [фирма] за откриване на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в обществен транспорт" за нуждите на [фирма] за период от пет години", както и му е възложено заплащане на разноски в размер на 500 лв. и е оставено без уважение искането на дружеството за възлагане на разноски по производството. К. е приела, че е неоснователно възражението на жалбоподателя за нарушение по чл. 25, ал. 5 и 6 от ЗОП и чл. 1 и 2 от ЗОП във връзка с въведеното изискване по Раздел III.2.3.1 "Технически възможности" от обявлението - всеки кандидат да е изпълнил през последните три години, поне една услуга свързана с предоставянето на застрахователни услуги за обществен превоз, осъществяван чрез релсови превозни средства, поради това, че записаното изискване е общо и не визира конкретен предмет на договорите, посредством които участника следва да докаже своя опит в изпълнението на този вид услуги. К. е приела, че след като липсва отчетлива индивидуализация на вида на застрахователния договор по предмет и вид на релсовите превозни средства, не може да се приеме, че възложителят е нарушил забраната на чл. 25, ал. 6 от ЗОП, поради и което това изискване не дава необосновано предимство на определени кандидати и не ограничава участието на лица в процедурата за възлагане на обществената поръчка. На следващо място К. е приела, че въведеното изискване по Раздел III.2.3.3 "Технически възможности" - всеки кандидат или компания - майка на кандидата да притежава минимум определен кредитен рейтинг ( с посочени минимално изискуемите степени, присъдени от съответните агенции) не е незаконосъобразно, поради това, че условието гарантира на възложителя високата финансова стабилност на застрахователя и избраният за изпълнител участник ще притежава възможностите да поеме необходимия лимит отговорност, в случай на настъпване на по-голям брой застрахователни събития и успешно ще изпълни задълженията си за изплащане на застрахователни обезщетения при настъпване на поетите рискове. Приела е, че това изискване е свързано с гарантиране на необходимия опит и ресурс да изпълни предмета на обществената поръчка и не е прекомерно, необосновано и ограничително по смисъла на чл. 25, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП и чл. 2 от ЗОП, както и кореспондира със сложността, обема, предмета и естеството на процедурата и е съобразено, както с нормата на чл. 25, ал. 6 от ЗОП, така и с разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от ЗОП, както и че съгласно чл. 51а, ал. 1 от ЗОП, финансово-икономическите и техническите възможности на участника могат да бъдат доказани и посредством ресурсите на трети лица. К. е приела по отношение възражението за нарушение на Раздел III.2.2. "Икономически и финансови възможности" от обявлението относно изискването за доказване на икономическо и финансово състояние, че възложителят е възпроизвел законовата разпоредба и съгласно чл.50, ал.2 от ЗОП е дадена възможност за доказване на тези възможности, чрез доказателства по преценка на участника. Приела е, че не е допуснато нарушение от възложителя на чл. 303а, ал. 2 от ТЗ, посочвайки, че плащането на годишната застрахователна премия ще се извършва по банков път на четири равни тримесечни вноски, в срок до десет работни дни след получаването на съответната застрахователна сметка (дебит нота) на името на възложителя, поради това, че Кодексът за застраховането, уреждащ реда и условията за извършване на застрахователните услуги, позволява плащането на застрахователната премия по различните видове застраховки да става на разсрочени вноски. По тези съображения е оставена без уважение жалбата. Решението е подписано с особено мнение от двама от членовете на К., в което са изложени мотиви за незаконосъобразност на решението на възложителя по въведените изисквания към участниците, предмет на оспорването.
Обжалваното решение е постановено на основание чл.122г, ал.1, т.1 и ал.7 от ЗОП.
Въз основа доказателствата по преписката К. обективно е установила фактическите обстоятелства по откриване на процедурата за обществена поръчка.
Производството пред К. е образувано по жалба на [фирма] срещу Решение № 2/27.02.2015 г. на управителя на [фирма] за откриване на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в обществен транспорт" за нуждите на [фирма] за период от пет години". С решението са одобрени обявлението и документацията за участие, а избраният критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Възраженията на жалбоподателя пред К. и в настоящето производство са свързани с въведените от възложителя изисквания за общи финансови условия и начин на плащане, икономически и финансови възможности, технически възможности, които са обективно отразени от К. в т.2 - т.4 от фактическата част на решението.
Неоснователни са възраженията на жалбоподателя относно изводите на К. за липса на нарушение на чл.25, ал.5 и ал.6, чл.1 и чл.2 от ЗОП по въведеното изискване по Раздел III.2.3. "Технически възможности", т.1 от обявлението. В. е изискал за поръчката всеки кандидат да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, минимум 2 (две) услуги с предмет, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, поне една от които да е свързана с предоставянето на застрахователни услуги за обществен превоз, осъществяван чрез релсови превозни средства. Изводите на К. са правилни и съответни на материалноправните разпоредби на ЗОП.
Съгласно чл.25, ал.5 от ЗОП ( в приложимата ред. - ДВ, бр.40 от 2014 г., в сила от 1.07.2014 г.) възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета и количеството или обема на обществената поръчка. Въведеното изискване е съобразено с предмета на обществената поръчка, и не дава предимство или необосновано ограничава участието на лица, както и не нарушава принципите за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация по чл.2 от ЗОП. Изискването е обусловено от спецификата на предмета на поръчката - предоставянето на застрахователни услуги за обществен превоз на пътници, осъществяван чрез релсови превозни средства и в допустимия минимален предел (поне една услуга), с предмет "еднакъв или сходен" с предмета на настоящата поръчка. Възможността за изпълнена услуга със "сходен" предмет не води на извод, че посочването на "релсови превозни средства" е ограничително. Отнася се до извършване на застрахователни услуги за обществен превоз, като възложителят е определил вида на обществения превоз, но не е стеснил обхвата и вида на застрахователните услуги, които да са "сходни" с предвидената по конкретната обществена поръчка - задължителна застраховка "Злополука", а да са относими към начина на осъществяване на превоза - чрез релсови превозни средства, като последните предполагат спецификата на предлаганата услуга и възможност за преценка на квалификацията и опита на участника при предоставяне на подобна услуга. В тази връзка са неоснователни доводите на касатора, че е ограничен броя на дружествата, които осъществяват превоз чрез релсови превозни средства в страната, поради и което е ограничен броя на дружествата, които биха могли да осъществят застрахователната услуга застраховка "Злополука" за този вид превоз.
Отделните видове застраховки са регламентирани в Приложение №1 от Кодекса за застраховането (КЗ), като всеки застраховател упражнява дейността си в съответствие с получения лиценз от КФН за съответния вид застраховка, а в случая спецификата на осъществяваната от възложителя дейност по обществен превоз на пътници чрез релсови превозни средства, предопределя и вида на превозните средства, по отношение на които е задължително сключване на застраховка "Злополука" - чл.279, ал.1 от КЗ и по отношение на който вид дейност е изискването за опит към застрахователите лицензирани за съответния вид застраховка. Спецификата на дейността на възложителя в случая (обществен превоз на пътници чрез релсови превозни средства) обосновава въведеното изискване по отношение опита в застраховането на обществен превоз на пътници чрез релсови превозни средства и не дава предимство на лица при участие в процедурата, след като е съобразено с предмета и обема на поръчката.
Освен това не е допуснато нарушение и на чл.25, ал.6 от ЗОП ( ред. ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 1.07.2014г. ) след като изискванията на възложителя по критериите за подбор са съобразени и съответстват на обекта, предмета, стойността, сложността, както и количеството, обема на обществената поръчка и предназначението на услугите. Нормата позволя в критериите за подбор да се изисква признат опит в съответния сектор, но не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им и други, ако такива условия или изисквания са в нарушение на условията по ал. 5. В случая възложителя не е посочил изпълнение на застрахователната услуга по обществени поръчки, нито е конкретизирал предмета чрез посочване на вида на превозните средства, след като е дал възможност за представяне на изпълнени услуги с предмет "еднакъв или сходен" с този на конкретната поръчка, като следва да се има предвид, че и дейността на самия възложител е секторна в областта на обществен превоз на пътници чрез релсови превозни средства.Освен това изискванията по ал. 6 относно критериите за подбор, следва да са в нарушение на условията на ал.5,а именно да дават предимство или необосновано да ограничават участието на лицата в обществената поръчка. Правилно К. е приела, че в случая липсва отчетлива индивидуализация на вида на застрахователния договор по предмет и вида на релсовите превозни средства, поради и което не е нарушена разпоредбата на чл. 25, ал. 6 от ЗОП.
Също така следва да се има предвид, че съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП (ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 1.07.2014 г.) за доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците възложителят може да изиска от тях да представят списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 – изпълнени през последните 5 години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга. Разпоредбата е специална по отношение на чл.25, ал.5 и ал.6 от ЗОП и дава възможност на възложителя за въвеждане на изисквания относими към доказване на техническите възможности на участниците, които в случая са съобразени и с изискванията на общите разпоредби.
Предвид на изложеното настоящият съдебен състав приема, че в тази част не е допуснато нарушение при прилагане на материалния закон.
Основателни са възраженията на жалбоподателя относно изводите на К. за липса на нарушение на чл.25, ал.5 и ал.6, чл.51 от ЗОП по въведеното изискване по Раздел III.2.3. "Технически възможности", т.3 от обявлението. В. е изискал всеки кандидат в процедурата да притежава актуален кредитен рейтинг (на участника или на компанията - майка на кандидата) минимум някой от следните: "А-", присъден от "Стандарт енд Пуърс" (Standard & PoorТs); "Вааа1", присъден от "М. И. С." (MoodyТs Investors S.); "A-", присъден от "Ф. Рейтингс" (Fitch Ratings); "B+", присъден от "Ей Ем Б. К." (AM B. C.); "iAA", присъден от Б. или еквивалентни на тях рейтинги на други международно признати агенции за кредитен рейтинг, съобразно изискванията на действащите нормативни актове на Европейския съюз, в това число Регламент (ЕО) № 1060/16.09.2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг и/или съответните актуални нормативни документи, с които същият е изменен, допълнен или евентуално отменен.
Необосновано и незаконосъобразно К. е приела, че изискването за кредитен рейтинг от дадена застрахователна компания е гаранция за нейната платежоспособност - показател, който е от съществено значение за възложителя в случая, предвид на това, че размерът на имуществените и неимуществените вреди, който се дължи при евентуално настъпване на застрахователно събитие е висок, както и ще гарантира, че изпълнителят ще има необходимия опит и ресурс да изпълни предмета на обществената поръчка в тази част. Също така е незаконосъобразен изводът на К., че въвеждането на изискване за ниво на кредитен рейтинг напълно кореспондира със сложността, обема, предмета и естеството на процедурата и не нарушава изискванията чл. 25, ал. 6 и чл. 51, ал. 1 от ЗОП, както и че възложителят е предоставил възможност спорният рейтинг да е присъден от широк кръг лица, както и е допуснал еквивалентност за покриване на условието от страна на участника посредством рейтингови скали на други международно признати организации. Необосновано К. е приела, че посочено изискване предвидено от възложителя в Раздел III.2.3. "Технически възможности", т.3, е относимо както към условията по чл.50 от ЗОП за доказване икономически и финансови възможности на участниците, така и към чл.51 от ЗОП за доказване на технически възможности на участниците.
Решението на К. в тази част е постановено в нарушение на чл.25, ал.5 и ал.6, чл.51 и чл.53г от ЗОП.
К. не е изяснила понятието "кредитен рейтинг" и доколко притежаването му от застрахователно дружество, е относимо към определените критерии за подбор и допустимата информация и документи за тяхното доказване по Раздел I "Изисквания към кандидатите и участниците" чл. 47 - 53в от ЗОП.
Дейността на агенциите за кредитен рейтинг и използването на кредитен рейтинг за регулаторни цели, са уредени с Регламент (ЕО) № 1060/16.09.2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг. Регламента като акт на Европейския съюз е с директен ефект (чл.288 от Договора за функциониране на Европейския съюз) и е пряко приложим във всички държави - членки. С чл.3, § 1, а) от Регламента е дадена легална дефиниция на "кредитен рейтинг" и означава мнение относно кредитоспособността на дадено лице, дълг или финансово задължение, дългова ценна книга, преференциална акция или друг финансов инструмент, или на емитент на такъв дълг или финансово задължение, дългова ценна книга, преференциална акция или друг финансов инструмент, изразено чрез установена и определена система за класиране в рейтингови категории. Съгласно чл.3, § 1, б) „агенция за кредитен рейтинг" означава юридическо лице, чиято дейност включва присъждането на кредитни рейтинги на професионална основа, а „оценявано лице" (съгласно б. е) означава юридическото лице, чиято кредитоспособност се оценява изрично или по подразбиране при кредитния рейтинг, независимо от това дали то е поискало или не този кредитен рейтинг или дали е предоставило информация във връзка с него. За целите на Регламента съгласно чл.3, §1, пв) „застрахователно предприятие" означава застрахователно предприятие съгласно определението по член 13, точка 1 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), и означава пряко животозастрахователно или общо застрахователно предприятие, което е получило лиценз в съответствие с член 14. С чл.4, §1 от Регламента са посочени субектите (кредитните институции, инвестиционните посредници, застрахователните предприятия, презастрахователните предприятия, институциите за професионално пенсионно осигуряване, управляващите дружества, инвестиционните дружества, лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и централните контрагенти), които могат да използват кредитните рейтинги за регулаторни цели, единствено ако са присъдени от агенции за кредитен рейтинг.
В националното законодателство дейността на застрахователните предприятия е регламентирана с Кодекса за застраховането, а контрола върху дейността се осъществява от комисията за финансов надзор по Закона за КФН, която е компетентен национален орган по прилагане на Регламент (ЕО) № 1060/16.09.2009 г. (чл.12, ал.1, т.5 от ЗКФН) и води регистър на агенциите за кредитен рейтинг. С Кодекса за застраховането са предвидени изрично случаите, в които кредитния рейтинг се изисква за целите на застрахователната дейност (чл.12, ал.1, т.12, чл.73, ал.2, чл.75, ал.2 и ал.3, чл.75а, ал.2 и ал.3, чл.311о, ал.2), но които са неотносими към правилата за провеждане на обществени поръчки, както и към застрахователни предприятия, като участници в процедури за обществени поръчки за предоставяне на застрахователни услуги.
С оглед на изложеното настоящият съдебен състав приема, че изискването на възложителя за "кредитен рейтинг" от изрично посочени агенции за кредитен рейтинг, не е относимо, както към допустимата информация и документи за доказване на икономически и финансови възможности по чл.50 от ЗОП, нито към тези относно доказване на технически възможности по чл.51 от ЗОП. Въведеното изискване за "кредитен рейтинг" по Раздел III.2.3. "Технически възможности", т.3 от обявлението, е в нарушение на чл.51 и чл.53г от ЗОП. Съгласно чл.53г от ЗОП възложителите нямат право да изискват от кандидатите и участниците да доказват, че отговарят на определените критерии за подбор с информация и документи, които не са посочени в този раздел. В чл.50 и чл.51 от ЗОП не са посочени информация и документи, които да са относими към въведеното изискване за "кредитен рейтинг", поради което К. необосновано и незаконосъобразно е приела, че това изискване е относимо и към двете разпоредби. Въведеното изискване е и в нарушение на чл.25, ал.5 и ал.6 от ЗОП, поради това, че с него се дава предимство и необосновано се ограничава участието на лица в обществената поръчка, без да е относимо към предмета, количеството или обема на обществената поръчка. Също така изискването не е съобразено с обекта и стойността на обществената поръчка и предназначението на застрахователните услуги, както и че осъществяването им се осъществява само от лицензирани предприятия по КЗ, по отношение на които се осъществява регулаторна дейност от КФН. За целите и процедурите по ЗОП при предоставяне на застрахователни услуги въвеждането на изискване за "кредитен рейтинг" на кандидатите или участниците противоречи на чл.25, ал.5 и ал.6, чл.50, чл.51 и чл.53г от ЗОП.
Неоснователно е възражението на касатора относно изводите на К. за липса на нарушение по Раздел III.2.2. "Икономически и финансови възможности" от обявлението. Посочено е, че "Доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл. 50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл. 50, ал. 1 от ЗОП документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл. 50, ал. 1, т. 1 или т. 2 от ЗОП - друг документ. (Представят се по преценка на кандидата)". Също така в т. 10 от Раздел IV "Съдържание на заявлението за участие" на документацията за участие е указано, че заявлението задължително съдържа доказателства за икономическото и финансово състояние на кандидата - съгласно чл. 50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл. 50, ал. 1 от ЗОП документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл. 50, ал. 1, т. 1 или т. 2 от ЗОП - друг документ. Правилно К. е приела, че възложителят е възпроизвел посочения законов текст изброявайки и допустимите съгласно ЗОП способи за доказване на свободни финансови средства, като с това не е въвел ограничение на кръга на доказване. Липсата на конкретика на изискването не обуславя нарушение, след като е цитирана законовата разпоредба, а в съответствие с чл.29 от ЗОП лицата могат да поискат разяснение от възложителя по документацията.
Неоснователно е възражението на касатора по отношение изводите на К. за липса на нарушение на чл. 303а, ал. 2 от ТЗ. С Раздел III.1.2. "Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат" от обявлението за обществената поръчка, е предвидено "плащането на годишната застрахователна премия се извършва на 4 равни тримесечни вноски по банков път в срок до 10 (десет) работни дни след получаването на съответната застрахователна сметка (дебит нота), издадена на името на възложителя". Горното условие е посочено и в проекта на договор към документацията за участие (чл. 7). Законосъобразен е изводът на К., че плащането на застрахователната премия по различните видове застраховки става на разсрочени вноски, което е допустимо по Кодекса за застраховането. Кодекса за застраховането е специален закон по отношение начина на плащане на застрахователните премии, като е допустимо извършване на разсрочено плащане на премията (чл.187, чл.192, ал.1, чл.202), поради което срокът по чл.303а, ал.2 от ТЗ е неприложим.
С оглед на изложеното и констатираното нарушение от К. при приложение на материалния закон, обжалваното решение следва да бъде отменено и се постанови решение по същество, с което бъде отменено Решение № 2/27.02.2015 г. на управителя на [фирма] за откриване на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в обществен транспорт" за нуждите на [фирма] за период от пет години", като незаконосъобразно. В тази връзка следва д а бъде отменено решението и в частта по отношение на разноските.
При този изход на процеса и с оглед направеното искане с жалбата за присъждане на съдебни разноски в съответствие с чл.143, ал.1 от АПК следва да бъде осъден възложителят [фирма] да заплати на жалбоподателя направените разноски в размер на 22500,00 лева, представляващи държавни такси за производствата пред К. и ВАС.
Водим от гореизложеното и на основание чл.122е от ЗОП, , във връзка с чл.221, ал.2, предл.2 и чл.222, ал.1 от АПК Върховният административен съд, четвърто отделение,
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение №346 от 22.04.2015г. по преписка №К. - 195/2015г. на Комисията за защита на конкуренцията И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Решение № 2/27.02.2015 г. на управителя на [фирма] за откриване на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в обществен транспорт" за нуждите на [фирма] за период от пет години".
ОСЪЖДА [фирма], [населено място], [улица], ЕИК[ЕИК], да заплати на Застрахователно акционерно дружество "А. България", [населено място], бул. К. Д." №59, ЕИК[ЕИК], разноски по делото в размер на 22 500,00 /двадесет и две хиляди и петстотин/ лева.
Решението не подлежи на обжалване.


Особено мнение: