П Р О Т О К О Л

София, 27.09.2012 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при участието на секретаря Мария Попинска
и с участието на прокурора Ангел Ангелов
сложи на разглеждане дело № 8419 по описа за 2012 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ИЛИАНА СЛАВОВСКА


На поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Д. Н. М., [населено място] - редовно призован, се явява лично.
ОТВЕТНИКЪТ Министъра на вътрешните работи - редовно призован, се представлява от юрисконсулт П., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което


О П Р Е Д Е Л И:


ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА и писмените доказателства:

КАСАТОРЪТ М.: Поддържам касационната жалба. Няма да представям други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и


О П Р Е Д Е Л И:


ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
КАСАТОРЪТ М.: Моля да уважите касационната жалба по съображенията, изложени в нея. Твърденето, че гражданинът иска информация, не за да си състави своя представа за работата на системата, а за да се снабди с доказателства и данни относими към негов личен съдебен спор и за разрешаване на лични проблеми на М.. Лични проблеми нямам. Категорично няма отношение искането ми с мои лични проблеми. Интересува ме съдбата на тези документи. Това не е мой личен проблем, а това е проблем от който аз ще съставя мнение дали министърът решава нещата или нисшите звена, без негово знание и от негово име решават въпросите. Това е много важна обществена информация. Неприятно ми е да съдя България в С.. Там ми е делото в момента. Аз съм предложил на министъра при какви условия бих се отказал от делото в С.. Нещата зависят от него. Наредбата е издадена от МВР през 2000 г. и той има правомощията да я отмени. Щом като не я отменя, аз си правя извода - не е проблем на М. това, а е проблем на много българи. Конкретен спорен въпрос тук няма Не зависими от вашето решене дали аз ще спечеля нещо или няма да спечеля.
ЮРИСКОНСУЛТ П.: Моля да отхвърлите касационната жалба като неоснователна и да оставите в сила първоинстанционното решение. Т. състав се е произнесъл с едно правилно решение и мотивирано е изложил защо не приема, че не са налице условията по ЗДОИ. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е основателна. Налице е нарушение на материалния закон, тъй като приетото от съда противоречи на разпоредбите на чл.2, ал.1 и чл.11 от ЗДОИ, както и на принципното положение, посочено в чл.7, ал.1 от закона. Незаконосъобразен и необоснован е изводът на съда, че исканата информация не е обществена, а цели да се снабди лицето с доказателства по конкретно дело. Такива искания в петте точки на заявлението не се съдържат, нито пък в акта на министъра или в мотивите на съда се сочи, че с оглед конкретно дело исканата информация може да се получи по друг ред (например по чл.186 и 190, ал.1 от ГПК и др.), за да е неприложим реда на ЗДОИ, съгласно чл.4, ал.1 от закона. Каква, ако не обществена, е исканата например в т.5 от заявлението информация има или няма министърът приемен ден?
За приложението на ЗДОИ е важно не какъв е интересът на заявителя, а какъв е характерът на исканата информация. Иначе прокламираната в чл.7, ал.1 забрана за ограничение при искане от различни лица, се обезсмисля.
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: