ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12381
София, 18.09.2019

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в закрито заседание на седемнадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БИСЕРКА ЦАНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МИРОСЛАВ МИРЧЕВ
РОСИЦА ДРАГАНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяБИСЕРКА ЦАНЕВА
по адм. дело 5736/2019. Document Link Icon


Производството е образувано по жалба на М. Вранеску от [населено място], [жилищен адрес] с която е оспорена разпоредбата на чл. 40 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приета в Решение на Пленума на ВСС по протокол № 37 от 27.11.2018 г., т.6.
В молба от 12.09.2019 г. е направено искане за спиране на изпълнението на оспорената разпоредба, в която се твърди, че към настоящия момент се провеждат множество конкурси за повишение в рамките на съдебната система, като конкурсните комисии при оценяване на кандидатстващите за повишение и преместване магистрати извършват класирането по установените в наредбата критерии, а не съобразно критериите установени със Закона за съдебната власт. След като конкурса вече приключи, изборът е проведен по променени критерии, то съответно трудно това може да се промени от участниците засегнати от това класиране. С това се нанася вреда както на обществото, така и на всички участващи в конкурса магистрати.
Настоящият състав намира искането за неоснователно.
Съгласно чл. 190, ал. 1 от АПК, оспорването на подзаконовия нормативен акт не спира действието му, освен ако съдът постанови друго. По силата на препращаща разпоредба на чл. 196 АПК основанията, подлежащи на установяване се съдържат в чл. 166, ал. 2 от АПК и са свързани с настъпването на значителна или трудно поправима вреда за оспорващия. Посочените от жалбоподателката факти и обстоятелства не са конкретни и не са подкрепени с писмени доказателства. Допълнително следва да бъде посочено, че не обуславят настъпване на преки и непосредствени вреди от действието на оспорената разпоредба, а само хипотетични опасности. Характерът и размерът на евентуалните вреди от действието на акта подлежат на доказване от оспорващите.
Предвид изложеното и на основание чл. 190 от АПК, Върховният административен съд, състав на осмо отделение,ОПРЕДЕЛИ:


ОТХВЪРЛЯ искането на М. Вранеску от [населено място] за спиране на изпълнението на разпоредбата на чл. 40 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приета в Решение на Пленума на ВСС по протокол № 37 от 27.11.2018 г., т. 6.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.