ОПРЕДЕЛЕНИЕ

7720
София, 20.06.2017

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в закрито заседание на петнадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
МАДЛЕН ПЕТРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяСВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
по адм. дело 6700/2017. Document Link Icon


Производството по делото е по реда на чл. 229, ал.1, т.1 АПК.
Образувано е по частен протест на Н. Ц. - прокурор в Окръжна поркуратура - гр. Перник срещу определение № 125/25.05.2017 г., постановено по адм. дело № 260/2017 г. по описа на Административен съд - гр. Перник, с което е оставен без разглеждане протеста му срещу решение № 64/21.04.2017 г. на Общински съвет - гр. Трън по протокол № 8, с което се одобрява предложението за произвеждане на местен референдум за прякото решаване на въпроса "Против ли сте Община - Трън чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални подземни богатства?" и е прекратено производството по делото. В частния протест на прокурора се съдържат оплаквания, че обжалваното определение е неправилно, тъй като посоченият от съда срок за обжалване по чл. 32, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) регламентира срок е приложим само за лицата, посочени в чл. 27, ал.1, 2 и 3 от същия закон. Твърди, че в ЗПУГДВМС липсва специална разпоредба, която да изключва приложението на чл. 149, ал. 4 АПК. Позовава се на определение по адм. дело № 6451/2013 г. на ВАС, Четвърто отделение. Излагат се и доводи в протеста, че дори да се приеме, че е бил депозиран в съда на 22.05.2017 г. нормативно определения срок бил спазен, тъй като денят, в който изтича едномесечният срок - 21.05.2017 г. е неприсъствен ден и затова срокът изтича на следващия присъствен ден - 22.05.2017 г. Изложено е и становище, че протестът не бил внесен отделно, тъй като на Окръжна прокуратура - гр. Перник било известно, че Областният управител на гр. Преник е предявил искова молба и прокуратурата е встъпила в този процес, но впоследствие искът бил оттеглен. Подробни съображения, обосноваващи посочените оплаквания са развити в частния протест, с който се иска отмяна на обжалваното определение и моли съда делото да се върне на Административен съд - гр. Преник за продължаване на следващите се съдопроизводствени действия.
Ответникът Общински съвет - гр. Трън чрез представляващия го Б. Х. в писмено възражение, депозирано по чл. 232 АПК оспорва протеста и по подробно изложени съображения моли да се остави в силаобжалваното определение като правилно.
Върховният административен съд, Първо отделение счита, че частният протест е подаден в сорка по чл. 230 АПК и е процесуално допустим, но разглеждан по същество е неоснователен поради следното:
За да остави без разглеждане частния протест на Н. Ц. - прокурор в Окръжна прокуратура - гр. Преник и прекрати производството по делото състав на Административен съд - гр. Перник е приел, че е просрочен. Според съда съгласно чл. 32, ал.1 ЗПУГДВМС срокът е изтекъл на 04.05.2017 г., както и че посочената разпоредба от специалния закон след като урежда сроковете за обжалване, не се прилага чл. 149, ал. 4 АПК.
Обжалваното определение е правилно постановено.
Разпоредбата на чл. 32, ал.1 ЗПУГДВМС предвижда, че решението на общинския съвет, с което се произнася по искане за произвеждане на вестен референдум, може да се обжалва от лицата по чл. 27, ал.1, 2 и 3 от същия закон или от съответния областен управител пред съответния административен срок в 7-дневен срок от обявяването му.
Неоснователно е твърдението в протеста, че чл. 32, ал.1 ЗПУГДВМС, който урежда срока за обжалване решението на общинския съвет не обвързва прокуратурата, която може да протестира тези решения, а следва да се приложи чл. 149, ал. 4 АПК. ЗПГУДВМС. Този закон урежда редът и организацията за прякото участие на гражданите в държавната и местна власт и мерките по изпълнение на Регламент (ЕС) №211/2011 г. за гражданската инициатива. Обосновано първоионстанционният съд е приложил разпоредбата на чл. 32, ал.1 ЗПГУДВМС, която предвжида 7-дневен срок за обжалване решенията на общинския съвет, приемайки че тя е специална по отношение на чл. 149, ал. 4 АПК. Правилно съдът се е аргументирал за този срок, който като процесуален е преклузивен с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, според който за всички неуредени в закона въпроси относно произвеждането на национален и местен референдум се прилагат съответните разпоредби на Изборния кодекс (ИК), което означава, че законодателят в този закон е уредил срокове с оглед на възникналите правоотношения по прилагането му, които да бъдат по-кратки. Затова и не са приложими в условията на субсидиарност разпоредбите на АПК, поради което правилно съдът е приел, че при прилагането на ЗПУГДВМС не са относими сроковете по АПК. Настоящият съдебен състав на ВАС, Първо отделение изцяло подкрепя изводите в обжалваното определение, че специалната разпоредба за обжалване решенията на общинския съвет относно прякото участие на гражданите в държавната и местна власт дерогира общата на чл. 149 АПК. В този смисъл не следва да получи подкрепа и цитираното в частния протест определение по адм. дело № 6451/2013 г. на ВАС, Четвърто отделение
С оглед гореизложеното насотящият съдебен състав счита, че обжалваното определение не страда от пороците, посочени в частния протест и като правилно на основание чл. 221, ал. 2, предл.1 АПК следва да бъде оставено в сила.
Върховният административен съд, Първо отделениеОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 125/25.05.2017 г., постановено по адм. дело № 260/2017 г. по описа на Административен съд - гр. Перник.
Определението е окончателно.