ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 31.05.2019Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
ХРИСТО КОЙЧЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ХРИСТО КОЙЧЕВ
по адм. дело 5937 / 2019. Document Link Icon

Производството е образувано по жалба, подадена от М. Тошева срещу тарифата за таксите и разноските към закона за ЧСИ.
Към жалбата е приложено заявление, с което се иска предоставяне на правна помощ по чл. 23, ал. 3 от Закона за правната помощ (ЗПП) по причина, че жалбоподателката не може да си позволи наемането на адвокат. Прави се и искане за освобождаване от държавна такса и разноски по делото поради липса на средства за заплащането им.
С разпореждане от 18.03.2019г., зам. Председателя на ВАС е оставил без движение подадената жалба, като е предоставил 7-мо дневен срок от получаване на съобщението, жалбоподателката да уточни конкретно кой акт обжалва и в кои негови части, в какво се състои незаконосъобразността му и да уточни в какво се състои искането и до съда, както и да посочи точен адрес за призоваване.
На 29.05.2019г., е постъпила писмена молба от жалбоподателката, в срока в който е била уведомена за съдебното разпореждане по посочения в жалбата телефон. В молбата отново се прави искане за предоставяне на правна помощ и за освобождаване от заплащане на д.т., като е представена декларация за семейно и имотно състояние и препис от експертно решение № 1335/15.05.2019г., че жалбоподателката е с 50% трайно намалена работоспособност.
При така констатираното, настоящият състав намира следното:
Съгласно чл. 83, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) не се внасят такси и разноски по производството на делата от физически лица, за които от съда е признато, че не разполагат с достатъчно средства да ги заплатят. С оглед констатираните по-горе факти въз основа на декларацията подадена от М. Тошева и на представения препис от експертно решение за определена 50% трайно намалена работоспособност, настоящият състав на Върховния административен съд намира, че молбата на жалбоподателката за освобождаване от заплащане на държавна такса и разноски за настоящото производство се явява основателна и следва да се уважи. Същата не притежава достатъчно средства, за да ги заплати.
Съгласно чл. 23, ал. 3 ЗПП по граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Съдът формира преценката си, като взема предвид: 1. доходите на лицето или на неговото семейство; 2. имущественото състояние, удостоверено с декларация; 3. семейното положение; 4. здравословното състояние; 5. трудовата заетост; 6. възрастта; 7. други обстоятелства.
С оглед формиране на преценка по чл. 23, ал. 3 ЗПП настоящият състав съобрази приложената към заявлението на Тошева от 29.05.2019г. декларация, както и приложеното експертно решение за 50% трайно намалена работоспособност и преценява молбата за предоставяне на правна помощ за основателна. На М. Тошева следва да се предостави такава за процесуално представителство по административно дело № 5937 по описа на ВАС за 2019г. Следва да и се укаже, че при промени в обстоятелствата, на които се основава предоставянето на правната помощ, следва да уведоми незабавно съда (чл. 27, ал. 1 ЗПП).
Препис от настоящото определение следва да се изпрати на Софийски адвокатски съвет за определяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ.
Водим от горното и на основание чл. 95, ал. 4 ГПК и чл. 83, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 144 АПК Върховният административен съд

ОПРЕДЕЛИ:
ОСВОБОЖДАВА М. Тошева от внасянето на държавна такса и разноски за настоящото производство.
ПРЕДОСТАВЯ правна помощ на М. Тошева за процесуално представителство по адм. дело № 5937 по описа на Върховния административен съд за 2019г.
УКАЗВА на М. Тошева, че при промени в обстоятелствата, на които се основава предоставянето на правната помощ, следва да уведоми незабавно съда.
ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от настоящото определение на Софийски адвокатски съвет за определяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ.
ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА след получаване на уведомително писмо с данни за определения адвокат, с оглед назначаването му за процесуален представител на М. Тошева и извършване на процесуални действия от съда - даване на указания за отстраняване на констатирани нередовности на жалбата.
Определението не подлежи на обжалване.