П Р О Т О К О Л

София, 30.09.2009 година

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА СОЛАКОВА
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
при участието на секретаря Пенка Котанидис
и с участието на прокурора Тодор Мерджанов
сложи на разглеждане дело № 14767 по описа за 2008 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ЛЮБОМИРА МОТОВА


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК 09.25 часа се явиха:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Сдружение "Асоциация на парковете в България", редовно призовани, представляват се от предс.Б. и адв.О..
ОТВЕТНИЦИТЕ: Министъра на регионалното развитие и благоустройството, редовно призован, представлява се от гл.юрк. И.
Председателят на Общински съвет - [населено място], редовно призовани, не се явява, не изпраща процесуален представител.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ю. Я. П., редовно призован, явява се лично.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА ПРОКУРОР М..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ЮРК. И.: Представили сме с молба писмени доказателства и скиците към експертизата, включително албум с правилата на плана. Моля да бъде спряно производството, тъй като считам, че са налице предпоставките на чл. 209, ал. 1, т. 4 ГПК, тъй като ВАС, V отделение е образувано съдебно производство по адм. д. № 12421/2008 г. с предмет Становище № 1-2/2008 г. за екологична оценка на Министъра на околната среда и водите за съгласуване на общ устройствен план на [община]. Съгласно чл. 125, ал. 6 от ЗУТ екологичната оценка е част от устройствен план, намираме че са налице условията на чл.229, ал. 1 т. 4 от ГПК считам, че решението по делото пред ВАС, V отделение ще има значение за правилното решаване на настоящия правен спор.
АДВ.О.: Считам, че на този етап не е уместно спиране на производството. Би тярбвало да се разпита първо вещото лице и смятам, че тогава може съдът да се прозинесе за спиране на делото.

СЪДЪТ намира, че не са представени доказателства за наличие на преюдициално висящо дело като основание за спиране на производството по настоящето дело, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба:

Сне се самоличността на вещото лице:
Ю. Я. П. - 35 г., българин, български гражданин, неос., без дела и родство със страните.
Предупреден за отговорността по чл. 291 НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ.О.: Нямам въпроси към вещото лице.
ЮРК.И.: Нямам въпроси към вещото лице.

СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с писмена молба от ответни писмени доказателства - скици
ПРИЕМА представеното заключение на вещото лице.
ДА се изплати внесения депозит.

ЮРК.И.: Моля да ми дадете възможност да представя съдебно удостоверение за висящото дело.

СЪДЪТ намира искането за основателно, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото за нова дата. Страните да се считат призовани в днешното съдебно заседание.
ДАВА възможност на МРРБ в 3 дневен срок да представи доказателства за твърдяното обстоятелство за спиране на производството с писмена молба с препис за останалите страни .
+
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: