ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 01.02.2013Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИКОЛАЙ УРУМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
ТАНЯ КУЦАРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
по адм. дело 8474 / 2012. Document Link Icon

Производството по делото е образувано по три жалби срещу решение за оценка на въздействието върху околната среда № 7-3/2012 г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за "Разширяване промишлената площ на [фирма], [населено място]" с възложител [фирма], [населено място]. Първата жалба е от К. Г. Д., втората – от Политическа партия "Зелените" , третата - от Сдружение за дива природа Б..
В съдебно заседание, проведено на 14.01.2013 г., Б. С. в качеството си на процесуален представител на ПП "Зелените" е направил искане за допускане на двама свидетели, които да дадат своите показания по отношение осведомеността на населението и възможност за участие за вземане на процесното решение.
С отделна молба от 23.01.2013 г. от ПП "Зелените" в изпълнение на дадени от съда указания са представени имената и адресите на седем свидетели, чието допускане е поискано за установяване на горепосочените обстоятелства.
Със същата молба са направени и други две доказателствени искания. Първото е да бъде служебно изискана цялата документация по проведената процедура по О., както и цялата документация (Доклади, Протоколи, Заповеди, Сигнали, Жалби и т.н.) от РИОСВ – П. и РИОКОЗ – П. за замърсявания (на реки, кладенци и други водоизточници, чиято вода се използва за питейна вода и поливане на земя) в района на [община], както и за взети мерки от органите. Второто, алтернативно искане е за издаване на съдебни удостоверения, въз основа на които молителят да се снабди с цялата документация за констатирани замърсявания (на реки, кладенци и други водоизточници, чиято вода се използва за питейна вода и поливане на земя) в района на [община], както и взети мерки от органите, от РИОСВ – П. и РИОКОЗ – П..
Настоящият състав на Върховния административен съд – трето отделение при така направените доказателствени искания, прецени следното:
Искането за допускане до разпит на свидетели е неоснователно, тъй като не може да се установява с гласни доказателства осъществяването на процедурата по чл. 95, ал. 3 от ЗООС и по чл. 97, ал. 1 от същия закон. Съгласно чл. 95, ал. 3 от закона, възложителят провежда консултации с компетентните органи за вземане на решение по О. или оправомощени от тях длъжностни лица с други специализирани ведомства и засегнатата общественост по отношение на: 1. специфичните особености на предлаганото строителство, дейности и технологии, степен на развитие на проектното решение и взаимовръзката му със съществуващи или други планирани строителство, дейности и технологии; 2. характеристиките на съществуващата околна среда и всички нейни компоненти; 3. значимостта на предполагаемите въздействия; 4. заданието за обхват и съдържание на О.; 5. границите на проучването във връзка с О.; 6. алтернативите за инвестиционни предложения; 7. засегнатата общественост - интереси и мнения; 8. източниците на информация; 9. методиките за прогнози и оценка на въздействието върху околната среда; 10. мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда. В този смисъл следва да съществуват или не съществуват писмени доказателства, които да установят факта на провеждане на консултациите и които следва да се представят от заинтересованата страна и ответника, тъй като същите се ползват тях. Същото се отнася и до процедурата по чл. 97, ал. 1 от ЗООС, който гласи, че след положителна оценка по чл. 96, ал. 6 възложителят организира съвместно с определените от компетентния орган или оправомощено от него длъжностно лице засегнати общини, кметства и райони обществено обсъждане на доклада за О.. Данните от тези обсъждания следва да са вписани в съответните протоколи, които да се представят по делото. Поради това следва да се отхвърли искането за допускане до разпит на свидетели, тъй като провеждането на цитираните процедури по ЗООС не могат да се доказват с гласни, а само с писмени доказателства.
Следва да се укаже на ответника и заинтересованата страна да представят доказателства за осъществяване на процедурите по чл. 95, ал. 3 от ЗООС и чл. 97, ал. 1 от ЗООС.
Следва да се уважи и искането за издаване на съдебни удостоверения на жалбоподателя.
Водим от горното, Върховният административен съд – трето отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДОПУСКА до разпит исканите от жалбоподателя Политическа партия "Зелените" свидетели.
УКАЗВА на ответника – министъра на околната среда и водите и на заинтересованата страна [фирма] да представят писмени доказателства за проведена процедура по чл. 95, ал. 3 от ЗООС, както и за проведена процедура по чл. 97, ал. 1 от ЗООС.
ДА СЕ ИЗДАДАТ исканите съдебни удостоверения на Политическа партия "Зелените", които да послужат пред РИОСВ - П. и пред РИОКОЗ – П., въз основа на които да се снабдят с цялата документация и информация относно констатирани замърсявания на реки, кладенци и други водоизточници, чиято вода се ползва за питейна и за поливане на земя в района на [община], както и за това какви мерки са взети от съответните органи.
Определението не подлежи на обжалване.

Особено мнение: