РАЗПОРЕЖДАНЕ
по хода на делотоСофия, 06.01.2020Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ДОКЛАДЧИК:
МИРА РАЙЧЕВА

сложи на разглеждане адм. дело № 14199 по описа за 2019 година Document Link Icon,

Настоящото дело е образувано по три касационни жалби, съответно от Консорциум "Витоша", Консорциум между "Еърпортс де Пари" ЕС.ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ Холдинг" А.Ш. и от "Фрапорт България" ЕАД.
Към касационната жалба на Консорциум между "Еърпортс де Пари" ЕС.ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ Холдинг" А.Ш. е приложена и молба за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.
Преписи от касационните жалби и от молбата за отправяне на преюдициално запитване следва да се изпратят на насрещните страни, поради което съдът

РАЗПОРЕДИ:
Преписи от касационните жалби на Консорциум "Витоша", Консорциум между "Еърпортс де Пари" ЕС.ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ Холдинг" А.Ш. и от "Фрапорт България" ЕАД да се изпратят на насрещните по тях страни с възможност за писмен отговор в 14- дневен срок.
Препис от молбата на Консорциум между "Еърпортс де Пари" ЕС.ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ Холдинг" А.Ш. да се изпрати на всички останали страни с възможност за становище в 7- дневен срок от получаването.
След изтичане на седмодневния срок за всяка от насрещните страни по молбата на Консорциум между "Еърпортс де Пари" ЕС.ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ Холдинг" А.Ш. за отправяне на преюдициално запитване, делото да се докладва за произнасяне по нея.