РЕШЕНИЕ

17642
София, 23.12.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на трети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ТОДОР ТОДОРОВ
СТЕЛА ДИНЧЕВА
при секретар Маринела Цветанова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
по адм. дело 11538/2019. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 187 във вр. с чл. 194б, ал. 5 от Закона за съдебната власт/ЗСВ/.
Образувано е по жалба от А. Вутова, в качеството на участник в конкурс за избор на административен ръководител апелативен прокурор на Апелативна прокуратура София, обявен с решение на ВСС Прокурорска колегия по т. 3 от протокол № 9 от 20.03.2019г. обнародвано в ДВ бр.26/29.03.2019г. срещу решение по т. 1 от Протокол № 27 от заседание на ПК на ВСС проведено на 11.09.2019г. С него на основание чл. 194б, ал. 4 ЗСВ ПК на ВСС назначава Р. Димов - административен ръководител - районен прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" на длъжността "административен ръководител-апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура - София.
Твърди, че процедурата за избор на административен ръководител апелативен прокурор на Апелативна прокуратура София е била обявена първоначално с решение на ПК на ВСС по протокол № 24./26.09.2018г. обнародвано в ДВ бр. 81/2.10.2018г. Със заявление вх. № ВСС-13143/31.10.2018г. заявила желанието си за участие в конкурса, била допусната, участвала и била единствен кандидат и не била назначена на длъжността с решение ПК на ВСС по т. 1 от протокол № 2 от заседание, проведено на 23.01.2019г. След обявяване на настоящата процедура е участник в конкурса заедно с избрания кандидат Р. Димов, решението за което обжалва като незаконосъобразно. Поддържа, че са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, в противоречие с материално правни разпоредби и несъответствие с целта на закона-основания по чл. 146, т. 3, т. 4 и т. 5 от АПК за отмяната му. Поддържа, че е допуснато грубо нарушение на чл. 169, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ. Приложението на разпоредбата на чл. 169 ЗСВ е развито в изложението по същество като се поддържа, че мотивите за приемането на чл. 169 ЗСВ са да се назначават административни ръководители от същото или по горно звено на съдебната власт, а назначаването на кандидати за административни ръководители от по ниско ниво е изключение, което в случая не е налице, а и не са изложени мотиви, обосноваващи изключението в изказванията на членовете на ПК на ВСС преди вземане на решението, предмет на жалбата.
Ответникът, Прокурорска колегия на ВСС чрез процесуален представител юрисконсулт Димитрова взема становище за неоснователност на жалбата по съображения изложени и в писмен вид. Поддържа се,че няма нарушения при постановяване на решението и няма нарушения в процедурата преди постановяването му.
Върховен административен съд, шесто отделение намира жалбата за процесуално допустима като подадена в срок, редовна е по форма и съдържание и разгледана по същество е неоснователна.
Не се спори между страните, а и от доказателствата по приложената преписка се установява, че А. Вутова и Р. Димов са участници в конкурс за избор на административен ръководител-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура София, обявен с решение по т. 3 от протокол № 9/20.03.2019г. обнародвано в ДВ бр. 26/29.03.2019г. Процедурата за провеждането на конкурса е уредена в чл. 194а - чл. чл. 194б ЗСВ и в глава четвърта чл. 44-чл. 61 от Наредба 1 от 9.02.2017г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт на Пленума на ВСС. Алгоритъма на процесуалните действия в административното производство по провеждане на конкурса е подробно уреден, като по отношение на етапите в процеса по провеждането му няма възражения, а и при служебната проверка на представената преписка не се откриват такива. Възраженията се свеждат до приложението на чл. 169 от Закона за съдебната власт и съмнения в професионалния му опит с оглед мястото на полагане на стажа. Видно от изказванията на членовете на ПК на ВСС се установява, че подкрепата за кандидатурата на Р. Димов е с отчитане на много сериозно и отговорно решение с оглед разпоредбата на чл. 169 ЗСВ. В изказванията има подкрепа и за кандидатурата на А. Вутова и за неподкрепяне и на двамата кандидати. Решението е взето с 8 гласа, което е в съответствие с разпоредбата на чл. 33, ал. 4 вр. с чл. 30, ал. 5 т. 4 от ЗСВ която изисква мнозинство от 6 гласа. По отношение приложението на чл. 169 ЗСВ съдът намира възраженията за неоснователни. Разпоредбата посочва, че за административен ръководител се назначава прокурор от същото или по високо ниво на орган на съдебната власт, с високи професионални и нравствени качества с придобит статут на несменяемост и с положителна комплексна оценка "много добра" или "добра" от последното периодично отестиране, на когото през последните пет години не е било налагано някое от дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 с влязло в сила решение. По изключение може да се назначава прокурор от по ниско ниво на орган на съдебната власт, който отговаря на останалите изисквания по тази алинея, както и на изискванията по чл. 164. Разпоредбата не съдържа алгоритъм за практическо приложение на изключението, поради което преценката на кандидатите в конкурса следва да се извършва за всички, като следва да има мотиви защо се налага и се прилага изключението. По приложението на чл. 169 ЗСВ съдът се е произнесъл с решиение № 4448/26.03.2019г. по адм. дело № 8117/2018г. В настоящият случай обаче е налице хипотеза, равнозначна на фактическия състав при който кандидатите от същото ниво не са одобрени с решение по предходен конкурс, а настоящият се явява като приложение на изключението по чл. 169 ЗСВ. С решение по т. 1 от протокол № 2 от заседание на ПК на ВСС, проведено на 23.01.2019г. А. Вутова е била единствен кандидат за длъжността и не е била назначена за длъжността административен ръководител апелативен прокурор на Апелативна прокуратура София. Веднага след това е обявен настоящия конкурс в който тя отново е кандидат наред с избрания Р. Димов. След проведения предходен конкурс кадровия орган е преценил професионалните и нравствени качества на А. Вутова и е изложил мотиви при вземането на решението си. В настоящия конкурс е представена същата или сходна концепция от А. Вутова, която вече е била преценена и неодобрена. По отношение на професионалните й качества кадровия орган вече е бил изложил мотивите си, и предвид краткия период от предишната преценка е налице правно положение в хипотезата на изключението по чл. 169 ЗСВ да бъде назначен кандидат от по ниско ниво. Това положение е обективно съществуващо и дори да няма мотиви на ПК на ВСС, че се намира в тази ситуация, на практика няма одобрен кандидат от ПК на ВСС от същото ниво и следва да се избере кандидат от по ниско ниво. По отношение професионалните му качества в субективната преценка на членовете на ПК на ВСС е да прецени тези предпоставки с оглед на доказателствата и концепцията, каквато е една от основните функции на административния орган. При вземане на решението са изложени подробни мотиви от членовете на ПК на ВСС относно концепцията и качествата на избрания кандидат, поради което няма нарушения в обосновката на избора от такъв аспект.
Предвид изложеното доводите за незаконосъобразност на решението са неоснователни, а жалбата не основателна и като такава следва да бъде отхвърлена.
При този изход на делото на ответника ПК на ВСС се дължат разноски в размер на 200 лева на основание чл. 78, ал. 8 ГПК вр. с чл. 37 ЗПП и чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ.
Воден от горното Върховен административен съд, шесто отделение

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А. Вутова, в качеството й на участник в конкурс за избор на административен ръководител апелативен прокурор на Апелативна прокуратура София, обявен с решение на ВСС Прокурорска колегия по т. 3 от протокол № 9 от 20.03.2019г. обнародвано в ДВ бр.26/29.03.2019г., срещу решение по т. 1 от Протокол № 27 от заседание на ПК на ВСС проведено на 11.09.2019г., с което на основание чл. 194б, ал. 4 ЗСВ ПК на ВСС назначава Р. Димов-административен ръководител-районен прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" на длъжността "административен ръководител-апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура - София.
ОСЪЖДА А. ВУТОВА да заплати в полза на ПК на ВСС разноски в размер на 200/двеста/ лева представляващи юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.