П Р О Т О К О Л

София, 28.11.2016 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЕТА МИЛЕВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при участието на секретаря Валерия Георгиева Георгиева
и с участието на прокурора Чавдар Симеонов
сложи на разглеждане дело № 6232 по описа за 2015 година Document Link Icon,
докладвано от председателя ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:
КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБОПОДАТЕЛИ:
Р. С. С., редовно призован, явява се лично.
Български хелзинкски комитет, редовно призован, представлява се от юрк. Ламбрева, надлежно упълномощена.
ОТВЕТНИТЕ СТРАНИ:
Комисия за защита от дискриминация, редовно призована, не изпраща процесуален представител.
М. К. Б., редовно призован, не се явява, не се представлява.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА ПРОКУРОР ЧАВДАР СИМЕОНОВ.

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба с приложено към нея решение на английски език и извадка от годишен доклад на Български хелзинкски комитет "Правата на човека в България през 2014 година".
ДОКЛАДВА възражение изготвено от Р. С. С. и Български хелзинкски комитет, относно искането за заплащане на държавна такса.

Юрк. Ламбрева: Поддържам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.
Р. С.: Поддържам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Юрк. Ламбрева: Поддържаме касационната жалба. Моля същата да бъде уважена по съображенията, изложени в нея, като отхвърлите решението на Административен съд - София - град и оставите това на Комисия за защита от дискриминация в сила.
Р. С.: Моля да уважите касационната жалба по съображенията, изложени в нея и тези изложени в писмени бележки пред първата инстанция.
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е подадена в срок, от надлежно легитимирани страни и е допустима, като по същество е неоснователна.
Поддържам изразеното становище на прокурорът при ВАП в проведеното на 16.05.2016 г. съдебно заседание. Съдебното решение е правилно. Същото е постановено при спазване на съдопроизводствените правила и правилно приложение и тълкуване на материалния закон. Съдът е изложил подробни мотиви защо не е налице дискриминация по признак „пол“. За да е налице неравно третиране законът изисква да е доказано по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. По делото не е установено и доказано, че М. К. Б. се е отнесъл по един начин към визираната група жени („леки жени в перманентен цикъл, които смърдят, но не вършат работа“) спрямо която се твърди, че е извършена дискриминация по причина на признака „пол“ и същевременно не се е държал или отнесъл така по отношение на лицата от други групи. Цитираното в статията „Краят“ не засяга правата на жените в политическата, икономическата, социалната, културната, гражданската или всяка друга област, като конкретното съдържание не осъществява всички елементи от фактическия състав на приложимата специална правна норма и признака „пол“. Съдът обосновано е приел, че оспореното решение на Комисията за защита от дискриминация с което е прието, че с написването на статията е била извършена дискриминация под формата на тормоз по смисъла на чл. 5 от Закона за защита от дискриминация, във връзка с § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на същия закон, в нарушение на забраната по чл. 4, ал. 1 (ЗЗДискр.) е незаконосъобразно и като го е отменил е постановил правилен съдебен акт, за който не се обективира наличие на касационни отменителни основания от предвидените в чл. 209 на АПК, и който следва да бъде оставен в сила.
РЕПЛИКА Р. С.: Искам да уточня, че неблагоприятното третиране не се част от фактическия състав на тормоза и "тормоз" е нарушението, което е разглеждано от Комисията за защита от дискриминация. Първоинстанционният съд въобще не е разгледал въпроса, дали изявленията на ответника са от естеството да бъдат унизителни за жените и това, е което се съдържа в нашата касационна жалба. Не трябва да се установява дали е неблагоприятно третирането, достатъчно е да има унизително отношение към жените в случая, изразено със слово, което да е на основа признака, а именно "пол".

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: