РЕШЕНИЕ

6519
София, 15.05.2014

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на четиринадесети май две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА МАТЕЙСКА
ЧЛЕНОВЕ:
ТОДОР ПЕТКОВ
СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ
при секретар Илиана Илиева
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаСВЕТОСЛАВ СЛАВОВ
по адм. дело 6256/2014. Document Link Icon


Производството е по чл. 58 от Изборния кодекс /ИК/.
Производството е образувано по жалба от А. Г. Г. и С. К. М. и двамата от [населено място], против решение № 312 – ЕП от 08.05.2014 г. на Централната избирателна комисия. С него е оставено без уважение подадения сигнал на граждани, представители на ПМ /Протестна мрежа/ за провеждане на предизборна агитация на Политическа партия „Атака” в нарушение на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.
В жалбата се прави оплакване за неправилност на решението на ЦИК, като се релевира допуснато нарушение на съществени административно производствени правила, противоречие с материалноправни разпоредби и с целта на закона. По изложените съображения се моли, решението да се отмени, като се постанови друго с което да се върне на ЦИК със задължителни указания за произнасяне при спазване на материалния и процесуалния закон.
Жалбоподателите – А. Г. Г. и С. К. М., редовно призовани, явяват се лично и чрез процесуалния си представител адв. М. Ш., който поддържа жалбата по наведените доводи в нея и моли съда да отмени обжалваното решение.
Ответната страна - ЦИК, чрез процесуалния си представител Р. М., упълномощена с решение № 9 от 23.03.2014 год. на Централната избирателна комисия оспорва жалбата, като поддържа, че решението на ЦИК не е постановено при твърдените нарушения. По изложените съображения моли, жалбата да не се уважава.
Заинтересованата страна – ПП "Атака", редовно призована, не се представлява.
При проверка на процесуалната допустимост на жалбата, съдът констатира, че производството пред Централната избирателна комисия /ЦИК/ е образувано по сигнал с вх. № ЕП – 23-156 от 07.05.2014 г. на ЦИК, подписан от представители на Протестна мрежа /ПМ/ в който са посочени трите имена и адрес на 17 физически лица, включително и настоящите жалбоподатели. В сигнала са били изложени твърдения, че ПП „Атака” разпространява чрез поставяне на билбордове и други носители на външна реклама, агитационни материали на партията като по този начин е нарушен реда за провеждане на предизборната агитация в изборите за членове на Европейски парламент от Република България. С оглед на това, е направено искане ЦИК да вземе решение с което да укаже на ПП „Атака” да постави върху рекламните материали надпис, че купуването и продаването на гласове е престъпление, съобразно изискванията на чл. 182, ал. 2 изречение „първо” от ИК или да премахне материалите.
В подадения сигнал е наведено и второ твърдение за допуснато нарушение на реда за провеждане на политическа агитация. За да обосноват това нарушение, подателите на сигнала считат, че чрез билбордове и други носители за външна реклама с изписването на ПП ”Атака” и изображение на водача на листата за избори за членове на Европейския парламент и председател на партията Волен С. се извършва политическа агитация.
С решението, предмет на настоящото производство, е Централната избирателна комисия оставила без уважение сигнала с искане за отстраняване допуснатото нарушение от ПП „Атака” на условията и реда за провеждане на предизборната агитация. За да достигне до този извод ЦИК е приела, че от представените снимки на хартиен и електронен носител се съдържа реклама на телевизия „A. АТАКА”, като на една от снимките освен рекламата се съдържа и числото 20, което съвпада с поредния номер на ПП”Атака” в бюлетината за гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България. С оглед на липсата на доказателства представени от подателите на сигнала относно местоположението на билборда, на който е привнесена допълнителната информация, състояща се от изписване на номера на бюлетината, както и съмнението относно достоверността на представения снимков материал, административния орган е постановил обжалваното решение, с което е оставил без уважение подадения сигнал.
Настоящият състав на Върховният административен съд, четвърто отделение намира жалбата, подадена от А. Г. Г. и С. К. М. и двамата от [населено място] за процесуално допустима, подадена при наличие на правен интерес, в срока по чл. 58, ал. 1, от ИК и срещу решение, което подлежи на съдебен контрол.
Обжалваното решение е неправилно. Същото е необосновано и постановено при неизяснена фактическа и правна обстановка.
Изложените от Централната избирателна комисия мотиви са бланкетни, като направените изводи са неясни и са в противоречие със събраните доказателства. В решението си Централната избирателна комисия е цитирала §1, т. 17 от ДР на ИК, в който е дадено легално определение на понятието „предизборна агитация”, без да конкретизира възможното въздействие върху гласоподавателите чрез изписване на числото 20, което безспорно представлява поредния номер на ПП”Атака” в бюлетината за гласуване. При произнасянето си решаващият орган напълно необосновано и неясно е посочил, че е възможно да се монтира или добави изображението на числото 20 на представения снимков материал. След като в материалите по преписката са били налице данни за автора на публикуваната снимка на рекламния билборд, поради което и при спазване на принципа за служебното начало решаващият орган е следвало да събере всички необходими доказателства дори и когато няма искане от заинтересованите лица. Видно от приетото в съдебното заседание разпечатано копие на страница на електронно издание "Клуб Z" става ясно за датата, мястото и автора на направената снимка. Приложената информация отразяват възможността за извършване на процесуални действия по изясняване на тези правнорелевантни факти.
На следващо място, в обжалваното решение, решаващият орган не е изследвал наведените доводи за допуснато нарушение от ПП”Атака” за използването на търговска реклама на електронната медия телевизия „А.” за политически внушения. Действително в сигнала не се сочи правната норма с която е въведена тази забрана, но именно с оглед на пълното, всестранно и обективно изследване на всички обстоятелства от значение за изясняване на случая решаващият орган е следвало да извърши необходимите процесуални действия по изясняване на спорните обстоятелства. От представената в съдебно заседание разпечатка от публичния регистър на Съвета за електронни медии /С./ е видно, че е регистрирана телевизия с наименование „А.” с информационно-образователен профил. В случая, от приложените писмени доказателства е видно, че върху рекламните пана към наименованието на медията са налице данни за добавяне към наименованието на медията и наименованието на ПП ”Атака”, както и стилизирано изображение на профила на Волен С., което както е посочено от представител на партията в приложеното възражение, представлява управленска програма на партията за 2013 г.
При така установеното, настоящия състав на Върховния административен съд намира, че дори да се приеме, че върху рекламния материал не е налице призив за подкрепа или неподкрепа за тази партия, в случая става въпрос за забрана за недопускане в търговска реклама да се отправят внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет, която запрета е въведена в разпоредбата на чл. 191 от ИК. В изложеното от Централната избирателна комисия не става ясно какви са мотивите въз основа на които приема, че не е налице нарушение на цитираната разпоредба, нито е обсъден и изяснен въпросът дали е регистрирана телевизия с такова наименование „A. АТАКА”, която е рекламирана чрез билбордове, собственост на [фирма], видно от приложението към представеният в съдебното заседание договор между дружеството наемодател и наемателя ПП”Атака”.
Ето защо след като решаващият орган не е изяснил правнозначими обстоятелства, при отсъствието на които не е могъл да извърши точна и обоснована преценка за основателността на подадения сигнал е постановил неправилно и необосновано решение, което следва да бъде отменено и преписката върната за ново разглеждане съобразно указанията по тълкуването и прилагане на закона дадени в настоящото решение, като съобрази условията на чл. 142 от АПК и новопредставените писмени доказателства.
По тези съображения , Върховния административен съд - четвърто отделение,
РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 312 - ЕП от 08.05.2014 г., постановено по сигнал с вх. № ЕП-23 -156 от 07.05.2014 г. на Централната избирателна комисия.
ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, при съобразяване със задължителните указания дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението не подлежи на обжалване.

Особено мнение: