ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 04.11.2019Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в закрито заседание на четвърти ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
ПОЛИНА БОГДАНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ПОЛИНА БОГДАНОВА
по адм. дело 5937 / 2019. Document Link Icon

Производството по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба от М. Тошева от [населено място] срещу Раздел I „Обикновени такси“, от т. 1 до т. 13 вкл. От т. 16 до т. 19 вкл. И раздел II, т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдени изпълнители, приета с ПМС № 92/19.04.2006 г., обн. ДВ бр. 35/28.04.2006 г. с искане за отмяна на посочените разпоредби.
С определение от 11.10.2019 г. състав на Седмо отделение на ВАС е конституирал страните в производството и е направил съобщение за оспорването в Държавен вестник. Съдебното заседание по делото е насрочено за 26.11.2019 г. от 14:00 часа
Депозирана е молба от 31.10.2019 г. от Камарата на частните съдебни изпълнители, с искане да встъпят като страна, наред с административния орган по настоящото дело по реда на чл. 189, ал.2 от АПК. Към молбата са приложени пълномощно за процесуален представител и вносна бележка за държавна такса в размер от 100 лева.
Съгласно чл. 189, ал.2 от АПК всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия. Горепосочената молба от Камарата на частните съдебни изпълнители е подадена своевременно, като разгледана по същество е основателна. Камарата е съсловна организация на частните съдебни изпълнители, която води регистър на действащите частни съдебни изпълнители, който са и нейни членове, като има за цел да ги организира, представлява и подпомага в усилията им да осъществяват професията си при най-високи стандарти за професионално и етично поведение, както и да изгради позитивен имидж на професия в общественото пространство.
Посоченото налага извод, че за Камарата на частните съдебни изпълнители съществува правен интерес да встъпи в производството на страната на административния орган, поради което следва да бъде конституирана като страна в производството и призована за насроченото отктиро съдебно заседание.
По изложените съображения и на основание чл. 189 ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, състав на седмо отделение

ОПРЕДЕЛИ:
КОНСТИТУИРА Камарата на частните съдебни изпълнители, като заинтересована странана, в производството, с адрес за призоваване: гр. София, ул. Пиротска № 7 ,ет. 4.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ заинтересованата страна за насроченото съдебно заседание за 26.11.2019 г. от 14:00 часа.
Препис от молбата за встъпване и от определението да се връчи на насрещните страни
.
Определението не подлежи на обжалване.