Предишно Р/О: Предишно Р/О, 3064 / 17.3.2016 г.


РЕШЕНИЕ

11122
София, 24.10.2016

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Седемчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на двадесет и девети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
АНГЕЛ КАЛИНОВ
ГАЛЯ КОСТОВА
ТАНЯ РАДКОВА
ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ
ЛЮБОМИРА МОТОВА
при секретар Светла Панева
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаЛЮБОМИРА МОТОВА
по адм. дело 8370/2016. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 237 и сл. АПК, по искане на Национално движение [ЮЛ] [населено място] за отмяна на основание чл. 239, т.5 АПК на влязло в сила съдебно решение № 3064/17.03.2016г., постановено по адм. дело № 14214/2015г. по описа на ВАС, петчленен състав-II колегия.
В искането се твърди, че при постановяване на решението е допуснато съществено процесуално нарушение като не са допуснати до участие в касационната инстанция и по този начин са лишени от възможност да упражнят правото си на защита и да имат достъп до съд.
Ответните страни министър на околната среда и водите и АЕЦ [фирма] оспорват допустимостта и основателността на искането.
Сдружение [ЮЛ] [населено място] не вземат становище.
Върховният административен съд, седемчленен състав-II колегия, като взе предвид изложените основания за отмяна, становищата на страните и дакозателствата по делото, приема следното:
С решението, чиято отмяна се иска, е оставена без разглеждане касационната жалба на НД [ЮЛ] против решение № 11297/28.10.2015г. по адм. дело № 11606/2014г. на ВАС, пето отделение и производството по делото е прекратено в тази част. По жалбата на Сдружение [ЮЛ] [населено място] същото решение е оставено в сила. Влезлият в сила съдебен акт, с който се прегражда разглеждането на касационната жалба на Национално движение [ЮЛ] [населено място] подлежи на отмяна съгласно чл. 237, ал.1 АПК. Подателят на тази жалба се явява касатор и страна по делото, поради което има право на искане за отмяна по чл. 238, ал.1 АПК. Искането е подадено в срока по чл. 240 АПК и е допустимо.
Разгледано по същество искането е неоснователно.
Предмет на съдебен контрол по адм. дело № 11606/2014г. по описа на ВАС, пето отделение е решение №6-ПР/2014г. на министъра на околната среда и водите да не се извършваоценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Продължаване срока на експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ [ЮЛ], с възложител АЕЦ [фирма], което е оспорено от Сдружение [ЮЛ] [населено място]. С влязло в сила като необжалвано протоколно определение от о.с.з. на 18.03.2015г. са оставени без уважение искания на НД [ЮЛ] и др. лица за присъединяване към оспорването. С това окончателно е решен процесуалния въпрос за правото на участие на движението в делото и то е задължително за касационния съд и за съда по отмяната.
В случая се иска отмяна само на решението на касационната инстанция с твърдение за допуснато от нея нарушаване на съответните правила, с което страната е била лишена от възможност фактически да участва в делото-основание по чл. 239, т.5, предл. първо АПК.
Касационната жалба на Национално движение [ЮЛ] е подадена на основание чл. 210, ал.2 АПК, от лице, което макар и да не е участвало в делото, се счита неблагоприятно засегнато от решението. Петчленният състав на ВАС-II колегия приема касационната жалба за недопустима и я оставя без разглеждане, като прекратява производството по нея. Настоящият седемчленен състав на ВАС-II колегия счита, че не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, вследствие на които страната да е била лишена от участие в процеса. АПК и приложимият субсидиарно ГПК не предвиждат задължително разглеждане на недопустимата касационна жалба в открито заседание с участие на страните. Затова непризоваването на движение [ЮЛ] в насроченото открито съдебно заседание не съставлява основание за отмяна на съдебния акт по реда на извънинстанционния контрол. Правилността на мотивите за недопустимост на касацонната жалба не подлежат на проверка в настоящото производство. Искането за отмяна следва да бъде отхвърлено.
При този изход на делото разноските са в тежест на искателя и следва да се присъдят в полза на ответниците по направените своевременно искания и до размер на 300лв- минималното възнаграждение за един адвокат, определено съгласно наредбата по чл. 36, ал.2 ЗА за МОСВ. Съдът намира за основателно възражението на искателя за прекомерност на заплатеното от АЕЦ [фирма] адвокатско възнаграждение съобразно действителната фактическа и правна сложност на делото и приема, че следва да се присъди в размер на 12000лв.
По изложените съображения и на основание чл. 244, ал.1 АПК, Върховният административен съд, седемчленен състав-II колегия,

РЕШИ:


ОТХВЪРЛЯ искането на Национално движение [ЮЛ] [населено място] за отмяна на основание чл. 239, т.5 АПК на влязло в сила съдебно решение № 3064/17.03.2016г., постановено по адм. дело № 14214/2015г. по описа на ВАС, петчленен състав-II колегия.
ОСЪЖДА Национално движение [ЮЛ] [населено място] да заплати на МОСВ сумата от 300лв- за юрисконсултско възнаграждение, а на АЕЦ [фирма] сумата от 12000лв-за разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.