П Р О Т О К О Л

София, 11.11.2009 година

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на единадесети ноември две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА СОЛАКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
ЛЮБОМИРА МОТОВА
при участието на секретаря Мария Цветкова
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 14767 по описа за 2008 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ЛЮБОМИРА МОТОВА


На именно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142 от ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Сдружение "Асоциация на парковете в България", редовно призован, се представлява от председателя Б. и адв. О., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Министъра на регионалното развитие и благоустройството, редовно призован се представлява от гл. юрк. И., с пълномощно от по-рано по делото.

ОТВЕТНАТА СТРАНА Председателят на Общински съвет - [населено място], редовно призован, се представлява от адв. Н. с редовно пълномощно, представено днес по делото.

Постъпила е молба на 02.10.2009 г. от С. И. - гл. юрк. и процесуален представител на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с която представя и моли да бъде прието като доказателство по делото съдебно удостоверение, от което са видни предмета и страните на образуваното пред ВАС, пето отделение адм. дело № 12421/2008 г.
Моли на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК да се спре производството по настоящето дело до приключване на спора по адм. дело № 12421/08 г., което решение има основно значение за правилното решаване на правния спор по адм. дело № 14767/2008 г. по описа на второ отделение.

Постъпила е втора молба от 10.11.2009 г. от С. И. - гл. юрк. и процесуален представител на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с която моли на основание чл. 159, т. 1 и т. 4 от АПК да се прекрати призводството по настоящето дело.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
АДВ. О.: Считаме искането за спиране на производството по делото за неоснователно, т. к. по адм. дело № 12421/2008 г. остава само един от нашите аргументи, а за всички останали очакваме решението по това дело. В случая не се поставят никакви преюдициални въпроси - ние навеждаме довода за нищожност и незаконосъобразност на акта - заповедта на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройатвото и молим за неговата отмяна. Това единствено е от значение за нас. Считаме, че няма преюдициалност.

ЮРК. И.: Поддържаме искането за спиране на поризводството по делото, поддържаме и искането си направено с втората молба за прекратяване на производството по делото на основание чл. 159, т. 1 и т. 4, по съображения изложени в молбата ни, от която съм представила копия и за страните по делото.
Считам безспорно, че са налице и основания за спиране на производството по делото, за прекратяването предоставям на съда.

АДВ. Н.: Искането за спиране на производството по делото е основателно и следва да се уважи. Становището за екологичната оценка безспорно е част от общия план. Заповедта е издадена при недовършен фактически състав за висящност на друго дело. Производството по настоящето дело не може да продължи, т. к. теоретично е възможно да се стигне до две противоречиви решения.
Молбата за прекратяване на делото също е основателна, т. к. настоящия състав следва да вземе предвид новонастъпили обстоятелства. Определението от настоящия състав, с което е отменено възражението за недопустимост следва да бъде отменено по новонастъпилите обстоятелства, т. к. становището за екологичната оценка е назначена по другото дело. Позоваването в жалбата на чл. 9, § 2 от Конвенцията за достъп до информация е неправилно и не следва да бъде обсъждано. По всички останали въпроси, стигнали до процедура за одобрение на общия обстройствен план, не е налице чл. 5 от Конституцията за неприложение на заповедта за одобрение на общия устройствен план.
Моля, ако делото не се прекрати, то поддържаме искането за спиране на производството.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД като взе предвид направените от страните процесуални предложения за спиране на производството по делото, намира за основателно искането за спиране на производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, във връзка с чл. 144 АПК.
Видно от представеното с молбата на пълномощника на МРРБ, съдебно удостоверение, предмет на преценка за законосъобразност по адм. дело № 12421/2008 г. по описа на ВАС, пето отделение е Становището по екологичната оценка № 1-2/2008 г. на МРРБ, която съгласно чл. 125, ал. 6 от ЗУТ и чл. 19, ал. 5 от ЗУЧК е съществена част от обжалвания по настящето дело устройствен план.
Предвид това налице е преюдициалност, поради което и на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, във връзка с чл. 144 АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по адм. дело № 14767/2008 г. по описа на ВАС, второ отделение до постановяване на съдебен акт по адм. дело № 12421/2008 г. по описа на ВАС, пето отделение и приключване на производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от днес за всички страни по делото, пред петчленен състав на ВАС

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.2.СЕКРЕТАР: