П Р О Т О К О Л

София, 10.11.2020 година

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на десети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРУСЯ ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
СВИЛЕНА ПРОДАНОВА
ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА
при участието на секретаря Жозефина Мишева
и с участието на прокурора Антоанета Генчева
сложи на разглеждане дело № 6455 по описа за 2020 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК страните се представиха, както следва:

КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБОПОДАТЕЛИ С. Атанасов, Е. Василев, Д. Петров и "Ювенис" ЕООД, редовно призовани, се представляват от адв. Петров.
ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет гр. Пловдив, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ВАП - прокурор Генчева.

СЪДЪТ уведоми страните, че при провеждане на съдебното заседание се извършва звукозапис.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

адв. Петров: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА делото, образувано по касационна жалба от С. Атанасов, Е. Василев, Д. Петров и "Ювенис" ЕООД, всички чрез адв. А. Петров против решението от 30.01.2020 г. по адм. дело № 3643/2019 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
ДОКЛАДВА приложено извлечение от ТР.
ДОКЛАДВА постъпил писмен отговор на касационната жалба от Общински съвет Пловдив, с приложен договор за правна защита и съдействие и пълномощно за адв. Божикова.
ДОКЛАДВА постъпила молба от касаторите, с приложен документ за внесена държавна такса, с клеймо по пощата.
ДОКЛАДВА постъпила молба-становище от адв. Божикова, с което не възразява да се даде ход на делото, с приложен списък на разноските, фактура и платежно нареждане.

адв. Петров: Поддържам касационната жалба. Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Представям 4 броя списъци за разноски на моите доверители.
По отношение на докладваните доказателства, да се приемат.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените писмени доказателства.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към касационната жалба писмени доказателства, молби и становища и пълномощни, както са описани по-горе.
ПРИЕМА постъпилата молба-становище от адв. Божикова и приложените към нея списък на разноските, фактура и платежно нареждане.
ПРИЕМА днес представените списъци за разноски.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

адв. Петров: От името на доверителите ми моля да отмените обжалваното първоинстанционно решение на Административен съд - Пловдив по изложените в касационната жалба доводи. Считам за неправилен извода на Пловдивския административен съд относно нежеланието му да се произнесе при допуснати съществени нарушения на съдебнопроизводствените правила. Този извод не кореспондира нито с нормативната уредба по аргумент на чл. 187, ал. 1 от АПК, който изрично урежда лична преклузия по отношение на възраженията, включително когато се обжалват поднормативни актове. Този извод на Пловдивския административен съд считам, че не коренспондира и с цитираното решение на Върховния административен съд при предходното разглеждане, доколкото при предходното разглеждане Върховният административен съд се е произнесъл единствено по две от всичките четири нарушения и това произнасяне не може да бъде възприето като способ да бъдат санирани другите две нарушения, по които съдебните състави до момента отказват да се произнесат, още повече, че тези две нарушения са абсолютно безспорни.
Няма спор по делото, че 30-дневния срок за обсъждане на нормативния акт изтича на 28.09.2017 г. Няма спор по делото, че проектът за решение, което е входирано в общинския съвет, е входирано на 20.09.2017 г., т. е. осем дена преди да изтече този срок. По отношение на това безспорно нарушение липсва произнасяне на съдебните състави до момента. Такова безспорно нарушение е и обстоятелството, че цитираната справка за публикуване на възражение въобще не е била публикувана на 28.09.2017 г., както се твърди в административната преписка и каквото възражение вече беше направено. По делото е представен файлът, който и до момента вече три години продължава да е качен на сайта на община Пловдив, който файл е представен по делото и на виртуален носител и е представен разпечатан на хартиен носител, от което безспорно се вижда, че този файл е създаден на 23.10.2017 г. и няма как да бъде публикуван един месец по-рано на 28.09.2017 г. Тези две нарушения на чл. 26, ал. 4 от ЗНА и чл. 26, ал. 5 от същия закон безспорно представляват съществено нарушение на административно производствените правила, които са достатъчно основание за отмяната на оспорения § 2 от наредбата.
Поддържам изцяло и останалите възражения в касационната жалба. Единствено ще се спра по отношение на изключително неправилния извод на съда по отношение на окончателния административен акт, с който приключва процедурата. Изключително е неправилен този извод, доколкото Пловдивския административен съд възприема тезата на ответната страна, че тази така наречена специфична процедура, която се урежда с този нов параграф е приключила с акт на кмета на район, с който утвърждава протокола в помощ на комисията. Този акт на кмета, без значение дали е резолюция или някакъв друг акт, няма как да бъде окончателен акт, който би подлежал на съдебен контрол, доколкото и самото наименование на наредбата въвежда, че това е наредба, която урежда отношенията, или условията по-скоро, по издаването на разрешение за ползване на това общинско място. Именно това разрешение за ползване е окончателният краен акт, който приключва процедурата. Съответно издаването на разрешение за ползване или пък отказът от издаване на това разрешение следва да е този окончателен акт, който не подлежи на съдебен контрол. Тази специфична процедура като не е уредена, такъв отказ за издаване на разрешение да бъде издавано, съответно да бъде съобщавано, на страната, която е претендирала за такова място, считам, че е незаконосъобразен, предвид липсата на уреден съдебен контрол. С оглед на тези аргументи, както и изложеното в жалбата, отново моля да отмените да отмените решението на Административен съд - Пловдив и да се произнесете по същество, като отмените оспореният подзаконов нормативен акт.
В случай, че бъдат възприети възраженията ми да прецените касационната жалба за основателна, аз ще моля на доверителите ми да бъдат възстановени сторените разноски, съгласно представените списъци.

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е подадена в срок, по същество е неоснователна.
По отношение на административно-процесуалния ред за приемане на подзаконово нормативните актове на местната власт, съгласно решението на касационната инстанция не са допуснати нарушения.
Възраженията, свързани с процесуални нарушения при приемане на процесната наредба не са относими към спора. Според указанията на Върховния административен съд, съдът се е произнесъл по съществото на спора.
Липсва противоречие на разпоредбата на чл. 8а от Наредбата за изменение и допълнение на процесната наредба с разпоредби от по-висок ранг, а именно тези на чл. 8, ал. 4 от ЗОС. Поставянето на определени субекти в конкурентна среда, изразяваща се в публичен търг или публично оповестен конкурс се налага само и единствено при възникване на наемно правоотношение, с цел постигане на най-благоприятен резултат от предоставянето под наем на имоти и вещи общинска собственост. В случая, се касае за ползване на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, при което не се цели благоприятен за общината резултат, а удовлетворяване на потребности на определена група физически лица и юридически лица кандидати.
Правилно съдът е приел за неоснователни възраженията за неравно третиране на физическите и юридическите лица. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от наредбата, същата има действие и е задължителна за всички физически и юридически лица, които ползват общинско място чрез преместваеми обекти и/или ползват място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. В чл. 8 от наредбата за изменение и допълнение на наредбата се констатира, че изчерпателно са изброени документите, приложени към заявлението, но е дадена възможност на заявителя да представи и други документи, на които се позовава.
Критериите в чл. 8а, ал. 3 от Наредбата за изменение и допълнение на наредбата се отнасят до собствеността на лекото МПС на заявителя (собствено, при сключен договор за лизинг, наето или заето), при които предимството е отредено на собствените МПС. Тези критерии са в пълна степен относими и за юридическите лица и същите могат да се ползват от тях при конкуренция с друг кандидат за едно място.
По отношение на останалите критерии, касаещи адреса на заявителя (постоянен или настоящ на територията на община Пловдив, на територията на съответния район и в рамките на зоната по ал. 1), същите могат да бъдат съотнесени и към седалището и адреса на управление на едно юридическо лице.
Обоснован е изводът на съда, че оспорените разпоредби на подзаконовия нормативен акт не са в противоречие с такива от по-висок ранг, а именно тези на ЗМДТ. В разпоредбите на чл. 72 - 80 от ЗМДТ е регламентирано, че ползватели на неизчерпателно изброени терени общинска собственост заплащат такса за тяхното ползване. В случая се касае за терен общинска собственост, предназначен за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, въз основа на разрешение за ползване, за което се дължи такса на основание разпоредбата на чл. 79, ал. 1 от ЗМДТ.
Решението на съда не страда от касационни пороци и следва да се остави в сила.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счита делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 12.07 ч.ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: