П Р О Т О К О Л

София, 18.05.2020 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РУМЯНА ПАПАЗОВА
ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
ДЕСИСЛАВА СТОЕВА
при участието на секретаря Мариана Салджиева
и с участието на прокурора Маринела Тотева
сложи на разглеждане дело № 12754 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от председателя РУМЯНА ПАПАЗОВА


На именно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на първо четене в 11.04 часа:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Сдружение "Екологично сдружение за земята", редовно призовано, се представлява от адв. Велов, с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ: Директорът на РИОСВ гр. София, редовно призован, се представлява от адв. Митева, надлежно упълномощена.
ОТВЕТНИКЪТ: В. Кирев, редовно призован, не се явява и не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Национално сдружение за защита собствениците на имоти гр. София, редовно призовано, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Сдружение "Коалиция за устойчиво развитие", редовно призовано, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Сдружение независим обществен контрол, редовно призовано, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: "Топлофикация София" ЕАД, редовно призовано, се представлява от адв. Данаилов, с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ: Столична община, редовно призована, се представлява от адв. Дончева, с пълномощно по делото.
За ВАП се явява прокурор Тотева.
АДВ. ВЕЛОВ: Да се даде ход на делото.
АДВ. МИТЕВА: Да се даде ход на делото.
АДВ.ДАНАИЛОВ: Да се даде ход на делото.
АДВ. ДОНЧЕВА: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА постъпило писмо от процесуалния представител на касационния жалбоподател с приложен към него заверен превод от лицензиран преводач на научната разработка на диоксините и въздействието им върху човешкото здраве.

Адв. Велов: Моля да се приеме представеното доказателство. Други доказателства няма да представям.
Адв. Митева: Няма да представям доказателства. Не сме се запознали с преведената статия.
Адв. Велов: Предоставям екземпляри на страните да се запознаят. Представям оригинала на превода, заверен от лицензиран преводач на съда.
Адв. Данаилов: Нямам възражения относно превода. Считаме, че е неотносимо и не следва да бъде съобразявано. Относно документа не го оспорвам.
Адв. Дончева: Считам, че същия документ представен в предходното заседание и в днешното заседание с превод е неотносим към спора. Касае се за статия, а не за научен документ. Видно от съдържанието на самия документ касае един индивидуален случай с президента на Украйна. Няма нищо общо с настоящия спор, който касае решение по ОВОС. Считам същия за неотносим. Не възразявам да бъде приет.
Адв. Митева: Присъединявам се към становището на адв. Дончева и адв. Данаилов. Поддържам, че така представената статия е неотносима. Същото съм заявила и в предходното заседание. Моля съдът да го цени с крайния съдебен акт доколко е относим към предмета на делото.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ намира, че следва да бъде приет представения от касационния жалбоподател заверен превод от лицензиран преводач на научна разработка за диоксините и въздействието им върху човешкото здраве, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заверен превод от лицензиран преводач на научната разработка за диоксините и въздействието им върху човешкото здраве.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, VІ отделение счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
Адв. Велов: Моля да уважите касационната жалба и постановите решение, с което да отмените изцяло първоинстанционното решение. Моля да съобразите наведените в касационната жалба фактически и правни доводи, и аргументи. Искам да обърна внимание на няколко по-важни обстоятелства. Първоинстанционният съд напълно неоснователно и в противоречие с материалния и правния закон е отхвърлил възраженията ни за неправилно определяне на засегнатата общественост. Искам да обърна внимание, че определянето на засегнатата общественост не е въпрос оставен на свободна и безконтролна преценка на административния орган. Административният орган няма право да определя засегнатата общественост по свое собствено усмотрение, а според качеството "засегнатост", което не се придобива по силата на решението на административния орган, а обективно е обусловено от фактите и обстоятелствата в конкретния случай. Върховният административен съд се е произнесъл вече по този въпрос с решение № 3397/11.03.2014 г. по адм. дело № 14492/2013 г. От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че установените над нормата емисии със замърсяващи въздуха веществаq които ще генерира инсталацията за изгаряне ще обхващат районите "Надежда", "Нови Искър", "Подуяне", "Кремиковци" като освен това през тези райони ще се осъществява транспортиране на генерираните от изгарянето опасни отпадъци, които се създават с изгарянето на РДФ, следователно безспорно е, че административният орган неправилно е определил засегнатата общественост като жителите на посочените райони не са били уведомени за инвестиционното предложение и не са били проведени обществени обсъждания. Това представлява особено съществено нарушение на административнопроизводствените правила и е основание за отмяна на обжалвания акт, особено когато се вземе предвид обстоятелството, че се предвижда изграждане на инсталация, която ще създава между 25 и 35 тона опасни отпадъци всеки ден в продължение на 30 години. Първоинстанционният състав не е обсъдил доводите ни за липсата на оценка на въздействието по отношение на генерираните опасни отпадъци от инсталацията за комбинирано производство на енергия в гр. София. Необоснован е изводът на административния орган, че не се очаква значимо отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните опасни отпадъци, като се има предвид факта, че се предвижда експлоатация на инсталацията за изгаряне да е с продължителност 30 г. и при непрекъснат технологичен процес и ще бъдат изгаряни 180 000 тона РДФ за всяка година от тези 30 г. количествата на генерираните опасни отпадъци е също огромно. Нито в обжалвания административен акт, нито в доклада по оценка на въздействие на околната среда са разгледани неорганизираните емисии, които биха могли да възникнат при съхранението и транспортирането на опасните отпадъци. Административният орган не е обсъдил възможните въздействия на опасните отпадъци върху здравето на хората и върху околната среда, не са посочени възможните въздействия на опасните отпадъци при транспортни произшествия, въпреки предвиждането да бъде извършван транспорт на 35 тона опасни отпадъци на ден или общо 300 000 тона опасни отпадъци за целия период. Не е разгледан въпросът за натрупването на диоксини в околната среда, които ще се отделят от новия комин 4 в околната среда, както и разпространението им до населените места и обработваемите земеделски площи. На трето място първоинстанционният състав не е обсъдил доводите ни по отношение на непълнота в решението по ОВОС и в доклада по ОВОС по отношение на здравния риск за населението. Обжалваният административен акт не съдържа оценка за влиянието върху здравния и демографския статус на населението при осъществяване на инвестиционното предложение. В решението по ОВОС и в доклада по ОВОС не се съдържа информация за здравния риск за населението. Посочено е, че от инсталацията за изгаряне ще се отделят нови замърсители в атмосферния въздух. В т. 5.11.1.4 е направен необоснован извод, че въздействието на тези опасни замърсители щяло да бъде ограничено само в рамките на площадката на инсталацията за изгаряне. Не е разгледан въобще здравния риск при аварийни ситуации и са предвидени мерки за здравна защита единствено на работещите в предприятието, не и на населението. На стр. 334 от ДОВОС се съдържат само цитати на писмо от Столична здравна инспекция от 2013 г. и бланкетно отбелязване, че всичко било изпълнено в ДОВОС, което не отговаря на действителността. На четвърто място на страница 290 от ДОВОС е посочено, че производствената дейност на "Топлофикация-София" не попада в обхвата на раздел І, глава VІІ от ЗООС за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества като предприятие с нисък или висок рисков потенциал. Административният орган единствено е посочил, че в доклада по ОВОС били разгледани възможните аварии, т. 12 на стр. 5 от решението, което не отговаря на истината, тъй като навсякъде в ДОВОС само е посочено, че не е вероятно възникването на авария. Същевременно на площадката на инсталацията за изгаряне се предвижда изграждане на силози за съхранение на повече от 250 тона опасни отпадъци с богато съдържание на диоксини и фурани посочени изрично в приложение № 3 от ЗООС, които са опасни за човешкото здраве, имат канцерогенно действие, причиняват намаляване на имунната защита, причиняват аномалии на репродуктивното развитие, патологии на нервната система, нарушават работата на ендокринната система, нарушаване на дейността на щитовидната жлеза, могат да се натрупат в плода на майчиния организъм и майчиното мляко, и дори в нищожни дози могат да предизвикат малформации. Диоксините и фураните са предвидени изрично в приложение № 3 от ЗООС. Считам, че първоинстанционният съд е трябвало да отмени обжалвания административен акт на това основание, тъй като не е проведена процедура по глава VІІ от ЗООС за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества, а безспорно по отношение на инсталацията за изгаряне са приложими посочените разпоредби. На основание чл. 168, ал. 1 АПК съдът е бил длъжен служебно да провери законосъобразността на всички основания по чл. 146 от АПК, включително за съществено нарушение на административнопроизводствените правила и противоречие на материалноправните разпоредби. Опазването на здравето на хората е висша ценност, която не може да бъде измерена с временни икономически ползи и оползотворяване на някакви фондове дори били те и европейски, а отрицателното въздействие върху здравето и околната среда причинени от реализацията от инвестиционното предложение ще има отражение върху човешкия живот в продължение на десетилетия.
Адв. Митева: Моля да оставите касационната жалба без уважение. Подробни доводи съм развила в отговора на касационната жалба и в писмените бележки, които ще представя. Изложените доводи от процесуалния представител на Сдружение за земята са идентични, с тези които той изложи и пред АССГ и пред настоящия съдебен състав. Не е вярно, че не е определена правилно засегнатата общественост. Административен съд София-град подробно е изложил обосновани доводи в решението си. Също така колегата знае много добре, че има становище и на РЗИ по отношение на т.н. здравен риск. С цел процесуална икономия представям писмени бележки, Моля да оставите жалбата без уважение като недоказана и неоснователна.
Адв. Данаилов: Присъединявам се към казаното от колежката - представител на РИОСВ. Моля да оставите без уважение подадената касационна жалба. Бих искал само да отбележа, че изложените в касационната жалба и в настоящото съдебно заседание аргументи в пледоарията на колегата всъщност не би следвало да се правят в касационна инстанция, тъй като това са аргументи по същество и въобще не реферират към обжалвания първоинстанционен съдебен акт, а говорят за административния акт. Предмет на настоящото касационно производство е именно първоинстанционното съдебно решение, в което подробно са обсъдени всички събрани доказателства, вкл. и направените експертизи и те в съвкупност дават отрицателен отговор на повдигнатите от колегата въпроси, в който смисъл Ви моля да постановите своя акт и да присъдите на доверителя ми направените разноски, съгласно списъка представен заедно с доказателствата в предходното съдебно заседание.
Адв. Велов: Правя възражение за прекомерност на разноските на колегата и представям списък с разноски.
Адв. Дончева: Моля да оставите без уважение жалбата на Сдружение за земята. Поддържам изцяло всички аргументи, които са изложени подробно в депозирания отговор на касационната жалба. Искам да отбележа няколко неща. На първо място в цялото изложение на процесуалния представител на Сдружение за земята във всяко изречение се съдържаше словосъчетанието опасни отпадъци. Такива опасни отпадъци не се съдържат по решението за ОВОС. Такова твърдение имаше в първата инстанция, поради тази причина бе допуснато заключение на вещо лице - експерт по здравен риск. Заключението е подробно, мотивирано и е прието по делото. Всички изложени от касатора въпроси бяха подробно изследвани от първоинстанционния съд. На следващо място, моля да обърнете внимание, че в първоинстанционното производство основните твърдения на жалбоподателя по отношение на неправилно определяне на кръга на заинтересованата общественост също беше предмет на допусната по делото експертиза. Експертите единодушно потвърдиха на експертно ниво, че се касае за правилно определяне на тази заинтересована общественост. Не виждам причина за отмяна на постановения от АССГ акт, поради което моля да го оставите в сила.
Адв. Митева: Правя възражение за прекомерност на разноските на жалбоподателя.
Адв. Велов: Правя възражение за прекомерност на разноските по отношение на представителя на "Топлофикация-София".
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба срещу оспореното решение е подадена в срок, от надлежна страна, допустима е, като по същество е неоснователна.
Не са налице касационните отменителни основания по чл.209, т.3 АПК, като доводите ми за това са следните:
При анализа на събраните гласни и писмени доказателства,първоинстанционният съд е приел, че предмет на оспореното пред него Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СО-03-03/2015г. от 28.08.2015 г. на Директора на Регионална инспекция за околна среда- София е одобряване на инвестиционно предложение, предвиждащо „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в град София за оползотворяване на RDF / Refuse D. Fuel/ отпадък“ на площадка Топлофикация „София“ в поземлен имот с идентификатор 68134,511,4, район „София“.
Правилно съдът е посочил, че инсталацията е част и трета фаза в Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община, като предвижда оползотворяване главно на RDF / Refuse D. Fuel/ отпадък от дейността на Завод за механично и биологично третиране на отпадъци с производство на RDF – гориво.
Наред с изложеното съдът е посочил, че всички предходни актове на РИОСВ свързани с посочената площадка и изграждането на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община на посочената площадка са потвърдени с влезли в сила съдебни актове,поради което доводите на жалбоподателите са били оставени без уважение.
В съответствие с разпоредбата на чл.93, ал.1т.1 вр. ал.3 ЗООС предложенията, ИП,както и инвестиционните предложения по разширяване на съществуващи депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци,каквото е и настоящето ИП подлежат на преценка за необходимост от извършване на ОВОС.
В случая решението на РИОСВ – София е издадено от компетентен орган, при спазване на разписаните в чл.93 от ЗООС и чл.2 - чл.8 от Наредбата за ОВОС, процедури,като възложителят е представил необходимата информация за характеристиките на инвестиционното предложение и за вредното въздействие при оползотворяване на посочените отпадъци/ RDF / Refuse D. Fuel/ върху околната среда и човешкото здраве. Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение №1, т.2.1. към чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и в съответствие с чл.92, т.1 от ЗООС задължително подлежи на оценка на въздействието върху околната среда, в какъвто смисъл е и издаденият административен акт.
В тази насока в съответствие с разпоредбата на чл.7, ал.2, т.2 от Наредбата за ОВОС, директорът на РИОСВ-София е провел необходимите консултации с други административни органи като е изискал от тях становища за въздействието на ИП върху околната среда и здравето на населението на територията на община „Сердика и община“Нови Искър“.
Като е приел, че оспореното решение е издадено от компетентен орган, в установената форма и при спазване на административнопроизводствените правила и на материалният закон и е потвърдил същото, първоинстанционният съд е постановил обоснован и мотивиран съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.
Реплика на адв. Велов: Тъй като колегата казва, че не било посочено в административния акт нищо за опасни отпадъци-не е вярно. На стр. 5, т. 11 е посочено - в доклада по ОВОС са представени конкретни данни за вида и количеството на опасните и неопасните отпадъци.Посочено е, че ще бъдат генерирани еди колко си неопасни и от 4 до 6 процента опасни отпадъци. Навсякъде има и в самия ДОВОС на множество места са посочени данни за опасните отпадъци.
Дуплика на адв. Дончева: Решението по ОВОС касае инсталация по изгаряне на РДФ гориво, което е вторичен продукт сам по себе си и представлява производство след сапариране на отпадъци. В сепарирането на отпадъците РДФ горивото съдържа само неопасни отпадъци. Има един процент малък, в който при сапарирането да е останала някаква част, която на фона на цялата инсталация е нищожен. Това е посочено изрично в решението по ОВОС. Тук не се касае за обработка на каквито и да било опасни отпадъци. Тази инсталация има за цел да изразходва РДФ гориво, което е създадено чрез преработка на битови отпадъци. Опасен отпадък няма откъде да се появи.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт, след съвещание в законоустановения срок.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.26 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: