П Р О Т О К О Л

София, 22.05.2014 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
МАРИЕТА МИЛЕВА
при участието на секретаря Мария Попинска
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 4137 по описа за 2014 година Document Link Icon,
докладвано от съдията МАРИЕТА МИЛЕВАНа поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

МОЛИТЕЛЯТ Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА - редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Кмета на [община] - редовно призован, не се явява и не се представлява.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА ИСКАНЕ ЗА ОТМЯНА по 239, т.1 и 5 АПК от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА на определение по адм. дело № 322/2014 г. на ВАС, седмо отделение, в което има искане и по чл.292 от ГПК.

По така формулираното искане за спиране на производството на основание чл.292 от ГПК, съдът констатира, че разпоредбата на чл.292 от ГПК се отнася единствено за производството пред касационната инстанция на Върховния касационен съд. Същото не е приложимо в настоящето производство, тъй като освен, че делото се разглежда пред Върховен административен съд, касационното производство пред ВАС е изрично уредено в АПК и няма възможност за субсидиарно прилагане на ГПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на производството по чл.292 от ГПК и предлагане на Общото събрание да постанови тълкувателно решение.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:


ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: