ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 04.06.2019Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в закрито заседание на четвърти юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БИСЕРКА ЦАНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МИРОСЛАВ МИРЧЕВ
РОСИЦА ДРАГАНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя БИСЕРКА ЦАНЕВА
по адм. дело 5736 / 2019. Document Link Icon

Производството е по реда на чл. 185 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по жалба на М. Вранеску от [населено място], [жилищен адрес] с която са оспорени разпоредбите на: чл. 40 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приета в Решение на Пленума на ВСС по протокол №, обективирано в протокол № 37 от 27.11.2018 година, т.6.
Върховният административен съд, състав на осмо отделение, намира подадената жалба за нередовна. Към жалбата не е приложен документ за платена такса за обнародване на обявление за оспорването по реда на чл. 181, ал. 1 от АПК.
С оглед горното подадената нередовна жалба ще следва да бъде оставена без движение, като на оспорващия следва да бъдат дадени указания за отстраняването на констатираните нередовности.
По изложените съображения и на основание чл. 158, ал. 1 във вр. чл. 181, ал. 1 от АПК, Върховният административен съд, осмо отделение,ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на М. Вранеску от [населено място], [жилищен адрес] с която са оспорени разпоредбите на: чл. 40 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приета в Решение на Пленума на ВСС по протокол №, обективирано в протокол № 37 от 27.11.2018 година, т.6.
УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението, следва да внесе такса за обнародване в размер на 20 /двадесет/ лева, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК и чл. 9 от Закона за „Държавен вестник“, по сметката на „Държавен вестник”.
При неизпълнение на указанията в срок, производството по делото ще бъде прекратено.
Определението е окончателно.