ОПРЕДЕЛЕНИЕ

9347
София, 13.07.2020

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
МИРА РАЙЧЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаМИРА РАЙЧЕВА
по адм. дело 14199/2019. Document Link Icon


Производството е по чл. 248, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) във вр. с чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по молба на „Консорциум Витоша“ с участници "МАГ Оувърсийз Инвестмънтс" Лтд. /MAG Overseas Investments Ltd/, в качеството му на водещ партньор, и „Би Си И Джи Ай Кънстракшън (Великобритания)“ Лтд. /BCEGI Construction (UK)/, чрез пълномощника адв. З. Нго, за изменение на Решение № 6791 от 05.06.2020 г. на Върховния административен съд, постановено по административно дело № 14199/2019 г., в частта за разноските.
Молителят отправя искане до съда да измени решението си в частта, с която е осъден да заплати на Консорциум „Соф кънект“ направените по делото разноски в размер на 29 400 лв., съставляващи левовата равностойност на 15 000 евро. Счита за неправилна преценката на съда по възражението по чл. 78, ал. 5 ГПК, тъй като от мотивите му не могат да бъдат установени точните правни критерии и логически правила, на основание на които е преценено, че именно присъденият хонорар от 29 400 лв. е дължим, предвид фактическата и правна сложност на делото. Изложени са подробни доводи в подкрепа на искането.
Ответникът по искането – Консорциум „Соф кънект“, чрез Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс САС /Meridiam Eastern Europe Investments SAS, в качеството му на водещ член на Консорциум "Соф Кънект", представляван от адв. М. Минев, счита същото за неоснователно, като излага съображенията си в писмено възражение. Подробно мотивира становището си, че не са налице основания за изменение на решението на съда. Излага конкретните дейности, извършени от процесуалните му представители. Акцентира както върху изключителната фактическа и правна сложност на делото, така и върху дължимия обем на дължимите процесуални действия от процесуалните представители на Консорциум „Соф кънект“.
Върховният административен съд счита искането за допустимо – подадено е от надлежна страна и в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК. Съдебното решение е обявено на 05.06.2020 г., а искането е подадено на 25.06.2020 г.
Разгледано по същество, искането е неоснователно.
С Решение № 6791 от 05.06.2020г. по настоящото дело Върховният административен съд е оставил в сила Решение № 1222 от 14.11.2019 г., постановено по преписка № КЗК - 687/722/723/736/2019 г., от Комисията за защита на конкуренцията, крещу което са били депозирани жалби от "Фрапорт България" ЕАД, Консорциум "Витоша" и онсорциум между "Еърпортс Де Пари" ЕС.ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ холдинг" А.Ш. . До приключване на последното заседание в настоящата инстанция страните са направили искане за присъждане на разноски и са представили доказателства за осъществяването им. Искателят своевременно е направил и възражение по чл. 78, ал. 5 ГПК. В мотивите на своето решение съдът е посочил, че уважа искането до определен размер, като е намалил размера на претендирания от Консорциум „Соф кънект“ възнаграждение, по съображения подробно развити на стр.35 и 36 от решението.
Съдът счита, че не са налице основания за изменение на решението в частта за разноските,
Видно от предмета на съдебното решение правният спор е обусловен от специфични факти и обстоятелства, които в своята съвкупност обосновават извод за действителна правна и фактическа сложност. С оглед на това от фактическа страна делото представлява определена сложност – налице е съвкупност от факти, които следва да бъдат установени и преценени като релевантни юридически факти в своята взаимна обусловеност и обвързаност, а това предполага съответна ангажираност на процесуалния представител на ответника по искането.
Делото е сложно и от правна страна, тъй като преценката на така установени факти предопределя правния извод за изхода на спора. Следва да се посочи, че става въпрос за правен казус, по който не е налице богата съдебна практика. Самият молител е употребил значителни усилия за установяване на фактите и тяхната правна интерпретация, което предполага реципрочност на усилията от страна на пълномощника на ответника.
Независимо от това, обаче, претендираният от Консорциум „Соф кънект“ размер на сторените разноски за адвокатска защита е намален на основание две съображения. Първото от тях е ,че не се дължат самостоятелно разноски за отделни процесуални действия по хода на делото, сред които попада и депозирането на молба с искане за отправяне на преюдициално питане до СЕС. Второто е, че законът регламентира възмездяване на разноските за един адвокат / чл.143, ал.4 АПК/, като не се дължи заплащането на няколко хонорара по едно и също дело.
Гореизложеното налага извода, че при определяне на размера на дължимите разноски от Консорциум „Витоша“ , съдът е съобразил както противопоставеното възражение, така и всички други релевантни обстоятелства. Настоящият състав не споделя тезата на молителя, че от мотивите на съда не могат да бъдат установени точните правни критерии и логически правила, въз основа на които е произнесен съдебния акт в неговата част за присъдените разноски.
С оглед на горното, молбата е неоснователна и материализираното в нея искане следва да бъде отхвърлено.

Водим от горното и на основание чл. 248, ал. 3 ГПК във вр. с чл. 144 АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение

ОПРЕДЕЛИ:
ОТХВЪРЛЯ искането на Консорциум Витоша“ с участници "МАГ Оувърсийз Инвестмънтс" Лтд. /MAG Overseas Investments Ltd/, в качеството му на водещ партньор, и „Би Си И Джи Ай Кънстракшън (Великобритания)“ Лтд. /BCEGI Construction (UK)/, за изменение на Решение № 6791 от 05.06.2020 г. на Върховния административен съд, постановено по административно дело № 14199/2019 г., в частта за разноските.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.