ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

11389 / 2014

По жалба (протест) на


срещу

Писмо изх.№91-02-676#5 и изх.№93-00-795/2014 на КФН
ДокладчикПавлина НайденоваСтатусОпределено
МатерияЗКФН
ВидпървоинстанционноЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на11.09.2014 г.Деловодител Румяна Димитрова
Свършено на02.10.2014 г.