П Р О Т О К О Л

София, 27.09.2018 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИЛКА ПАНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР ТОДОРОВ
РОСЕН ВАСИЛЕВ
ДЕСИСЛАВА СТОЕВА
при участието на секретаря Мария Попинска
и с участието на прокурора Камелия Николова
сложи на разглеждане дело № 8492 по описа за 2018 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ


На поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Министърът на околната среда и водите - редовно призован, се представлява от юрисконсулт Китова юрисконсулт Доцова, надлежно упълномощени.

ОТВЕТНИЦИ:
Сдружение "ВВФ - Световен фонд за дивата природа Дунавско-Карпатска програма България" - редовно призован, се представлява от адвокат Коджабашев с пълномощно от първата инстанция.
Т. Белев - редовно призован, се явява лично.
Асоциация на парковете в България - редовно призован, се представлява от председател на УС Т. Белев.
А. Карагьозов - редовно призован, не се явява и не се представлява.
Дирекция "Национален парк Пирин" - редовно призована, не се представлява.

ЗА ВАП се явява прокурор Николова.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на коетоО П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА на Министъра на околната среда и водите против решение № 5510/26.04.2018 г., постановено по адм. дело № 3922/2017 г. на ВАС, шесто отделение. Към касационната жалба няма приложени писмени доказателства.
ДОКЛАДВА постъпило на 05.06.2018 г. писмено становище от В. Кавръкова, като председател на "ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско - Карпатска програма България", към което няма приложени писмени доказателства.

ЮРИСКОНЛУСТ Китова: Поддържам касационната жалба. Няма да представям други доказателства и нямам доказателствени искания.
ЮРИСКОНСУЛТ Доцова: Поддържам касационната жалба. Няма да соча допълнителни доказателства.
АДВОКАТ Коджабашев: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства. Поддържам искането за отправяне на преюдициално запитване, което е изложено в края на становището ни.
ОТВЕТНИКЪТ Т. Белев: Оспорвам касационната жалба. Моля да приемете като доказателство становището на Националния природонаучен музей в рамките на общественото обсъждане от 2015 г.
ЮРИСКОНСУЛТ Доцова: Възразявам срещу приемане на представеното днес доказателство. Липсва регистрационен номер, от който да се удостовери, че това становище е подадено в хода на общественото обсъждане. Няма както регистрационен номер на МОСВ, така и на Национален парк "Пирин".
ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме.

СЪДЪТ счита, че следва да приеме така представеното доказателство, което ще бъде ценено с оглед на останалия доказателствен материал по делото, поради което


О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното днес от ответника Т. Белев доказателство, което ще бъде ценено с оглед на останалия доказателствен материал по делото.

По направеното искане в становището на ответника Сдружение "ВВФ - Световен фонд за дивата природа Дунавско-Карпатска програма България" съдът след съвещание счита, че ще се произнесе с крайния съдебен акт, след обсъждане на цялостното прилагане на доказателствата и приложението на закона към това искане.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и


О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
ЮРИСКОНСУЛТ Китова: Моля да уважите касационната жалба по съображенията, изложени в нея. Моля да отмените първоинстанционното решение като неправилно, поради нарушение на материалния закон, постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. При постановяване на решението си първоинстанционният съд не е съобразил цялата представена и приобщена към делото административна преписка, както и представените в хода на съдебното производство доказателства, с което е достигнал до неправилен извод за непълнота на мотивите и е постановил решение само въз основа на мотивите на административния акт. Всички констатации по решение ЕО-1/2017 г. кореспондират и могат да се намерят в документацията на проекта за актуализация на План за управление на Национален парк "Пирин". Основание също за процедиране на преценката да не се извърши е самата актуализация и самия по своята същност План за управление на Национален парк "Пирин", като обръщам внимание в основанията за постановяване на решение ЕО-1/2017 г. е представената информация и документация от ДНП "Пирин", която е цялата приобщена по делото административна преписка. За по-подробно становище, моля да ми дадете срок за писмени бележки. Претендирам за юрисконсултско възнаграждение и представям списък с разноски.
ЮРИСКОНСУЛТ Доцова: Моля да уважите касационната жалба, като отмените първоинстанционното решение като постановено при неспазване на материалния закон, необоснованост и нарушение на производствените правила. Моля да ни дадете възможност за представяне на писмена защита, както претендирам юрисконсултско възнаграждение.
АДВОКАТ Коджабашев: Моля да отхвърлите касационната жалба като неоснователна. Подобни съображения сме изложили в нашето становище срещу касационната жалба. Ключов детайл в това становище е изложен на стр.6 горе, където е направена препратка към едно съвсем скорошно, от преди няколко месеца, решение на СЕС, което гласи че не следва във фазата на предварителната проверка, да се вземат предвид мерките за избягване или намаляване на вредните последици от плана или проекта върху територията по смисъла на чл.6 ал.3 от Директивата за местообитанията. На базата на това решение по дефиниция се изключват всички онези съображения, изложени в касационната жалба, че видите ли заради многото мерки, които предвиждаме за намаляване негативното въздействие в плана, необходимостта от екологична оценка отпада. Това нещо се оказва абсолютно невярно в светлината на това решение, което се намира на стр. 6 от нашето становище. Вторият ключов момент, който е важен и който е свързан с вашето правомощие за проверка на правилността на решението е, че сме изправени пред един административен акт, който задължително трябва да се постанови в началото на процедурата по изготвянето на плана, а всъщност той се постановява в самия край на процедурата. Този акт е безсмислен. В писмени бележки, които представям, излагам подробно съображения защо считаме, планът за такъв, който подлежи на задължителна екологична оценка, има препратка към множество решения на СЕС и моля да вземете предвид изложените съображения и във връзка с вашата преценка за обосноваността на нашето искане за отправяне на преюдициално запитване. Моля да присъдите на моя доверител направените разноски, за които представям доказателства.
ОТВЕТНИКЪТ Т. Белев: Моля да отхвърлите касационната жалба на министъра на околната среда и водите. Решението е законосъобразно. Искам да подчертая решението на СЕС по дело № С-323/2017 г. по преюдициално запитване на Върховния съд на Ирландия по отношение на това дали на фазата на предварителната преценка и необходимост от оценка за съвместимост на един план и програма с целите на "Натура 2000", могат да се поставят допълнителни условия или изисквания. В решението на съда изрично е записано, че чл.6, §3 от Директивата за хабитатите, трябва да се тълкува смисъла, че за да се определи дали е необходимо впоследствие да се извърши подходяща оценка за въздействието на даден план, не следва във фазата на предварителната проверка да се вземат предвид мерките за избягване или намаляване на вредните последици от плана. Това решение е публикувано, след като тричленният състав се е произнесъл. В случая става въпрос за решение по екологична оценка № 1, което поставя 7 изисквания и 7 условия, т.е. виждаме, че първоинстанционното решение е напълно правилно и съобразено с вижданията на СЕС. От тази гледна точка искам да подчертая и няколко други решения отново по преюдициални запитвания на различни върховни съдилища към СЕС . На първо място по дело № С-182/2010 г., където съдът казва, че определен план може да се одобри само при условие, че компетентните органи са се уверили, че той няма да засегне отрицателно съответната територия. Цялата история с решение № 1 и всички последващи решения дават отговор, че компетентният орган не се е уверил в това. Първо имаме едно решение, че не подлежи на екологична оценка. После друго решение, че го отменя. След това друго, в което се казва, че подлежи на екологична оценка. Всичко това показва, че компетентния орган не е уверен. Искам да подчертая още едно решение на СЕС - то е по дело № С-258/2011 г. което препотвърждава и други дела, че всеки план подлежи на одобрение само при условие, че компетентните органи, след като очертаят всички аспекти на плана или проекта, които поотделно или при взаимодействие с други планове могат да засегнат целите за опазване на защитената зона и предвид най-добрите научни достижения в тази област са се уверили, че няма да има трайно отрицателно въздействие. Подчертавам всички аспекти, доколкото жалбоподателя посочи, че за тях не е задължително да се съществуват в решението по екологична оценка. В този смисъл е и това доказателство, тъй като в цялата документация по процедурата и множеството обществени обсъждания, множество експерти индивидуално са давали становища, че този план може да окаже отрицателно въздействие, но в случая имаме едно официално становище на Националния природонаучен музей при БАН, който показва, че този план със сигурност ще има. Жалбоподателят казва в касационната жалба, че от друга страна увеличаването на зоната за туризъм не е обвързано с непосредствена необходимост от извършване на задължителна екологична оценка. В същото време министърът на околната среда и водите в преценката е посочил, че увеличаването на защитената зона, при включването на нови територии към зоната за туризъм, дава основание да се очаква висока степен на отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видове, предмет по опазване на защитената зона. Тоест той вече веднъж се е произнесъл, че очаква отрицателно въздействие върху целевите видове и целевите местообитания и след това заявява, че независимо, че вече се е произнесъл, че се очаква такова, той в момента не вижда такова основание, което считам за вътрешно противоречие. Моля да ми дадете срок за писмени бележки.
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е неоснователна. Производството е образувано по касационната жалба на Министъра на околната среда и водите против решение по адм. д. № 3922/2017 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение. Неоснователно е касационното възражение срещу основния аргумент за отмяна на обжалваното Решение № ЕО-1/2017 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е преценено такава да не бъде извършвана на проекта за актуализация на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г., а именно, че описанието, местонахождението и площта на отделните зони в парка се съдържат в проекта за актуализация на Плана за управление на Национален парк „Пирин“. В постановения съдебен акт, съдът правилно е очертал предмета на спора, като е посочил, че това не е проекта за актуализация на Плана за управление на Национален парк „Пирин“, а административният акт – решението на министъра, с което е преценено да не се извършва екологична оценка на проекта. Оттук обосновано е прието, че административният орган, като не е посочил зоните на парка,функционалното им предназначение е лишил акта от конкретика, която да бъде обсъдена и анализирана във връзка с направената от министъра преценка. Същият пропуск съдържа обжалваното решение на министъра на околната среда и водите и по отношение на неизлагането на детайли относно състоянието на обекта на световното природно наследство. Той не позволява да бъде направен еднозначен извод, че планът защитава обекта. Правилна е констатацията на съда, че се дължи анализ на плана във връзка със задълженията предвидените в Конвенцията за опазване на световното културно наследство и природно наследство. Съдът като е обсъдил административният акт, обосновано е приел, че някои от проектите предполагат реализиране на инвестиционни предложения и като не са определени техните параметри се създават заплахи за околната среда и нейните компоненти. В тази връзка съда правилно се позовава на изграждането на локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, поддържане и обновяване на туристическата инфраструктура. Неоснователно е възражението в касационната жалба, че съдът е почерпил аргументи за отмяна на обжалваното решение от административни актове, които не са предмет на контрол от него. Обсъдените решения № 27/06.03.2017 г. и 33/13.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите са посочени от съда като доказателство, че не са изяснени всички обстоятелства и разрешени специфични за НП „Пирин“ проблеми, поради и което решението предмет на настоящото дело е постановено при екологични въпроси,чието изясняване предстои. Предвид на изложеното, обжалваното съдебно решение на тричленния състав на ВАС следва да остане в сила.

РЕПЛИКА на юрисконсулт Китова: Възразяваме за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

СЪДЪТ определя 7-дневен срок за всяка една от страните за представяне на писмени бележки.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: