П Р О Т О К О Л

София, 16.10.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на шестнадесети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БИСЕРКА ЦАНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МИРОСЛАВ МИРЧЕВ
РОСИЦА ДРАГАНОВА
при участието на секретаря Галина Узунова
и с участието на прокурора Тодор Мерджанов
сложи на разглеждане дело № 5736 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от председателя БИСЕРКА ЦАНЕВА


На именно повикване и след спазване на разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, на второ четене, страните се представиха така:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ - М. Вранеску, редовно призована, не се явява и не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ - Висш Съдебен съвет, редовно призован, се представлява от юрк. Велинова, с пълномощно от днес.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
юрк. Велинова - Да се даде ход на делото.
Прокурорът - Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на М. Вранеску, срещу чл. 40 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите на магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приета с Решение на Пленума на ВСС по Протокол №, обективирано в Протокол № 37 от 27.11.2018 г., т. 6, с който са назначени класираните съдии в конкурса за ВКС, ГК, към жалбата няма приложени писмени доказателства и няма направени доказателствени искания.
ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка с вх. № 8083/10.05.2019 г. от ВСС, находяща се на л. 10 и сл. по делото.
ДОКЛАДВА постъпила молба на 15.10.2019 г. от М. Вранеску, с искане за приемане на доказателства, подробно описани в молбата и приложени в заверено ксерокопие.
ДОКЛАДВА постъпили писмени бележки на 15.10.2019 г. от М. Вранеску, към които писмени бележки няма приложени други доказателства.

юрк. Велинова - Не съм запозната с приложените доказателства. Моля да ми се даде възможност да се запозная с приложените от М. Вранеску писмени доказателства, подробно описани в молбата, и да отложите делото за друга дата, за която да мога да взема становище по приложените доказателства.

Прокурорът - Да ни се даде възможност да се запознаем с приложените към молбата писмени доказателства.

СЪДЪТ счита, че с оглед изразеното становище от страна на ответника по жалбата, както и представителя на Върховна административна прокуратура, следва да бъде дадена възможност на страните да се запознаят с приложените от жалбоподателката доказателства, с молба от 15.10.2019 г., по които доказателства да изразят становище, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото за друга дата с ново призоваване на страните.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: