П Р О Т О К О Л

София, 28.09.2016 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
СВЕТЛАНА БОРИСОВА
при участието на секретаря Снежанка Василева
и с участието на прокурора Цветко Главеев
сложи на разглеждане дело № 12391 по описа за 2015 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Кмета на Столична община-район "В.", редовно призован, не се явява, не изпраща представител.
ОТВЕТНИКЪТ: [фирма], редовно призован, не изпраща представител.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурорът Цветко Главеев.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ДОКЛАДВА касационната жалба на Кмета на Столична община - район "В." срещу решение, постановено по адм. дело № 4861/2015 г. на Административен съд София град, към която няма приложени писмени доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е неоснователна. Изложените в нея основания за отмяна са несъстоятелни. Съдът е изяснил релевантните за спора факти и обстоятелства, като се е съобразил с всички искания и доводи на страните. Направените фактически и правни изводи се подкрепят от събраните доказателства. С добре мотивирания си съдебен акт е приложил правилно нормативната уредба.
Доказателствата сочат, че процесното удостоверение за наследници е било необходимо на [фирма] за изпълнение на същинските й задължения при отпускане на кредит - да се снабди със заповед за изпълнение по реда на заповедното производство. Същото не би могло да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 и чл. 417 от ГПК, без за индивидуализира надлежния длъжник, в случая наследниците на кредитополучателя. Правното основание за издаването на процесното удостоверение се съдържа в разпоредбата на чл. 106, ал.1, т. 1 от ЗГР, където е посочено,че удостоверение се издава и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси. В случая е налице такъв законен интерес за кредитната институция, а съществуващите правила относно осъществяването на банковата дейност и банките като администратори на лични данни достатъчно гарантират защитата на същите. Този извод се подкрепя и от обстоятелството, че в ГПК и ЗГР липсва законово изискване, заповед за изпълнение да не може да бъде издадено на юридически лица - кредитни институций. Оспорваният отказ на кмета на Столична община, район „В.“ е издаден в нарушение на материалния закон и с решението си съдът правилно го е отменил.
При изложените съображения и на основание чл. 221 ал. 2 от АПК, съдебният акт като обоснован и законосъобразен следва да остане в сила.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15,12 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: