П Р О Т О К О Л

София, 16.05.2016 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЕТА МИЛЕВА
СИБИЛА СИМЕОНОВА
при участието на секретаря Валерия Георгиева Георгиева
и с участието на прокурора Тодор Мерджанов
сложи на разглеждане дело № 6232 по описа за 2015 година Document Link Icon,
докладвано от председателя ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:
КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБОПОДАТЕЛИ:
Р. С. С., редовно призован, явява се лично.
Български хелзинкски комитет, редовно призован, не изпраща процесуален представител.
ОТВЕТНИТЕ СТРАНИ:
Комисия за защита от дискриминация, редовно призован, представлява се от юрк. А., надлежно упълномощена.
М. К. Б., редовно призован, не се явява, не се представлява.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА ПРОКУРОР Т. М..

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба с приложено към нея решение на английски език и извадка от годишен доклад на Български хелзинкски комитет "Правата на човека в България през 2014 година".
ДОКЛАДВА възражение изготвено от Р. С. С. и Български хелзинкски комитет, относно искането за заплащане на държавна такса.

Р. С.: Поддържам касационната жалба.
Със същата съм представил решение на английски език, но не разполагам с превод на български език и не мога да представя такъв.Няма да соча доказателства.
Юрк. А.: Не оспорвам касационната жалба. Няма да соча доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Р. С.: Моля да уважите касационната ми жалба и да отмените решението на Административен съд - София град (АССГ) като необосновано и в противоречие с материалния закон, да оставите в сила решението на Комисията за защита от дискриминация.
Моля да ми бъде даден срок за представяне на писмени бележки.
Юрк. А.: Моля да уважите касационната жалба по изложените в нея аргументи. Да отмените първоинстанционното решение. Административния съд неправилно е приел, че е необходимо изследване сред жените как са възприели процесната статия. За да е налице дискриминация е достатъчно да е налице обективен факт на неравно третиране какъвто е въпросната статия.
Първоинстанционният съд не е отчел и забраната по чл. 5 във връзка с § 1, т. 1 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр) че има абсолютен характер, а именно, че третиране накърняващо достойнството не може да бъде оправдано със свободата на изразяване на мнения.
ПРОКУРОРЪТ: Касационните жалба са подадена в срок ,допустими са ,но по същество е неоснователни.
Съдебния акт на АССГ с който е отменено решение № 478 от 18.12.2014г. на Комисия за защита от дискриминация в частта в която е установено че с написването на статията „Краят“ е извършил акт на дискриминация под формата на тормоз по смисъла на чл. 5 от ЗЗДискр. и е нарушил забраната по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. е законосъобразен.
В статията си „Краят” М. К. Б. посочва някои от биологичните функции на жените без да извършва сравнения с пола на мъжа. Съдът е изложил подробни мотиви защо не е налице пряка дискриминация по признак "пол", които следва да се споделят.
Според установената съдебна практика дискриминация е всяко по - неблагоприятно третиране или поставяне в неравностойно положение на лица на база на установените в чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. признаци. В разпоредбата на т. 7 от § 1 на ДР на ЗЗДискр. е дадено определение на понятието "неблагоприятно третиране" – това е всеки акт, действие или бездействие,което пряко или непряко засяга права или законни интереси. В нормите на ал.2 и ал. 3 на чл. 4 от ЗЗДискр. се съдържа определение на понятията "пряка дискриминация" и "непряка дискриминация", като и в двата случая санкционираният от закона вредоносен резултат се изразява в поставянето на отделни лица или категория лица в по- неблагоприятно положение от други при сравними сходни белези. Неправомерният диференциран подход към дадено лице или определен кръг лица трябва да е обвързан от признак по чл. 4 от ЗЗДискр. В този смисъл не е достатъчно да се установи неблагоприятно третиране на определено лице или лица, а е необходимо да се докаже още, че това неблагоприятно третиране е извършено по някой от признаците, очертани в чл. 4 от ЗЗДискр.,като следва да е налице и пряка причинно-следствена връзка между неблагоприятно третиране, и определен признак по цитирания чл. 4 от закона. Посоченото в статията не засяга правата на жените в политическата, икономическата, социалната, културната, гражданската или всяка друга област. Написаното в статията не осъществява всички елементи от фактическия състав на приложимата специална правна норма и признака „пол“ Освен това съдържанието на статията относно жените не противоречи по никакъв начина и с Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и чл. 17 от Конвенция за защита правата на човека и основните свободи и не осъществява всички елементи от фактическия състав на приложимата специална правна норма и признака „пол“. Субективните възприятия на жалбоподателите, които се отъждествяват крайно вулгарен и негативен образ на жената, е плод на тяхна лична преценка и самоусещане и в никакъв случай не може да послужи за общовалиден критерий и да обоснове наличието на предпоставките на нарушение, съставомерно по чл. 4 , ал.1,
В предвид изложеното считам ,че решението на АССГ е правилно и следва да остане в сила.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: