РЕШЕНИЕ

9822
София, 29.09.2021

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети септември две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ГЪРБАТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
при секретар Мариета Ангелова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаДОБРИНКА АНДРЕЕВА
по адм. дело 9884/2021. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.145 и сл. във връзка с чл.132, ал. 2, т. 8 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 58, ал. 3 във вр. с чл.12 от Изборния кодекс /ИК/.
Образувано е по жалба на М. Бояджиева от гр. София, с адрес в гр. Виена, Австрия, срещу решение № 616-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/, в частта , с която в Никити, Гърция е разкрита една избирателна секция. В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на решението поради противоречие с материалния закон – отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 4 от АПК. Намира, че разкриването само на една избирателна секция в Никити, Гърция е в нарушение на чл. 15 от ИК и поставя в риск нормалното протичане на изборния ден в населеното място по съображения, че на изборите, които ще се проведат на 14 ноември 2021 г. ще се гласува едновременно за президент, вицепрезидент на републиката и за народни представители. Счита, че при положение че на изборите на 11.07.2021 г. в избирателната секция в града са гласували 1382 души, видно от протокола на СИК, цитираният законов текст задължава ЦИК да обяви за разкриване две избирателни секции в посоченото населено място. Иска отмяна на обжалваното решение на ЦИК в атакуваната му част и връщане на преписката с указания за разкриване на втора избирателна секция в Никити, Гърция.
Ответникът - Централна избирателна комисия, не изразява становище по жалбата.
Върховният административен съд, четвърто отделение, като взе предвид данните по преписката, доводите в жалбата и мотивите на обжалваното решение, преценява следното:
Жалбата е допустима като подадена от надлежна страна и в законоустановения тридневен срок по чл. 58, ал.1 от ИК от обявяване на решението по реда на чл. 57, ал. 2 от ИК. Видно от доказателствата по делото, жалбоподателката е активно легитимирано лице с правен интерес от обжалването на акта, тъй като в периода от 12.11.2021 г. до 15.11.2021 г. ще пребива на територията на Никити, Гърция и иска да упражни правото си на глас в посочения град.
Разгледана по същество ,жалбата е неоснователна.
С решение № 616-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК е обявен списъкът на местата извън страната, в които на проведени до пет години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели, и за които приемащата страна не е изразила официално възражение за разкриване на избирателни секции на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., ведно с местата, където има дипломатически и консулски представителства на Република България, в които се образуват избирателни секции. Решението е прието на основание чл. 14, т. 1 и 3 и чл. 12, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 17 от ИК, писмо на Министерството на външните работи /МВнР/ с вх. № ПВР-04-01-7/1/ от 21.09.2021 г. и съгласно Решение № 556-ПВР/НС от 17.09.2021 г. Писмото на МВнР е относимо към броя на избирателните секции, които следва да бъдат разкрити във Федерална република Германия. Според процесното решение на ЦИК, за Гърция са определени 28 избирателни секции в посочени в решението места, една от които в Никити.
С решение № 556-ПВР/НС/17.09.2021 г., на основание чл. 11, ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13 – 17, чл. 20 – 22, чл. 31 – 33, чл. 101 – 110, чл. 243 и чл. 307 от ИК, ЦИК е приела условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Съобразно приложената към преписката извадка от справка на гласувалите по секции извън страната в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и на 11.07.2021 г. в избирателната секция № 321400183 Никити, Гърция на 04.04.2021 г. не е гласувало нито едно лице, а на 11.07.2021 г. са гласували 1382 лица. Посочената справка, съдържаща информация включително и за броя на гласувалите в останалите разкрити избирателни секции в Гърция, е била разгледана на проведеното на 24.09.2021 г. заседание на ЦИК. Видно от представеното извлечение от протокол № 87/24.09.2021 г., ЦИК е обсъдила представения проект на решение за обявяване на местата, в които ще се образуват избирателни секции по реда на чл. 14, т. 1 и т. 3 от ИК, включително съобразявайки данните в цитираната справка, като е изложила мотиви за постановяване на оспореното решение. От присъстващите членове на ЦИК, 13 са гласували "за", няма гласували „против“ решението, при което с мнозинство е взето решение № 616-ПВР/НС от 24.09.2021 г. С него са определени държавите и местата, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, чрез изброяване на съответната държава и населеното място, следвано от индекс, указващ поредността на секцията в него.
Настоящият състав на Върховния административен съд намира, че оспореното решение № 616-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК е взето от компетентен административен орган съгласно чл. 57, ал.1, т.17 от ИК. Спазено е изискването на чл. 53, ал.3 от ИК за кворум при провеждане на заседанията /повече от половината от членовете на ЦИК/, както и изискването на чл. 53, ал. 4, изр. първо от ИК – решението да бъде прието с мнозинство две трети от присъстващите членове.
Оспореното решение на ЦИК е издадено в писмена форма и съдържа фактически и правни основания за неговото издаване, съобразно чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. Те се съдържат както в самото решение /правните основания за неговото издаване/, така и в протокол № 87/24.09.2021 г. от проведените разисквания на членовете на ЦИК. При спазване на изискването на чл. 57, ал. 2 от ИК и съобразно решение № 2/12.05.2021 г. на ЦИК, решение № 616-ПВР/НС от 24.09.2021 г. е обявено на интернет страницата на ЦИК и бюлетина /електронната емисия/ на Българската телеграфна агенция незабавно след приемането му.
Решението на ЦИК е постановено и в съответствие с материалноправните разпоредби, и не е налице посоченото в жалбата основание по чл.146, т. 4 от АПК, предвид следното:
Определянето на местата и държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната и броя им във всяко място, се предшества от изпълнение на предвидените в ИК правно - технически действия, извършвани от различни субекти и то в няколко самостоятелни направления - с оглед четирите различни хипотези, уредени в разпоредбата на чл.14, т.1 - т.4 ИК. С оглед спазване на изискването на чл. 14, т. 1 от ИК, подлежат на установяване държавите и местата, в които страната има дипломатически или консулски представителства, като тази информация е публично достъпна на интернет- страницата на Министерството на външните работи. Относимо към процесния случай е установяването на местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели, като тази информация е необходима съгласно чл. 14, т. 3 от ИК. Необходимата информация е събрана от ЦИК в табличен вид, съгласно разгледаната на проведеното на 24.09.2021 г. заседание справка на гласувалите по секции извън страната в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и на 11.07.2021 г., в която са вписани данните за държавите, местата и броя на гласувалите избиратели на двата вота.
Възражението в жалбата, че решението на ЦИК, в частта, с която за Никити, Гърция е разкрита една избирателна секция е незаконосъобразно, се основава на твърдението, че не е приложена правилно разпоредбата на чл.15 от ИК, тъй като на изборите за народни представители, проведени на 11.07.2021 г., са гласували 1382 лица. Това твърдение обаче не отчита обстоятелството, че на проведените на 04.04.2021 г. избори за народни представители в Никити не е гласувало нито едно лице, имащо право да избира. Настоящата инстанция намира, че при постановяване на своето решение Централната избирателна комисия е спазила ИК. Съгласно разпоредбата на чл. 15 от ИК, когато броят на избирателите по чл. 14 е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите, а при наличие на остатък може да се образува допълнителна секция. Това законодателно решение е въведено и в приетите условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно решение № 556-ПВР/НС/17.09.2021 г. /т. 8 и т. 9/. Същото обаче следва да бъде преценявано във връзка с изискването на чл. 14, т. 1 и т. 3 от ИК. За да приеме оспореното решение, ЦИК е съобразила изискуемия период от 5 години преди изборния ден и броя на секциите, в които са гласували не по-малко от 100 избиратели на територията на Гърция. По този начин общият брой на избирателните секции, разкрити в страната достига 28, който брой, при нормална изборна обстановка, би позволил на българските граждани, пребиваващи в Гърция, да упражнят правото си на глас без затруднения, независимо от обстоятелството, че изборите на 14 ноември 2021 г. ще бъдат проведени за избиране едновременно на президент, вицепрезидент и за народни представители.
В обжалваното решение точно и ясно са формулирани правните основанията за издаването му: чл. 14, т. 1 и 3 и чл. 12, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 17 от ИК. Посочените разпоредби уреждат правомощията на ЦИК и материалноправните условия, при наличието на които те се упражняват, като са взети предвид обобщените данни, съгласно чл. 14 от ИК. Следва да се има предвид и факта, че решението е взето от ЦИК като колективен орган.
В този смисъл и решение № 7612 ОТ 23.06.2021 Г. по адм. д. № 6517/2021 Г., ІV отд. на ВАС.
Предвид изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че жалбата е неоснователна.При постановяване на решението не са допуснати нарушения, които да обуславят неговата отмяна, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена.
Водим от гореизложеното, и на основание чл. 58, ал. 3 от Изборния кодекс, Върховният административен съд, четвърто отделение,


РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от М. Бояджиева от гр. София, с адрес в гр. Виена, Австрия, срещу решение № 616-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, с което са обявени местата, в които ще се образуват избирателни секции по реда на чл. 14, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, в частта , с която в Никити, Гърция е разкрита една избирателна секция.
Решението не подлежи на обжалване.