ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 30.03.2012Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА СОЛАКОВА
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
по адм. дело 14767 / 2008. Document Link Icon

Поради приключването на адм. д. № 12421/08 г. на Върховния административен съд и на осн. чл. 230, ал. 1 ГПК вр. чл. 144 АПК Върховният административен съд

ОПРЕДЕЛИ:
ВЪЗОБНОВЯВА производството по делото, което да се докладва за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Особено мнение: