П Р О Т О К О Л

София, 04.03.2009 година

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на четвърти март две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА СОЛАКОВА
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
при участието на секретаря Станка Ташкова
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 14767 по описа за 2008 година Document Link Icon,
докладвано от председателя ГЕОРГИ АНГЕЛОВ


На поименното повикване на страните на второ четене при спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК в 10.25 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ на ПАРКОВЕТЕ в БЪЛГАРИЯ" редовно призован, не се представлява.
ОТВЕТНАТА СТРАНА МИНИСТЪРА на РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ и БЛАГОУСТРОЙСТВО, редовно призована, се представлява от юрк.И. по пълномощно представено днес.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ЮРК.И.: Подадената жалба е недопустима на основание чл.159, т.4 от АПК, подробни възражения сме изложили и в становището си. За сдружението "Асоциация на парковете в България" липсва пряк и непосредствен правен интерес от обжалването на заповедта за одобряване на ОУП, т.е. самоопределилият се за жалбоподател не е активно легитимиран да атакува издаденият административен акт. Заповедта за одобряване на този план е окончателна и не подлижи на обжалване. Цитирали сме множество съдебни актове. С този въпрос се е занимавал и Конституционния съд и се е произнесъл, че не е налице противоконституционност на нормативния текст.
Неправилно е позоваването от страна на сдружението на чл.9, ал.2 от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда. Моля да оставите подадената жалба без разглеждане и прекратите производството.
Представям писмено становище.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, второ отделение, намира, че ход на делото не може да бъде даден. Като страна по делото следва да бъде конституирана Общински съвет-гр. Ц., с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

КОНСТИТУИРА като ответник по делото Общински съвет-гр.Ц. на когото да се изпрати препис от жалбата.
ОТЛАГА делото за друга дата с ново призоваване на страните.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.30 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: