П Р О Т О К О Л

София, 21.05.2014 година

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
при участието на секретаря Ирена Асенова
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 6545 по описа за 2014 година Document Link Icon,
докладвано от председателя АДЕЛИНА КОВАЧЕВА


На поименното повикване страните се представиха така :
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Сдружение "Асоциация "Прозрачност без граници" - редовно призован, не изпраща представител.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Гълъб Ю. Б. - редовно призован, не се явява и не се представлява.
ОТВЕТНАТА СТРАНА: Ц. избирателна комисия - редовно призована, се представлява от Р. С..
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
Р. С.: Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че ще следва да се даде ход на делото, тъй като в указания на жалбоподателите срок с определение от 20.05.2014г. за оставяне на жалбата без движение до отстраняване на констатирани от съда нередовности, е постъпило уточнение по жалбата на 21.05.2014г. в 09. 05 часа.
С оглед така направеното уточнение СЪДЪТ намира, че посочените нередовности са отстранени, жалбата вече е редовна по отношение и на двамата жалбоподатели, и следва да се даде ход, поради което
О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Сдружение"Асоциация "Прозрачност без граници" и Гълъб Ю. Б. срещу решение № 340-ЕП/2014 г. на Централната избирателна комисия за допълване на методическите указания, в частта на стр. 23 от оспореното решение, с приложените към нея методически указания, така както е формулирано в петитума на уточняващата жалба от 21.05.2014г.
ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка от Ц. избирателна комисия.
Р. С.: Считам, че така както е уточнено обжалването е недопустимо в частта, която касае цитирания абзац до текста "гласът се брои за действителен" до тук е недопустимо обжалването, тъй като тази част от абзаца е приета с решение 324 на ЦИК от 09.05.2014г. Жалбата е допустима само относно допълнение на абзаца, което е станало с решение 340, а именно, ако номерът на бюлетината съвпада с някои от номерата в кочана, от които са откъснати бюлетини в тази избирателна секция. Това по допустимостта, тъй като е подадена в срок. По отношение на основателността на жаллбата, считам същата за неоснователна.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на съдебният състав обяви, че по направеното възражение за процесуална недопустимост на част от подадената жалба, съдът ще се произнесе с окончателния си акт.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО:
Р. С.: Моля, да оставите подадената жалба без уважение, така както уточних в своето изложение, като оставите в сила методическите указания в атакуваната част. Съображенията са ми следните:
Жалбоподателят развива своите съображения за незаконосъобразност само на основата на чл. 278 от ИК, който урежда недействителността на гласовете и на чл. 279, който указва как се брои на купчинки, което обаче е процедура незадължителна и неопорочаваща преброяването на гласовете, ако тя не бъде спазена. По отношение на чл. 278 считам, че е неоснователно оплакването за незаконосъобразност на този израз, че ако номерът на бюлетината, която е намерена с неоткъснато номерче в кутията съответства на номер в кочана, тогава тя е действителна, не следва да се приеме. Първо чл. 278 няма изрично разписано правило, че бюлетина, която се намери в кутията за гласуване с неоткъснат номер, прави гласът недействителен. Такова правило няма. След като няма такова правило, то не може да бъде прилагано в такъв вид. Именно заради това и заради наличието на разпоредбите на чл. 3 и на чл. 350 от ИК, който уреждат правото на глас на избирателя, както и заради наличието на разпоредбата на чл. 265 от ИК, задължително такава бюлетина трябва да се брой за действителен глас. По същество в чл. 265 законодателят е развил едни правила, които прекъсват упражняването на глас на избирателя, като е казъл, че след като излезе от кабината със сгъната бюлетина, което е т. 4, избирателят подава бюлетината на член на С.. В следващата ал. 4 е развита процедурата, която извършва и действията, които извършва член на С., а не самият гласоподавател. Той сверява дали номерът на бюлетината съответства на номер в кочана, член на С., ако констатира, че номерът съответства на номерът в кочана слага втория печат, членът на С. откъсва този отрязък, членът на С. пуска този отрязък в непрозрачната кутия и едва след това, това вече е в ал. 6 той връща бюлетината на избирателя, който продължава прекъснатото упражняване на право на глас. Ако ние приемем обратното и то при липса на изрична разпоредба, че гласът става недействителен, ако не е откъснат отрязъка ние бихме опорочили вота на избирателя и бихме лишили избирателя от неговото право на глас, заради било немарливо отношение на член от С., независимо дали е съзнателно или несъзнателно, поради преумора, било поради съзнателно неоткъсване на отрязъка от бюлетината. За съжаление в изборната практика сме се срещали с такива случаи, които са се изразявали в неслагане на втори печат на опоненти, тъй като в малките секции и градове хората се познават, за да избегнем това съзнателно нарушение ние приехме, че първенстващото е правото на избирателя на глас, защото върху него се гради и цялото изборно право.
Правото на избирателя е това, което определя цялата система и заради действия, които са погрешни, без значение поради каква причина, ние не можем да го лишим от право на глас. На първо място е неговото право, на второ място са процедурите. Процедурата не може да опорочи вот, още повече когато тя е прекъсната.
Ако допуснем да е действителна бюлетина, на която номерът не съответства на кочана ние вече допускаме нарушение на ИК, който казва, че трябва да има съответствие между номер на бюлетина и номер от кочана и ако няма такова съответствие гласоподавателят не се допуска да гласува, а и не му се дава втора бюлетина, и се вписва това обстоятелство в графа забележки.
Моля да оставите в сила методическите указания и да не уважавате жалбата.
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение на сайта на съда решението си.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13. 51 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: